Lokata strukturyzowana oparta na kursie EUR/PLN

Lokata strukturyzowana daje możliwość potencjalnego zysku, którego wartość będzie uzależniona od zmiany kursu walutowego EUR/PLN:

 • minimalny zysk 0,30% w skali roku, czyli 0,45% w skali 18 miesięcy,
 • maksymalny zysk ograniczony do poziomu 4 razy 0,75% + 0,45%, czyli 3,45% skali 18 miesięcy (2,30% w skali roku).

Warunki inwestycji

 • okres subskrypcji: 28 styczeń – 22 luty 2019 r.
 • okres inwestycji: 18 miesięcy i rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu okresu subskrypcji
 • minimalny zysk (odsetki) za okres inwestycji: 0,30% w skali roku (0,45% w skali 18 miesięcy)
 • 100% ochrony kapitału przy dotrzymaniu lokaty do końca okresu inwestycji
 • minimalna wpłata: 5 000 zł
 • oprocentowanie w okresie subskrypcji: stałe 0,25% w skali roku

Odsetki za okres inwestycji będą należne Posiadaczowi lokaty strukturyzowanej tylko w przypadku dotrzymania środków do końca okresu inwestycji.
Zysk z inwestycji (odsetki za okres inwestycji i okres subskrypcji) jest opodatkowany podatkiem od zysków kapitałowych.

 

PKO Bank Polski SA informuje, że dla 18 miesięcznej lokaty strukturyzowanej z gwarantowanymi odsetkami 0,30% w skali roku (0,45% w skali 18-miesięcy) opartej na kursie EURPLN XLIII poziom początkowy z dnia referencyjnego tj. fixing NBP z 26 luty 2019 r. dla kursu EUR/PLN, wyniósł 4,3338

Wysokość ewentualnych odsetek uzależniona jest od skali zmiany kursu walutowego EUR/PLN w stosunku do wartości początkowej i wyliczana jest wg następujących zasad:

Odsetki za okres inwestycji (w skali 18 miesięcy) = N*0,75% + 0,45%

gdzie:

N- liczba odczytów, w których kurs obserwacji spadł o mniej niż 5,00 groszy lub wzrósł o mniej niż 5,00 groszy lub się nie zmienił w stosunku do kursu referencyjnego,

kurs obserwacji - kurs EUR/PLN na fixingu NBP w dniu obserwacji (w 1 lub 2 lub 3 lub 4 dniu obserwacji),

kurs referencyjny - kurs EUR/PLN na fixingu NBP w dacie początkowej obserwacji. = 4,3338

Odbiorcy produktu
Parametry
Okres umowny
Oprocentowanie i opłaty
Informacje dodatkowe

Nabycie depozytu ustrukturyzowanego jest obarczone szeregiem ryzyk, w tym w szczególności:

 • ryzyko rynkowe: wycena produktów strukturyzowanych zarówno w trakcie jak i w momencie zakończenia transakcji jest uzależniona od różnych zmiennych rynkowych np. poziomu stóp procentowych, kursów walutowych, wartości indeksów rynków kapitałowych, bądź towarowych, cen akcji i towarów oraz ich wzajemnych relacji. Wartość tych zmiennych jest nieprzewidywalna i podlega wahaniom. W związku z powyższym Klient powinien brać pod uwagę następujące scenariusze:
  • Klient może nie otrzymać spodziewanych pożytków z posiadanego instrumentu (np. kupony, odsetki, dywidendy),
  • może otrzymać pożytki w wysokości niższej niż spodziewana,
  • relacja między pożytkami, a zmiennymi rynkowymi, od których zależna jest wartość instrumentu może być nieliniowa, co może skutkować nieproporcjonalnymi pożytkami w stosunku do zmian tychże zmiennych;
 • ryzyko zmienności wyceny instrumentów finansowych: ewentualne zyski lub straty z transakcji mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu, w tym w szczególności:
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych kursów walutowych oraz ich wzajemnej relacji,
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych stóp procentowych oraz ich wzajemnej relacji,
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych cen towarów, bądź ich indeksów oraz ich wzajemnej relacji,
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych cen akcji, bądź ich indeksów oraz ich wzajemnej relacji,
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych wartości instrumentów finansowych oraz ich wzajemnych relacji będących jakimkolwiek elementem produktu strukturyzowanego,
  • zmian parametru zwanego zmiennością,
  • zmian innych cen rynkowych specyficznych dla danego rynku i rodzaju transakcji,
  • zmian wzajemnych relacji cen rynkowych,
  • różnic pomiędzy stawkami referencyjnymi przyjętymi dla danej transakcji a cenami rynkowymi,
  • występowania różnicy pomiędzy cenami kupna i cenami sprzedaży dla danego rodzaju transakcji na rynku finansowym oraz zmian tej różnicy,
  • na zmianę cen instrumentów finansowych mogą mieć wpływ czynniki związane m.in. z sytuacją polityczno-gospodarczą, zmianą parametrów makroekonomicznych, poziomem inflacji, oceną ryzyka inwestycyjnego;
 • ryzyko walutowe: w przypadku produktów strukturyzowanych denominowanych w innych walutach niż PLN, wartość rynkowa instrumentu będzie istotnie uzależniona od zmiany relacji tej waluty względem PLN. W przypadku produktów strukturyzowanych denominowanych w PLN, których pożytki będą zależne od zmiennych rynkowych kwotowanych w innej walucie niż PLN, wartość pożytków może być istotnie uzależniona od zmiany relacji tej waluty względem PLN. W związku z powyższym wartość otrzymanych przez Klienta kwot może być niższa niż zakładana;
 • ryzyko wyceny zawartej transakcji w dniu rozliczenia: tj. w dniu zbycia, płatności pożytków wynikających z posiadania danego instrumentu bądź zakończenia inwestycji, warunki, po której została zawarta transakcja, mogą odbiegać, również znacząco odbiegać, od aktualnych poziomów rynkowych, co może rodzić dla Klienta konieczność poniesienia negatywnych skutków finansowych, oraz może mieć wpływ na ostateczny wynik finansowy z danej transakcji osiągnięty przez Klienta;
 • ryzyko wyceny zawartych transakcji w trakcie ich trwania: w trakcie trwania zawartych transakcji, wartość rynkowa transakcji ulega zmianie i może nawet znacząco odbiegać od wartości transakcji w dniu jej zawarcia. Może to powodować niekorzystną bądź korzystną dla Klienta zmianę wyceny zawartych transakcji. W przypadku decyzji o wcześniejszym zakończeniu inwestycji Klient może ponieść negatywne skutki finansowe, w postaci negatywnej wartości transakcji w stosunku do jej wartości początkowej oraz w stosunku do aktualnych warunków rynkowych;
 • ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne dotyczące PKO Banku Polskiego: Klient, zawierając transakcje z PKO Bankiem Polskim, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne leżące po stronie PKO Banku Polskiego;
 • ryzyko kredytowe i rozliczeniowe emitenta dłużnych papierów wartościowych: Klient, zawierając transakcje na rynku dłużnych papierów wartościowych, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe i rozliczeniowe leżące po stronie emitenta dłużnych papierów wartościowych;
 • ryzyko kredytowe i rozliczeniowe ubezpieczyciela: Klient, zawierając transakcję skutkującą przystąpieniem do ubezpieczenia na życie, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe i rozliczeniowe leżące po stronie ubezpieczyciela;
 • ryzyko płynności rynku: Klient powinien brać pod uwagę ryzyko zmniejszenia lub braku płynności na danym rynku finansowym, co może skutkować mniej korzystną lub niekorzystną wyceną instrumentu finansowego. Dodatkowo Klient powinien brać pod uwagę ryzyko, że z powodu ograniczonej płynności lub jej braku jego zlecenie nie będzie zrealizowane niezwłocznie, a w skrajnych przypadkach nie będzie zrealizowane;
 • ryzyko prawne, rachunkowe, podatkowe oraz operacyjne niezależne od PKO Banku Polskiego: Klient zawierając transakcje rynku finansowego powinien brać pod uwagę również inne rodzaje ryzyka o charakterze prawnym, rachunkowym, podatkowym oraz operacyjnym, niezależne od PKO Banku Polskiego.