2015-06-25 21:42

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniezwołane na 25 czerwca 2015 r.

Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Ponadto Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, że uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 51/2015 w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., której projekt został zgłoszony w dniu 24-06-2015 r. przez Skarb Państwa (pierwotna treść projektu została przedstawiona przez PKO Bank Polski S.A. w raporcie bieżącym nr 37/2015), została poddana pod głosowanie i  nie uzyskała wymaganej większości 3/4 głosów wymaganych zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.

 

Pliki do pobrania