2017-05-26 08:36
 1. Szczegółowy porządek obrad ZWZ PKO Banku Polskiego SA zwołanego na dzień 22 czerwca 2017
 2. Projekt uchwały ZWZ PKO Banku Polskiego SA w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Projekt uchwały ZWZ PKO Banku Polskiego SA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2016r.
 4. Projekt uchwały ZWZ PKO Banku Polskiego SA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA
 5. Projekt uchwały ZWZ PKO Banku Polskiego SA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2016r.
 6. Projekt uchwały ZWZ PKO Banku Polskiego SA w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA
 7. Projekt uchwały ZWZ PKO Banku Polskiego SA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA za 2016r.
 8. Projekt uchwały ZWZ PKO Banku Polskiego SA w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2016r.
 9. Projekty uchwał ZWZ PKO Banku Polskiego SA w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PKO Banku Polskiego SA za 2016r.
 10. Projekty uchwał ZWZ PKO Banku Polskiego SA w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA za 2016r.
 11. Projekt uchwały ZWZ PKO Banku Polskiego SA w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA zgłoszony przez Ministrta Rozwoju i Finansów
 12. Projekt uchwaly ZWZ PKO Banku Polskiego SA w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA
 13. Projekt uchwały ZWZ PKO Banku Polskiego SA w sprawie zmian Statutu PKO Banku Polskiego SA zgłoszony przez Ministra Rrozwoju i Finansów
 14. Statut PKO Banku Polskiego SA z uwidocznionymi zmianami - załącznik do uzasadnienia uchwały ZWZ zgłoszonej przez Ministra Rozwoju i Finansów
 15. Projekt uchwały ZWZ PKO Banku Polskiego SA w sprawie zmian Statutu PKO Banku Polskiego SA
 16. Statut PKO Banku Polskiego SA z uwidocznionymi zmianami - załącznik do uzasadnienia uchwały ZWZ
 17. Raport z oceny polityki wynagrodzeń w PKO Banku Polskim SA
 18. Raport z oceny stosowania przez PKO Bank Polski SA „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” 2016 r.
 19. Raport z oceny racjonalności prowadzonej przez PKO Bank Polski SA polityki sponsorskiej i charytatywnej w 2016r.
 20. Raport z oceny sposobu wypełniania przez PKO Bank Polski SA, obowiązków informacyjnych
 21. Informacje o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
 22. Wzór pełnomocnictwa osoby fizyczne
 23. Wzór pełnomocnictwa osoby prawne
 24. Wniosek akcjonariusza o zgłoszenie projektów uchwał
 25. Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
 26. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
 27. Sprawozdanie Zarządu PKO Banku Polskiego SA z działalności Banku za 2016r.
 28. Sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA za 2016r.
 29. Sprawozdanie Zarządu PKO Banku Polskiego SA z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2016r.
 30. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2016r.
 31. Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za 2016r.
 32. Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2016r.
 33. Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA z działaności w 2016 wraz z załącznikami

   

Pliki do pobrania