2017-06-20 11:24

PKO Bank Polski SA informuje, iż otrzymał od akcjonariusza MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku, która to kandydatura zostanie przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zwołanym na 22 czerwca 2017 r. Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem kandydat spełnia kryteria niezależnego członka rady nadzorczej stosownie do Zasad Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej MetLife Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA zarządzającego Otwartym Funduszem Emerytalnym MetLife. Kandydat na członka Rady Nadzorczej Banku złożył oświadczenie, zgodnie z którym spełnia wymogi przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe dla członków rady nadzorczej banku istotnego. Poniżej życiorys zgłoszonego kandydata wraz ze stosownym oświadczeniem.

Pliki do pobrania