Komunikat dotyczący zmian kursów akcji w koszyku akcji na którym oparta jest 2-letnia lokata strukturyzowana oparta na koszyku akcji spółek z sektora nowych technologii

Wartość parametrów dla lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku akcji spółek z sektora nowych technologii

PKO Bank Polski wprowadził do oferty lokatę strukturyzowaną, w której wartość odsetek jest uzależniona od zachowania notowań akcji 8 spółek wybranych do koszyka.

CHARAKTERYSTYKA LOKATY

Lokata strukturyzowana jest oparta na koszyku ośmiu wyselekcjonowanych spółek: Apple Inc., Yahoo! Inc., Google Inc., Amazon Inc., eBay Inc., Netflix Inc., Facebook Inc., Twitter Inc. Są to firmy, które rozwój opierają na zastosowaniu nowych technologii w rozbudowie własnego biznesu.

Lokata strukturyzowana daje możliwość potencjalnego zysku, którego wartość będzie równa średniej ze stóp zwrotu z akcji spółek z sektora nowych technologii (przy uwzględnieniu bariery na poziomie 45-65%*, po dotknięciu której wzrost danej akcji zostanie zastąpiony wskaźnikiem w wysokości 5%). Potencjalne odsetki za okres inwestycji będą należne Posiadaczowi lokaty strukturyzowanej w przypadku dotrzymania okresu umownego.

Każda spółka ma jednakowy procentowy udział w koszyku akcji.

Kliknij w poniższy link żeby przejść do symulatora lokaty strukturyzowanej, przedstawiającego możliwe scenariusze inwestycji.

SYMULATOR

Sprawdź swoją wiedzę o 2-letniej lokacie strukturyzowanej opartej na koszyku akcji spółek z sektora nowych technologii. Kliknij w poniższy kink żeby przejść do quizu.

QUIZ

 Warunki inwestycji

 • okres subskrypcji - od 5 do 30 maja 2014 r.
 • okres inwestycji – 2 lata
 • okres umowny – od 31 maja 2014 do 30 maja 2016 r.
 • 100% ochrony kapitału przy dotrzymaniu do końca okresu umownego
 • minimalna wpłata - 2 000 zł
 • oprocentowanie w okresie subskrypcji – 0,5% w skali roku

Zysk z inwestycji jest opodatkowany podatkiem od zysków kapitałowych 19% w skali roku.

 

* Ostateczna wartość z przedziału będąca podstawą do ustalenia bariery wzrostu zostanie ustalona w ciągu 4 dni od zakończenia okresu subskrypcji tj. do 03.06.2014 r.

 

 

Komunikaty

 

 

Zmiana poziomu początkowego dla akcji Netflix

Uprzejmie informuję, że dnia 15.07.2015 nastąpił split na akcjach spółki Netflix.

W związku z powyższym zmianie ulega Poziom Początkowy dla tego składnika koszyka.

Nowy Poziom Początkowy dla akcji firmy Netflix wynosi 59,653 (dotychczasowy Poziom Początkowy 417,57

 

Zmiana poziomu początkowego dla akcji eBay

Uprzejmie informuję, że dnia 20.07.2015 nastąpił Spin-off (wydzielenie) akcji Pay Pal dokonane przez eBay.

W związku z powyższym zmianie ulega Poziom Początkowy dla spółki eBay.

Nowy Poziom Początkowy dla akcji firmy eBay wynosi 21,2207 (dotychczasowy Poziom Początkowy 50,42).

 

Zmiana nazwy spółki Google

Spółka Google zmieniła nazwę na Alphabet. Stało się tak w wyniku zamiany akcji spółki Google na Alphabet.

Ponieważ zamiana nastąpiła w stosunku 1:1, nie ma to wpływu na poziomy początkowe.

Przeznaczenie

Zalety inwestycji

Lokata strukturyzowana oparta na koszyku akcji spółek z sektora nowych technologii to produkt, który potencjalnie umożliwia osiągnięcie wyższego zysku niż na standardowej lokacie terminowej, przy wyższym ryzyku inwestycyjnym oraz pełnej ochronie kapitału w dacie wykupu.

Przeznaczenie produktu

Inwestowanie środków pieniężnych.

Dyspozycje do produktu
Dysponowanie środkami
Okres umowy
Oprocentowanie i opłaty
Zawarcie umowy
Likwidacja lokaty
Informacje dodatkowe

Ryzyka związane ze strategią inwestycyjną

 • ryzyko rynkowe: wycena produktów strukturyzowanych zarówno w trakcie jak i w momencie zakończenia transakcji jest uzależniona od różnych zmiennych rynkowych np. poziomu stóp procentowych, kursów walutowych, wartości indeksów rynków kapitałowych, bądź towarowych, cen akcji i towarów oraz ich wzajemnych relacji. Wartość tych zmiennych jest nieprzewidywalna i podlega wahaniom. W związku z powyższym Klient powinien brać pod uwagę następujące scenariusze:
  • Klient może nie otrzymać spodziewanych pożytków z posiadanego instrumentu (np. kupony, odsetki, dywidendy),
  • Może otrzymać pożytki w wysokości niższej niż spodziewana,
  • Relacja między pożytkami, a zmiennymi rynkowymi, od których zależna jest wartość instrumentu może być nieliniowa, co może skutkować nieproporcjonalnymi pożytkami w stosunku do zmian tychże zmiennych;
 • ryzyko zmienności wyceny instrumentów finansowych: ewentualne zyski lub straty z transakcji mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu, w tym w szczególności:
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych kursów walutowych oraz ich wzajemnej relacji,
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych stóp procentowych oraz ich wzajemnej relacji,
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych cen towarów, bądź ich indeksów oraz ich wzajemnej relacji,
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych cen akcji, bądź ich indeksów oraz ich wzajemnej relacji,
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych wartości instrumentów finansowych oraz ich wzajemnych relacji będących jakimkolwiek elementem produktu strukturyzowanego
  • zmian parametru zwanego zmiennością,
  • zmian innych cen rynkowych specyficznych dla danego rynku i rodzaju transakcji,
  • zmian wzajemnych relacji cen rynkowych,
  • różnic pomiędzy stawkami referencyjnymi przyjętymi dla danej transakcji a cenami rynkowymi,
  • występowania różnicy pomiędzy cenami kupna i cenami sprzedaży dla danego rodzaju transakcji na rynku finansowym oraz zmian tej różnicy, na zmianę cen instrumentów finansowych mogą mieć wpływ czynniki związane m.in. z sytuacją polityczno-gospodarczą, zmianą parametrów makroekonomicznych, poziomem inflacji, oceną ryzyka inwestycyjnego;
 • ryzyko walutowe: w przypadku produktów strukturyzowanych denominowanych w innych walutach niż PLN, wartość rynkowa instrumentu będzie istotnie uzależniona od zmiany relacji tej waluty względem PLN. W przypadku produktów strukturyzowanych denominowanych w PLN, których pożytki będą zależne od zmiennych rynkowych kwotowanych w innej walucie niż PLN, wartość pożytków może być istotnie uzależniona od zmiany relacji tej waluty względem PLN. W związku z powyższym wartość otrzymanych przez Klienta kwot może być niższa niż zakładana;
 • ryzyko wyceny zawartej transakcji w dniu rozliczenia: tj. w dniu zbycia, płatności pożytków wynikających z posiadania danego instrumentu bądź zakończenia inwestycji, warunki, po której została zawarta transakcja, mogą odbiegać, również znacząco odbiegać, od aktualnych poziomów rynkowych, co może rodzić dla Klienta konieczność poniesienia negatywnych skutków finansowych, oraz może mieć wpływ na ostateczny wynik finansowy z danej transakcji osiągnięty przez Klienta;
 • ryzyko wyceny zawartych transakcji w trakcie ich trwania: w trakcie trwania zawartych transakcji, wartość rynkowa transakcji ulega zmianie i może nawet znacząco odbiegać od wartości transakcji w dniu jej zawarcia. Może to powodować niekorzystną bądź korzystną dla Klienta zmianę wyceny zawartych transakcji. W przypadku decyzji o wcześniejszym zakończeniu inwestycji Klient może ponieść negatywne skutki finansowe, w postaci negatywnej wartości transakcji w stosunku do jej wartości początkowej oraz w stosunku do aktualnych warunków rynkowych;
 • ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne dotyczące PKO Banku Polskiego: Klient, zawierając transakcje z PKO Bankiem Polskim, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne leżące po stronie PKO Banku Polskiego;
 • ryzyko kredytowe i rozliczeniowe emitenta dłużnych papierów wartościowych: Klient, zawierając transakcje na rynku dłużnych papierów wartościowych, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe i rozliczeniowe leżące po stronie emitenta dłużnych papierów wartościowych;
 • ryzyko kredytowe i rozliczeniowe ubezpieczyciela: Klient, zawierając transakcję skutkującą przystąpieniem do ubezpieczenia na Życie, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe i rozliczeniowe leżące po stronie ubezpieczyciela;
 • ryzyko płynności rynku: Klient powinien brać pod uwagę ryzyko zmniejszenia lub braku płynności na danym rynku finansowym, co może skutkować mniej korzystną lub niekorzystną dla wyceną instrumentu finansowego. Dodatkowo Klient powinien brać pod uwagę ryzyko, że z powodu ograniczonej płynności lub jej braku jego zlecenie nie będzie zrealizowane niezwłocznie, a w skrajnych przypadkach nie będzie zrealizowane;
 • ryzyko prawne, rachunkowe, podatkowe oraz operacyjne niezależne od PKO Banku Polskiego: Klient zawierając transakcje rynku finansowego powinien brać pod uwagę również inne rodzaje ryzyka o charakterze prawnym, rachunkowym, podatkowym oraz operacyjnym, niezależne od PKO Banku Polskiego.

 

 

W celu otwarcia 3-letniej lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku akcji spółek rodzinnych zapraszamy do oddziałów PKO Banku Polskiego.