PKO Parasolowy - Subfundusz Zrównoważony Plus

Dlaczego warto?

Korzyści

Efektywne pomnażanie kapitału w subfunduszach o różnych profilach. Fundusz pozwala na zbudowanie portfela inwestycyjnego dopasowanego do Twoich potrzeb, uwzględniającego określony horyzont czasowy, poziom oczekiwanych zysków i poziom akceptacji ryzyka.

Subfundusz Zrównoważony  Plus podzielony między stosunkowo bezpieczne instrumenty finansowe, takie jak bony skarbowe i obligacje oraz akcje najlepszych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Ze względu na udział akcji w portfelu funduszu należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia znacznych wahań wartości inwestycji w krótkim terminie, dlatego subfundusz powinien być raczej traktowany jako inwestycja o średnim i długim horyzoncie czasowym.

Cechy funduszu parasolowego:

W ramach jednego Funduszu Parasolowego dostępne są subfundusze o odrębnej polityce inwestycyjnej i różnych profilach ryzyka. Obecnie oferujemy 20 subfunduszy:

 • Papierów Dłużnych Plus,
 • Stabilnego Wzrostu Plus,
 • Zrównoważony Plus,
 • Akcji Plus,
 • Surowców Globalny,
 • Technologii i Innowacji Globalny,
 • Dóbr Luksusowych Globalny,
 • Infrastruktury i Budownictwa Globalny,
 • Skarbowy Plus,
 • Akcji Małych i Średnich Spółek Plus,
 • Rynku Pieniężnego,
 • Skarbowy,
 • Obligacji,
 • Obligacji Długoterminowych,
 • Stabilnego Wzrostu,
 • Strategicznej Alokacji,
 • Zrównoważony,
 • Akcji,
 • Akcji Nowa Europa,
 • Akcji Małych i Średnich Spółek.

Cechy funduszu:

 • Jest propozycją dla osób, które:
  • oczekują zysku z zainwestowanych pieniędzy w średnim lub dłuższym horyzoncie inwestycyjnym,
  • chcą systematycznie oszczędzać nawet niewielkie kwoty z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w przyszłości (edukacja dzieci, dodatkowa emerytura, potrzeby mieszkaniowe),
  • są przygotowane na okresowe wahania wartości jednostek uczestnictwa;
 • Masz możliwość przenoszenia środków pomiędzy subfunduszami co pozwala Ci elastycznie reagować na aktualną sytuację rynkową.
 • Niezależnie od częstotliwości dokonywania zmian nie płacisz podatku od zysków kapitałowych przy przenoszeniu środków pomiędzy subfunduszami - na Twój zysk pracują wszystkie zgromadzone przez Ciebie środki.
 • Podatek zapłacisz dopiero od całkowitego zysku, przy wycofaniu środków z funduszu.
 • Minimalna wpłata 100 zł.

Szczegóły oferty

 • Opłaty

  Opłaty z tytułu nabycia, zbycia i konwersji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

 • Prospekty informacyjne

 • Informacje o funduszu:

Ryzyka

Główne ryzyka, związane z inwestowaniem w Fundusze:

ryzyko rynkowe – wynikające z faktu, że ceny instrumentów finansowych podlegają wahaniom pod

wpływem ogólnych tendencji rynkowych. Ceny papierów wartościowych podlegają tendencjom

rynkowym w kraju i na świecie w zależności od oceny perspektyw rozwoju sytuacji przez inwestorów, co

może skutkować silnymi spadkami lub długoterminowymi trendami spadkowymi, w szczególności cen

akcji;

ryzyko stóp procentowych – zmiana rynkowych stóp procentowych wpływa bezpośrednio na wartość

dłużnych papierów wartościowych. W przypadku wzrostu stóp procentowych cena papierów dłużnych o

stałym oprocentowaniu ulega obniżeniu. Poziom rynkowych stóp procentowych wpływa na ceny

instrumentów rynku pieniężnego. Spadek stóp powoduje spadek rentowności tych instrumentów, a w

konsekwencji spadek tempa wzrostu WANJU. W polityce inwestycyjnej Funduszu powyższe ryzyko nie

odgrywa istotnej roli ze względu na jego skład portfela;

ryzyko kredytowe – związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez

kontrahenta, z którym Fundusz zawrze umowy lub transakcje na instrumentach finansowych będących

przedmiotem lokat Funduszu. W związku z zakładanym udziałem instrumentów finansowych o

charakterze dłużnym istnieje ryzyko, że niewypłacalność któregokolwiek z emitentów może negatywnie

wpłynąć na Wartość Aktywów Netto Funduszu i Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.

Może zaistnieć sytuacja utraty wypłacalności emitenta skutkująca utratą części aktywów Funduszu;

ryzyko rozliczenia – związane z możliwością nieterminowego rozliczenia transakcji zawartych przez

Fundusz, co może skutkować poniesieniem przez Fundusz dodatkowych kosztów;

ryzyko płynności – wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie

transakcji papierami wartościowymi bez znaczącego wpływu na ich cenę;

ryzyko walutowe – zmienność kursów walut jest nierozłącznym elementem związanym z

inwestowaniem środków pieniężnych, co przekłada się na zmienność wartości Jednostki Uczestnictwa

Funduszu;

ryzyko związane z przechowywaniem aktywów – w przypadku zaprzestania działalności przez

Depozytariusza lub subdepozytariusza lub ograniczenia takiej działalności istnieje przejściowe ryzyko

ograniczenia dysponowania przez Fundusz przechowywanymi papierami wartościowymi;

ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – wynikające z możliwości lokowania aktywów

Funduszu, w granicach określonych przez obowiązujące przepisy prawa, w papiery wartościowe lub

inne instrumenty finansowe emitowane przez niewielką liczbę emitentów lub emitentów działających na

jednym rynku;

ryzyko makroekonomiczne – wynikające z potencjalnego wpływu koniunktury gospodarczej w kraju

oraz na świecie na ceny rynkowe instrumentów finansowych znajdujących się wśród aktywów

Funduszu. Do najważniejszych wskaźników makroekonomicznych mogących wpływać na wartość

składników aktywów Funduszu należą m.in.: tempo wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, poziom

bilansu budżetu oraz bilansu na rachunku obrotów bieżących;

ryzyko sytuacji politycznej - związane z możliwością destabilizacji sytuacji politycznej, co może

wpływać pośrednio lub bezpośrednio na działalność emitenta oraz na podejmowane przez inwestorów

decyzje inwestycyjne;

ryzyko nieuzyskania statusu spółki publicznej lub niedopuszczenia do obrotu na rynku

regulowanym - może mieć niekorzystny wpływ na wartość papieru wartościowego i/lub ograniczyć jego

zbywalność;

ryzyko działalności emitenta - związane z działalnością operacyjną emitenta. W przypadku, gdy

podejmowane decyzje nie są trafne, istnieje możliwość pogorszenia się sytuacji ekonomicznej emitenta,

utraty pozycji rynkowej itp.;

• ryzyko utraty płynności i/lub wypłacalności emitenta (ryzyko kredytowe) - związane jest z sytuacją

finansową emitenta. W przypadku jej pogorszenia zachodzi możliwość nieterminowej spłaty zobowiązań

odsetkowych bądź nawet ich zaniechania. Zmiana wielkości ryzyka kredytowego emitenta wpływa

bezpośrednio na cenę rynkową papierów wartościowych;

ryzyko zdarzeń losowych lub świadomego działania na niekorzyść emitenta - w wyniku zdarzeń

losowych lub świadomego działania ludzi warunki ekonomiczne i perspektywy rozwoju emitenta mogą

ulec pogorszeniu;

ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

– związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów rynkowych,

takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze względu

na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania

wyceny takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę

tych instrumentów;

ryzyko związane z zawarciem określonych umów – podmioty, z którymi zawarto umowy o

prowadzeniem rejestru uczestników Funduszu, jak również podmioty pośredniczące w zbywaniu i

odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszu, mogą nie wywiązać się w sposób prawidłowy z

zawartych umów, co może skutkować nieprawidłową lub opóźnioną realizacją dyspozycji Uczestników;

ryzyko związane ze szczególnymi warunkami zawartych przez Fundusz transakcji

niestandardowe umowy i transakcje, w szczególności w zakresie instrumentów pochodnych, mogą

powodować dodatkowe ryzyka i koszty z nimi związane;

ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami – podmioty, które gwarantują spełnienie określonych

zobowiązań innych podmiotów, mogą nie wywiązać się z zawartych umów gwarancji, w szczególności

gwarancji wykupu papierów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa oraz zapłaty kwot

umówionych odsetek;

ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma

wpływu lub ma ograniczony wpływ, a w szczególności: możliwość otwarcia likwidacji Funduszu,

przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo, zmiana depozytariusza, zmiana podmiotu

zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu, zmiana podmiotu obsługującego Fundusz,

połączenie Funduszu z innym funduszem, zmiana polityki inwestycyjnej Funduszu;

ryzyko niewypłacalności gwaranta – Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego i nie są

zawarte żadne umowy o gwarancję osiągnięcia celu inwestycyjnego;

ryzyko inflacji – ryzyko wzrostu poziomu cen oraz stóp procentowych;

ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu, a w szczególności w zakresie

prawa podatkowego - ryzyko zmiany regulacji prawnych dotyczące emitentów, inwestorów lub innych

uczestników rynku, oraz ryzyko zmiany przepisów prawa podatkowego polegające na zmianie stawek

podatkowych, metody opodatkowania dochodu z tytułu udziału w Funduszu, zmianie umów

międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania – zmiany tego rodzaju skutkować

mogą wyższymi obciążeniami podatkowymi Uczestników;

ryzyko operacyjne – ryzyko związane z możliwością poniesienia strat w wyniku nieadekwatnych lub

zawodnych procesów wewnętrznych, ludzkich błędów lub błędów systemów komputerowych, a także w

wyniku zdarzeń zewnętrznych. Może mieć miejsce błędne lub opóźnione rozliczenie transakcji, jak

również mogą zostać przeprowadzone transakcje nieautoryzowane. W wyniku błędów ludzkich lub

błędów systemów, jak również w wyniku zdarzeń zewnętrznych, istnieje ryzyko dokonania błędnej

wyceny WANJU lub dokonania takiej wyceny z opóźnieniem.

Zaloguj się do iPKO i zacznij inwestować w fundusze PKO.

Jeśli nie masz dostępu do iPKO, a chcesz inwestować - zostań naszym klientem.