2018-04-19 17:27
 1. Szczegółowy porządek obrad ZWZ PKO Banku Polskiego SA zwołanego na dzień 18 maja 2018r.
 2. Projekty uchwał ZWZ PKO Banku Polskiego SA zwołanego na dzień 18 maja 2018r.
 3. Projekt uchwały ZWZ PKO Banku Polskiego SA w sprawie zmiany Statutu zgłoszony przez Skarb Państwa
 4. Raport z oceny polityki wynagrodzeń w PKO Banku Polskim SA w 2017r.
 5. Raport z oceny stosowania przez PKO Bank Polski SA „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” 2017r.
 6. Raport z oceny racjonalności prowadzonej przez PKO Bank Polski SA polityki sponsorskiej i charytatywnej w 2017r.
 7. Raport z oceny sposobu wypełniania przez PKO Bank Polski SA, obowiązków informacyjnych
 8. Informacje o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
 9. Wzór pełnomocnictwa osoby fizyczne
 10. Wzór pełnomocnictwa osoby prawne
 11. Wniosek akcjonariusza o zgłoszenie projektów uchwał
 12. Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
 13. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
 14. Sprawozdanie Zarządu PKO Banku Polskiego SA z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2017r.
 15. Sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA za 2017r.
 16. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2017r.
 17. Sprawozdanie Zarzadu nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitalowej PKO Banku Polskiego SA za 2017r.
 18. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za 2017r.
 19. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2017r.
 20. Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA z dzialanosci w 2017r. wraz z załącznikami

Pliki do pobrania