2016-06-30 19:06

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniezwołane na 30 czerwca 2016 r.

Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Pliki do pobrania