2016-06-03 19:27

1) Szczegółowy porządek obrad ZWZ PKO Banku Polskiego SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2016

2) Projekt uchwały ZWZ PKO Banku Polskiego  SA w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3) Projekt uchwały ZWZ PKO Banku Polskiego SA w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2015 rok

4) Projekt uchwały ZWZ PKO Banku Polskiego SA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA

5) Projekt uchwały ZWZ PKO Banku Polskiego SA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA  za 2015 rok

6) Projekt uchwały ZWZ PKO Banku Polskiego SA w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

7) Projekt uchwały ZWZ PKO Banku Polskiego SA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA za 2015

8) Projekt uchwały ZWZ PKO Banku Polskiego SA w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2015 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

9) Projekty uchwał ZWZ PKO Banku Polskiego SA w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PKO Banku Polskiego SA za 2015

10) Projekty uchwał ZWZ PKO Banku Polskiego SA w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA  za 2015

11) Projekt uchwały ZWZ PKO Banku Polskiego SA w sprawie zmian Statutu PKO Banku Polskiego SA

12) Załącznik do uzasadnienia uchwaly ZWZ - Statut PKO Banku Polskiego SA z uwidocznionymi zmianami

13)Projekt uchwały ZWZ PKO Banku Polskiego SA w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Polskiego SA

14) Uchwala nr 46/2016 Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA

15) Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej - nowe brzmienie Regulaminu Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA 

16) Załącznik 1 do uzasadnienia projektu uchwały ZWZ Regulamin Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA  z uwidocznionymi proponowanymi zmianami

17) Projekt uchwaly ZWZ PKO Banku Polskiego SA w sprawie przyjecia Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego SA

18) Regulamin Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego SA wersja porownawcza

19) Regulamin Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego SA wersja ostateczna

20) Projekty uchwal ZWZ PKO Banku Polskiego SA w sprawie zmian w skladzie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA

21) Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w PKO Banku Polskim SA

22) Raport z oceny stosowania przez PKO Bank Polski SA "Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych" wydanych przez KNF

23) Raport z oceny racjonalnosci prowadzonej przez PKO Bank Polski SA polityki sponsorskiej i charytatywnej w 2015 roku

24) Raport z oceny sposobu wypełniania przez PKO  Bank Polski  SA obowiązkow informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

25) Informacje o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

26) Wzór pełnomocnictwa osoby fizyczne

27) Wzór pełnomocnictwa osoby prawne

28) Wniosek akcjonariusza o zgłoszenie projektów uchwał

29) Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

30) Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

31) Sprawozdanie Zarządu z działalności  PKO Banku Polskiego SA za 2015 rok

32) Sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA za 2015 rok

33) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2015 rok

34)Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2015 rok

35) Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta  z badania sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za 2015 rok

36) Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta  z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2015 rok

37) Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA z dzialalnosci w 2015

 

 

 

 

Pliki do pobrania