ZUS zarzucił cię ogromem obowiązków związanych z ubezpieczeniami. Na osłodę przygotował dla ciebie narzędzie ePłatnik, które pozwoli ci wszystkie te zobowiązania kontrolować i realizować z poziomu aplikacji sieciowej. Jeśli znasz program Płatnik, nie powinien szczególnie zaskoczyć cię ePłatnik – program będący elementem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Do skorzystania z możliwości narzędzia ePłatnik wystarczy ci Profil Zaufany, za pomocą którego logujesz się do PUE i już możesz korzystać z obsługi dokumentów ubezpieczeniowych.

Możesz je tworzyć i edytować, wysyłać do ZUSu i drukować na potrzeby własne lub pracowników. Możesz zaimportować pliki z zewnętrznych systemów kadrowo-płacowych, nie jest też problemem przejście do płatności ubezpieczeniowych z ePłatnika do wybranego banku. Aplikacja umożliwia wybór sposobu podpisywania i wysyłki dokumentów, możesz ją też swobodnie konfigurować.

ePłatnika nie musisz instalować – możesz logować się do niego (jak i do całej PUE) poprzez przeglądarkę za pomocą Profilu Zaufanego. Zanim skorzystasz z ePłatnika po raz pierwszy, musisz go aktywować.

Opis funkcji ePłatnika w PUE ZUS

ePłatnik pozwala ci podejść do dokumentów ubezpieczeniowych na różne sposoby.  W menu głównym znajdują się najważniejsze funkcjonalności:

 • Kreatory pozwalają ci podejść do ubezpieczeń od strony procesowej. Kreator przeprowadzi cię od A do Z przez wszystkie ważne zadania związane z ubezpieczeniami, np. obsługę osób ubezpieczonych, obsługę osób zgłoszonych do ubezpieczenia, tworzenie dokumentów do ubezpieczeń specjalnych (np. dokumenty ZUS IWA czy dokumenty ZUS ZSWA) czy obsługę dokumentów płatniczych 
 • Rejestr ubezpieczonych służy głównie do przeglądania informacji o osobach ubezpieczonych
 • Dokumenty pozwalają ci zweryfikować stan prac nad konkretnymi dokumentami. Jeśli w trakcie pracy w Kreatorze zapiszesz wersję roboczą dokumentów, dzięki tej funkcji łatwo wrócisz do dokumentów, które są “w obróbce” i dokończysz pracę nad nimi
 • Płatności umożliwiają przygotowanie wymaganych dokumentów płatniczych i przejście bezpośrednio na stronę banku
 • Informacje miesięczne/roczne dla osoby ubezpieczonej sączęsto potrzebne dla pracowników, pozwalają ci na szybkie pozyskanie i wydrukowanie informacji

Z menu bocznego masz też dostęp i możliwość edycji informacji własnych (kartoteka płatnika). Ustawienia natomiast pozwalają na dostosowanie wyglądu panelu do twoich potrzeb. 

KREATORY

Kreator wspiera cię podczas tworzenia odpowiednich dokumentów ubezpieczeniowych. Prowadzi cię przez kolejne kroki oraz wskazuje ewentualne błędy i braki. Kreatory obejmują czynności najczęściej wykonywane przez płatnika. Ich dodatkową zaletą jest możliwość przerwania pracy nad dokumentem niemal na każdym etapie i zapisanie jej wyników do późniejszej kontynuacji.

Co ważne, finałem pracy w Kreatorze jest sam gotowy dokument, nie zaś wysyłka dokumentów do ZUS. Tę czynność musisz wykonać z zastosowaniem innej funkcji. Dokumenty można z poziomu kreatora przeglądać i drukować.

Obsługa rozliczenia

Kreator pomoże ci stworzyć nowy komplet rozliczeniowy za wskazany miesiąc bądź wykonać korektę kompletu rozliczeniowego przesłanego do ZUS – tryb wybierasz na samym początku pracy z kreatorem.

Opis funkcji ePłatnika w PUE ZUS

Obsługa ubezpieczonego/Obsługa członka rodziny

Zadania dotyczące osób, które są u ciebie ubezpieczone, są bardzo do siebie zbliżone w dwóch działach: Obsługa ubezpieczonego oraz Obsługa członka rodziny. Dla obu tych grup osób może pracować w kilku trybach: zgłosić osobę do ubezpieczenia, skorygować lub zmienić jej dane oraz wyrejestrować ją, a także dokonać korekty wyrejestrowania.

Opis funkcji ePłatnika w PUE ZUS 

Obsługa ZUS IWA
Jeśli musisz ustalić składkę na ubezpieczenie wypadkowe w swojej firmie, skorzystaj z kreatora dokumentów ZUS IWA. Pozwoli ci on przygotować odpowiednie dokumenty oraz skorygować je. Ten Kreator zawiera też funkcje kalkulatora, która wylicza średnią liczbę ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w danym roku kalendarzowym.

Opis funkcji ePłatnika w PUE ZUS

Jeżeli w twojej firmie pracownicy wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, Kreator pomoże ci przygotować dokumenty ubezpieczeniowe dla nich oraz skorygować te, które już zostały złożone. W Kreatorze możesz pracować w kilku trybach: zgłoszenie zbiorcze (jeśli ubezpieczenie dotyczy wszystkich pracowników), zgłoszenie dla wskazanych ubezpieczonych (ręcznie wybierasz osoby, których ubezpieczenie dotyczy) oraz korekty dla wskazanych ubezpieczonych. Na zakończenie pracy z tymi dokumentami program przechodzi do okna, w którym prezentowany jest utworzony dokument ZUS ZSWA.

Informacja miesięczna/roczna dla osoby ubezpieczonej

Kreator Informacji miesięcznej/rocznej dla osoby ubezpieczonej pomaga ci wygenerować dokumenty dla wszystkich lub wskazanych ubezpieczonych, rocznych lub za wskazany miesiąc – wszystkie te parametry wybierasz na początku pracy z Kreatorem.

Informacje powstają na podstawie kompletu dokumentów źródłowych – jeśli nie ma ich w bazie ePłatnika, dostaniesz od programu taki komunikat i będzie trzeba pobrać komplety rozliczeniowe z ZUS. Jeśli potrzebujesz danych archiwalnych (zwykle starszych niż rok), możesz je zamówić za pomocą odpowiedniego przycisku. 

Opis funkcji ePłatnika w PUE ZUS

Kreator daje ci też możliwość uzupełnienia danych potrzebnych do wygenerowania informacji, np. kodu NFZ. Informację możesz podejrzeć, wydrukować i wyeksportować. 

REJESTR UBEZPIECZONYCH

Dzięki temu menu możesz łatwo przeglądać listę osób ubezpieczonych (z podziałem na aktualnie ubezpieczonych i wyrejestrowanych) oraz mieć łatwy dostęp do kartoteki wybranej osoby, a także zaświadczeń lekarskich.

Opis funkcji ePłatnika w PUE ZUS

Listy możesz porządkować według dodatkowych filtrów oraz drukować. 

DOKUMENTY

Ponieważ na każdym etapie pracy z dokumentami możesz je zapisywać, menu Dokumenty daje ci możliwość powrotu do nich w dowolnym momencie. W tym menu wyświetlają się aktualnie opracowywane dokumentu (mają status Roboczy), które możesz m.in. przeglądać, edytować, wyliczyć, zweryfikować i wysłać. Przydatną funkcją jest też drukowanie. Dokumenty możesz także eksportować, ale i importować (np. z KEDU), kopiować czy pobierać z ZUSu, np. w przypadku kompletów rozliczeniowych brakujących do generowania informacji miesięcznych lub rocznych.

Opis funkcji ePłatnika w PUE ZUS

Z poziomu menu Dokumenty możesz też wybrać dokumenty o różnym statusie, np. robocze (te, nad którymi pracujesz, przed zatwierdzeniem), zatwierdzone i wysłane.

PŁATNOŚCI

Obsługa dokumentów płatniczych z tego poziomu umożliwia ci wsparcie podczas generowania polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej należności z tytułu składek. Możesz jednocześnie uregulować kilka zobowiązań, wybierając właściwe dokumenty z listy wysłanych deklaracji rozliczeniowych. Jeżeli deklaracji brakuje w bazie ePłatnika, otrzymasz stosowny komunikat, a brakujące komplety rozliczeniowe możesz pobrać z ZUS. 

RAPORTY ZUS RMUA. INFORMACJE MIESIĘCZNE/ROCZNE DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ

Ponieważ raporty ZUS RMUA są często przez płatnika obsługiwane, utworzono dla nich osobny odnośnik. Z tego poziomu możesz informacje podejrzeć, wydrukować, edytować, zatwierdzić, wyeksportować lub usunąć.

Krzysztof Gontarek
Dziennik Internautów

Drukuj

Zamów kontakt

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą

 • W celu odpowiedzi na moje zgłoszenie wyrażam zgodę na otrzymanie od PKO Banku Polskiego SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Zapoznaj się z pełną informacją.

  WAŻNE INFORMACJE

  W dowolnym momencie można wycofać wszystkie lub wybrane zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Niezaznaczenie żadnej ze zgód nie jest równoznaczne ze złożeniem sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Z tego względu PKO Bank Polski S.A. (Bank) będzie miał możliwości przesyłania listownie informacji marketingowych na temat swoich produktów i usług.

  W każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych np. listownie na adres Banku, składając oświadczenie w placówkach, w bankowości elektronicznej lub dzwoniąc na infolinię PKO Banku Polskiego S.A.

  Po złożeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Bank nie będzie przetwarzał danych osobowych w celach marketingowych i nie będzie przesyłał ofert oraz informacji marketingowych (w tym podmiotów współpracujących) w żadnej formie.

 • Administratorem danych osobowych jest PKO Bank Polski S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

  1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, zwana dalej „Bankiem”.

  2. Inspektor Ochrony Danych

  W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod at pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  3. Kategorie danych osobowych -informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

  Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

  4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach:
  1) przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
  2) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  3) realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Bank, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  4) dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  5) zarządzania przez Bank ryzykiem, w tym oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b–c Rozporządzenia,
  6) rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
  7) realizacji przez Bank czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
  8) realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b-c Rozporządzenia,
  9) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank lub spółki z Grupy Kapitałowej Banku lub podmioty współpracujące z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  10) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, podejmowania działań w celu znalezienia nabywców na majątek stanowiący zabezpieczenie umowy oraz sprzedaży wierzytelności wynikającej z tej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  11) wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Banku, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych klientów Banku oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

  Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  5. Udostępnienie danych osobowych

  Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank :

  1) podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. art. 104 ust. 2 i art. 105 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe,
  2) podmiotom, którym Bank powierzył wykonywanie czynności bankowych lub czynności związanych z działalnością bankową na rzecz Banku,
  3) instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe,
  4) organom i podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie art. 149 lub 150 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub innych przepisów prawa, dotyczących obrotu instrumentami finansowymi (w zakresie usług powierniczych świadczonych przez Bank na podstawie art. 119 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub usług wykonywanych przez Bank na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi),
  5) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy,
  6) podmiotom z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotom współpracującym z Bankiem, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty. Lista tych podmiotach dostępna jest na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Pani/Pana dane mogą być przekazane administracji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT.

  7. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1) ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem,
  2) obowiązywania umowy zawartej z Bankiem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
  4) stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej Rozporządzenia nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
  5) obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  8. Przysługujące prawa

  W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  1) prawo dostępu do danych osobowych,
  2) prawo do sprostowania danych osobowych,
  3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  9. Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

  Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Bankiem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

  10. Wymóg podania danych

  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:

  1) rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem,
  2) zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem,
  3) świadczenia usług przez Bank, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak świadczenia usług przez Bank,
  4) rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi,
  5) otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

  11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu oceny zdolności kredytowej oraz w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość zastosowania wobec Pani/Pana uproszczonej ścieżki obsługi oraz przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem.

  Informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.