Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Systematyczne odkładanie nawet niewielkich kwot pieniędzy to bardzo cenny nawyk. Istnieje wiele powodów, dla których warto regularnie oszczędzać nawet niewielkie  kwoty. Kiedy skończysz pracować zawodowo i przejdziesz na emeryturę:

  • zgromadzone oszczędności zwiększą poczucie stabilności finansowej (zapewnią dodatkowe źródło dochodu)
  • pozwolą na realizację odkładanych dotąd planów.

Oszczędzanie bardzo proste
W PKO Banku Polskim stworzyliśmy Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny „Kapitał na Emeryturę z funduszem PKO Zabezpieczenia Emerytalnego” z myślą o osobach chcących regularnie odkładać pieniądze na przyszłą emeryturę.

Długi okres umowny to gwarancja stabilności, a dzięki regularnym wpłatom, funduszom Zabezpieczania Emerytalnego inwestujących z myślą o Twojej przyszłości, dopasowanym do wieku uczestników oszczędzanie jest teraz prostsze, niż myślisz.

Abyś mógł  łatwo dopasować produkt  do swoich potrzeb, dajemy Ci do wyboru aż cztery Programy oszczędzania.

Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny „Kapitał na Emeryturę z funduszem PKO Zabezpieczenia  Emerytalnego” to wariant inwestycyjny, w którym całość środków jest inwestowana w specjalnie wyselekcjonowane subfundusze w ramach funduszy zarządzanych przez PKO TFI: PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 i PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050. W miarę upływu czasu subfundusze będą zmieniały politykę inwestycyjną – zastąpią fundusze o większym ryzyku inwestycyjnym funduszami o mniejszym ryzyku. W tym wariancie możesz wybrać Programy oszczędzania różniące się wysokością comiesięcznych wpłat.

Lista subfunduszy dostępnych w ramach Programu

Dostępność
Wystarczy jedynie 200 PLN, aby założyć Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny „Kapitał na Emeryturę z funduszem PKO Zabezpieczenia Emerytalnego”.


Brak opłat:

  • za rejestrację i realizację zlecenia stałego,
  • manipulacyjnych za nabycie Jednostek Uczestnictwa.

Za przystąpienie do programu inwestycyjnego pobierana jest jednorazowa prowizja uzależniona od wybranego programu, tj. dla Programu 200 – prowizja wynosi 50 zł, dla Programu 500 – prowizja wynosi 125 zł.

Przeznaczenie

Gromadzenie środków pieniężnych na przyszłą emeryturę. Najważniejsze jest to, że zgromadzone oszczędności zwiększą w przyszłości Twoje poczucie stabilności finansowej oraz pozwolą na realizację odkładanych dotąd planów.

Masz również możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie PKO Życie Towarzystwa Ubezpieczeń SA, dedykowanego posiadaczom Programu Budowania Kapitału, zabezpieczającego przed negatywnymi skutkami finansowymi, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, tj. trwałej i całkowitej niezdolności do pracy bądź śmierci.

Szczegółowe informacje dotyczące m.in.: Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), zakresu ubezpieczenia, opis ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa oraz wysokości sumy i składki ubezpieczeniowej znajdują się tutaj, a także w placówkach Banku.

Okres umowy
Program oszczędzania oraz wpłata
Zawarcie umowy
Dysponowanie środkami
Dyspozycje do programu
Oprocentowanie i opłaty
Zgłoszenie Roszczenia z Ubezpieczenia

Materiał ma charakter reklamowy, dane w nim zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani usługi doradztwa inwestycyjnego czy  udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowy- mi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie  www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów jest dostępna  pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KIID subfunduszy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio. Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania wartość jednostki uczestnictwa może podlegać umiarkowanej lub dużej zmienności. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie   www.pkotfi.pl. Szczegółowe zasady uczestnictwa regulują Zasady Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego „Pakiet Emerytalny PKO TFI” („Zasady”) dostępne u dystrybutorów i na stronie  www.pkotfi.pl.

Opodatkowanie związane z inwestycją w jednostki uczestnictwa Funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może się zmienić w przyszłości. W celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub porady prawnej.

PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Otwarcie Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego „Kapitał na Emeryturę z funduszem PKO Zabezpieczenia Emerytalnego” następuje w oddziale PKO Banku Polskiego po zawarciu umowy pomiędzy Bankiem, a osobą występującą o jego otwarcie oraz po wniesieniu środków pieniężnych, w wysokości zgodnej z wybranym Programem oszczędzania.