Systematyczne odkładanie nawet niewielkich kwot pieniędzy to bardzo cenny nawyk. Istnieje wiele powodów, dla których warto regularnie oszczędzać nawet niewielkie kwoty:

  • dzięki zgromadzonym oszczędnościom można pozwolić sobie na kupno rzeczy, których nie można sfinansować z normalnych miesięcznych dochodów (np. regularne oszczędzanie niewielkich kwot,  może pozwolić na realizację wymarzonej podróży),
  • zgromadzone oszczędności zwiększają poczucie stabilności finansowej - nie wszystkie wydatki jesteśmy w stanie zaplanować lub przewidzieć (np. niespodziewana awaria lodówki lub samochodu).

Oszczędzanie bardzo proste
W PKO Banku Polskim stworzyliśmy Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny „Kapitał na Marzenia z Portfelem Inwestycyjnym” z myślą o osobach chcących regularnie odkładać pieniądze na dowolny cel oraz które oczekują potencjalnie wyższych zysków niż na lokatach.

Długi okres umowny to gwarancja stabilności, a dzięki regularnym wpłatom dostosowanym do Twoich możliwości i specjalnie wyselekcjonowanym funduszom przygotowanym przez PKO TFI oszczędzanie jest teraz prostsze, niż myślisz.

Abyś mógł  łatwo dopasować produkt  do swoich potrzeb, dajemy Ci do wyboru aż cztery programy oszczędzania.

Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny „Kapitał na Marzenia z Portfelem Inwestycyjnym” to wariant inwestycyjny, w którym całość środków jest inwestowana w specjalnie wyselekcjonowane subfundusze w ramach funduszy zarządzanych przez PKO TFI. Subfundusze tworzą portfele inwestycyjne zróżnicowane pod względem polityki inwestycyjnej, potencjału zysku i poziomu ryzyka. W ramach tych portfeli możesz wybrać programy oszczędzania różniące się wysokością comiesięcznych wpłat.

Lista Portfeli Inwestycyjnych dostępnych w ramach Programu

Portfel inwestycyjny UMIARKOWANY
(55% akcje; 45% dłużne)

 

Portfel inwestycyjny DYNAMICZNY
(85% akcje; 15% dłużne)

Dostępność
Wystarczy jedynie 200 PLN, aby założyć Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny „Kapitał na Marzenia z Portfelem Inwestycyjnym”.

Brak opłat:

  • za rejestrację i realizację zlecenia stałego,
  • manipulacyjnych za nabycie Jednostek Uczestnictwa.

Za przystąpienie do programu inwestycyjnego pobierana jest jednorazowa prowizja uzależniona od wybranego programu oszczędzania, tj. dla: Programu 200 – prowizja wynosi 50 zł, Programu 300 – prowizja wynosi 75 zł, Programu 400 – prowizja wynosi 100 zł, Programu 500 – prowizja wynosi 125 zł.

 

Przeznaczenie

Na edukację, na pierwszy samochód, na wymarzoną wycieczkę, na mieszkanie – cel oszczędzania zależy wyłącznie od Ciebie. Najważniejsze jest to, że zapewnisz sobie bądź swojemu dziecku finansowe bezpieczeństwo w przyszłości i swobodę działania.

Masz również możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie PKO Życie Towarzystwa Ubezpieczeń SA, dedykowanego posiadaczom Programu Budowania Kapitału, zabezpieczającego przed negatywnymi skutkami finansowymi, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, tj. trwałej i całkowitej niezdolności do pracy bądź śmierci.
Szczegółowe informacje dotyczące m.in.: Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), zakresu ubezpieczenia, opis ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa oraz wysokości sumy i składki ubezpieczeniowej znajdują się tutaj, a także w placówkach Banku.

Okres umowny
Program oszczędzania oraz wpłata
Zawarcie umowy
Dysponowanie środkami
Dyspozycje do programu
Oprocentowanie i opłaty
Informacje dodatkowe

Zgłoszenie Roszczenia z Ubezpieczenia

Roszczenia można zgłosić na formularzach zgłoszenia roszczenia dostępnych w oddziałach banku i w zakładce "Pliki do pobrania".
Adresy, na które należy przesłać formularze zgłoszenia roszczenia wraz z załącznikami, znajdują się w formularzach i w warunkach ubezpieczenia.

Materiał ma charakter reklamowy, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani  usługi doradztwa inwestycyjnego czy  udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Fundusze wchodzące w skład portfela nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszy znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie  www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów jest dostępna  pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KIID Funduszy. Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania wartość jednostki uczestnictwa może podlegać umiarkowanej lub dużej zmienności. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie  www.pkotfi.pl. Szczegółowe zasady uczestnictwa regulują Zasady Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego „Portfele Inwestycyjne” („Zasady”) dostępne u dystrybutorów i na stronie  www.pkotfi.pl.

Opodatkowanie związane z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy lub subfunduszy zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może się zmienić. Do ustalenia obowiązków podatkowych jest zalecane zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub porady prawnej.

PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Otwarcie Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego „Kapitał na Marzenia z Portfelem Inwestycyjnym” następuje w oddziale PKO Banku Polskiego po zawarciu umowy pomiędzy Bankiem, a osobą występującą o jego otwarcie oraz po wniesieniu środków pieniężnych, w wysokości zgodnej z wybranym programem oszczędzania.