PKO PTE zarządza aktywami blisko miliona klientów o wartości ponad 7 miliardów złotych. Spółka posiada 20-letnie doświadczenie w inwestowaniu środków na cele emerytalne Polaków.

PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna (PKO PTE) zarządza PKO BP Bankowym Otwartym Funduszem Emerytalnym (OFE) oraz PKO Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (PKO DFE).

Drugi z Funduszy - PKO DFE - został utworzony w 2012 roku Przedmiotem działalności Funduszu jest prowadzenie PKO Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (PKO IKZE), a także PKO Indywidualnego Konta Emerytalnego (PKO IKE), produktów służących długoterminowemu lokowaniu oszczędności z przeznaczeniem na budowanie własnej, prywatnej emerytury, uzupełniającej świadczenia otrzymywane z ZUS oraz z II filaru. Oszczędzanie na obu rodzajach kont jest uprzywilejowane podatkowo.

PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny posiada profil "zrównoważony", co pozwala na elastyczne reagowanie na zmiany koniunktury rynkowej. Benchmark PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego składa się w 40% z WIG-u oraz w 60% z indeksu polskich obligacji skarbowych. PKO DFE lokuje swoje aktywa dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat, a jego celem inwestycyjnym jest osiągnięcie stopy zwrotu wyższej od stopy zwrotu dla przyjętego benchmarku.

Oszczędzanie na cele emerytalne w ramach PKO IKZE ma wiele korzyści. Podstawową jest możliwość corocznego odliczenia dokonywanych wpłat od dochodu do opodatkowania, co stanowi zachętę do długoterminowego gromadzenia oszczędności. Wpłaty na PKO IKZE można odliczać od podstawy opodatkowania i otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Kolejną zaletą jest wysokość zryczałtowanego podatku pobierana od wypłat – obecnie jest to 10%, czyli mniej niż standardowa stawka podatku, tj. 19%, którą opodatkowane są zyski z naszych innych oszczędności (zyski z lokat bankowych, funduszy inwestycyjnych, akcji).

PKO IKE również daje konkretne korzyści w postaci zwolnienia wypracowanego zysku z podatku od zysków kapitałowych przy dokonywaniu wypłaty.

Wysokość wpłat na oba konta jest limitowana ustawowo, niemniej jednak dozwolone jest jednoczesne oszczędzanie na obu rodzajach kont.

2015 rok
2014 rok
2013 rok
2012 rok
2011 rok
2010 rok
Rada Nadzorcza Spółki
Zarząd Spółki
Strategia i kierunki rozwoju
Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia