2015-06-25 17:51

Podstawa prawna:

Paragraf 5 ust. 1 pkt 21 oraz pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank")  informuje, że w dniu 25 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołało ze składu Rady Nadzorczej Banku Pana Jarosława Klimonta- członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że w dniu 25 czerwca 2015 r. Pan Tomasz Zganiacz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku – zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku z dniem 25 czerwca 2015 r.

Ponadto Zarząd Banku informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 25 czerwca 2015 r. -  na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołało w skład Rady Nadzorczej Banku Panią Małgorzatę Dec - Kruczkowską oraz Pana Krzysztofa Kiliana.

Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Banku wyznaczył Pana Mirosława Czekaja - na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

 

 

Informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej Banku:

 

dr Małgorzata Dec-Kruczkowska

Jest doktorem nauk ekonomicznych – ekspertem w zakresie problematyki finansów przedsiębiorstwa. Rozprawę doktorską obronioną w 2008 r. w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie poświęciła badaniom wpływu obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych na rozwój przedsiębiorczości. Jej kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe obejmuje stanowiska eksperckie i kierownicze w sektorze energetycznym, finansowym i handlowym. Od blisko 6 lat pracuje w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie zajmuje stanowisko dyrektora Departamentu Analiz. W resorcie skarbu opracowywała projekty planów prywatyzacji, zasad nadzoru właścicielskiego oraz dobrych praktyk. Koordynuje sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych spółek oraz odbiór wycen przedsiębiorstw. Odpowiada również za koordynację planowania i realizacji przychodów z prywatyzacji oraz dywidend ze spółek, w tym giełdowych. Od listopada 2014 była przewodniczącą rady nadzorczej Kompanii Węglowej S.A. Wcześniej, pełniła obowiązki prezesa zarządu RUCH S.A., przewodniczyła radom nadzorczym spółek Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., RUCH S.A. oraz Nafta Polska S.A. etc. W ramach prac w organach spółek prowadziła działania w zakresie audytu finansowego, inwestycji strategicznych, renegocjacji umów handlowych, odpowiadała za przegląd i ocenę efektywności prowadzonych w spółce projektów.

Jest współautorem podręczników akademickich i publikacji naukowych z dziedziny finansów.

 

 

Krzysztof Kilian

 

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydział Mechaniczny-Technologiczny. W roku 1983 rozpoczął pracę zawodową w Stoczni „Wisła” w Gdańsku. Po 1989 roku uczestniczył w przemianach politycznych w Polsce, będąc m.in. Dyrektorem Gabinetu premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, a następnie w latach 1992 – 1993 Ministrem Łączności. Lata 1994 – 1997 to okres pracy w Banku Handlowym. Następnie w latach 1997-1998 pełnił funkcję doradcy ds. Polski w banku inwestycyjnym Morgan Stanley Dean Witter oraz w latach 1999-2000 ING Barings, doradzając w fuzjach i przejęciach. Jednocześnie, do 2008 roku prowadził własną działalność gospodarczą – w której realizował projekty w obszarze teleinformatyki m.in. dla PZU, PKO BP, BZWBK S.A., Siemens, Asseco, Prokom, Nokia. W latach 2008 – 2011 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Polkomtel S.A. ds. marketingu i zarządzania relacjami z klientami, gdzie był odpowiedzialny za

przygotowanie i koordynowanie procesu sprzedaży Polkomtel S.A.. W latach 2012 – 2013 kierował PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. jako Prezes Zarządu. Od 2013 r. prowadzi własną działalność gospodarczą.

W zakresie nadzoru właścicielskiego posiada doświadczenie zdobyte w radach nadzorczych PKO BP, TFI PZU, KGHM, BPH, PGF S.A., Poczta Polska. Aktualnie zasiada w Radzie Nadzorczej CD Projekt S.A.

 

 

 

Ponadto Zarząd Banku informuje, że zgodnie z treścią oświadczeń żadna z powołanych osób:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku;

- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej lub osobowej;

- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku ani nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej;

- nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.