Zyskaj więcej

Szansa na zysk dzięki części inwestycyjnej
 • Masz możliwość osiągnięcia potencjalnie wyższej stopy zwrotu niż na lokacie jednocześnie akceptując podwyższone ryzyko inwestycyjne
 • Wybierz jeden z funduszy inwestycyjnych dostępnych w ramach Sumoinwestycji:

PKO Skarbowy

Podstawowymi rodzajami lokat Subfunduszu są instrumenty dłużne. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty dłużne, depozyty oraz papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy/sell back), nie może być niższa niż 70% Wartości Aktywów Netto. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty dłużne inne niż emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub listy zastawne nie może być wyższa niż 50% Wartości Aktywów Netto. Dokonując lokat w instrumenty dłużne Subfundusz inwestuje w instrumenty skarbowe, instrumenty dłużne przedsiębiorstw lub instrumenty emitowane przez inne podmioty.

Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

Rekomendowany okres inwestycyjny: min. 1 rok

 

 

PKO Papierów Dłużnych Plus

Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane przede wszystkim w instrumenty dłużne oraz depozyty i papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy/sell back). Całkowita wartość lokat Subfunduszu w wymienione instrumenty finansowe nie może być niższa niż 66% Wartości Aktywów Netto. Dokonując lokat w instrumenty dłużne Subfundusz inwestuje w instrumenty skarbowe, instrumenty dłużne przedsiębiorstw lub instrumenty emitowane przez inne podmioty.

Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

Rekomendowany okres inwestycyjny: min. 2 lata

 

PKO Stabilnego Wzrostu

Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji nie może być wyższa niż 40% Wartości Aktywów Netto. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty dłużne, depozyty oraz papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy/sell back) nie może być niższa niż 50% Wartości Aktywów Netto. Dokonując lokat w instrumenty dłużne Subfundusz inwestuje w instrumenty skarbowe, instrumenty dłużne przedsiębiorstw lub instrumenty emitowane przez inne podmioty.

Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

Rekomendowany okres inwestycyjny: min. 3 lata.

 

PKO Akcji Plus

Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane przede wszystkim w instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w wymienione instrumenty finansowe nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto. Pozostała część aktywów Subfunduszu może być lokowana w instrumenty dłużne, depozyty oraz papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy/sell back).

Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

Rekomendowany okres inwestycyjny: min. 5 lat.

 

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzkiem utraty środków. Więcej o ryzykach związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne

 • Okres umowny: Umowa zawierana na czas nieokreślony. Okres umowny rozpoczyna się od dnia przydziału Jednostek Uczestnictwa. Dzień przydziału Jednostek Uczestnictwa następuje w okresie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zlecenia ich nabycia zgodnie ze statutem nabywanych funduszy lub subfunduszy.
 • Brak opłat manipulacyjnych za nabycie Jednostek Uczestnictwa
 • Opłaty:
  za odkupienie Jednostek Uczestnictwa w pierwszych 12 miesiącach:
  - 1% wartości odkupienia w wariancie z funduszem dłużnym
  - 2% wartości odkupienia w wariancie z funduszem akcyjnym

  Minimalna kwota odkupienia Jednostek uczestnictwa z Programu wynosi 1 000 zł.

  W przypadku produktu otwartego:
  - do 27 kwietnia 2017 r. - odkupienie jednostek uczestnictwa w ramach Programu (wykup całkowity lub częściowy) jest równoznaczne z koniecznością likwidacji lokaty (części depozytowej)
  - od 28 kwietnia 2017 r. - odkupienie jednostek uczestnictwa w ramach Programu (wykup całkowity lub częściowy) nie wiąże się z koniecznością likwidacji lokaty (części depozytowej).

  Opłata za zarządzanie: poziom opłat zgodnie z Prospektem informacyjnym danego funduszu oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii  801 32 32 80 (opłata jak za jeden impuls połączenia lokalnego).

Pamiętaj o ryzyku: Opis ryzyk związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych znajduje się w Broszurze informacyjnej o wymogach MIFID na stronie www.pkobp.pl i w placówkach PKO Banku Polskiego. 

Ryzyko: materiał ma charakter reklamowy, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani usługi doradztwa inwestycyjnego czy  udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Fundusze wchodzące w skład portfela nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków.