PKO Bank Polski wprowadził do oferty lokatę strukturyzowaną, w której wartość odsetek jest uzależniona od zachowania cen akcji 5 dużych spółek działających na rynkach azjatyckich.

Charakterystyka Lokaty

Lokata strukturyzowana jest oparta na koszyku akcji 5 dużych spółek działających na rynkach azjatyckich: Tencent Holdings Ltd, China Mobile Ltd, Telstra Corp Ltd, Hyundai Motor Co. oraz Samsung Electronics Co. Ltd.

Lokata strukturyzowana daje możliwość potencjalnego zysku, którego wartość będzie uzależniona od zmiany cen akcji 5 spółek i obliczana jako średnia arytmetyczna zmian cen poszczególnych akcji z koszyka (zysk ograniczony do poziomu bariery w przedziale 40–50%*). Potencjalne odsetki za okres inwestycji będą należne Posiadaczowi lokaty strukturyzowanej w przypadku dotrzymania okresu umownego.

Każda spółka ma jednakowy procentowy udział w koszyku akcji.

 Warunki inwestycji

 • okres subskrypcji - od 7 do 30 stycznia 2015 r.
 • okres inwestycji – 3 lata
 • okres umowny – od 31 stycznia 2015 r. do 30 stycznia 2018 r.
 • 100% ochrony kapitału przy dotrzymaniu do końca okresu umownego
 • minimalna wpłata - 2 000 zł
 • oprocentowanie w okresie subskrypcji – stałe 0,5% w skali roku (stałe 2,0% w skali roku dla Klientów Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej)

Zysk z inwestycji jest opodatkowany 19% podatkiem od zysków kapitałowych.

* Ostateczna wartość z przedziału będąca podstawą do ustalenia bariery wzrostu zostanie ustalona w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia okresu subskrypcji tj. 6 lutego 2015 r., po zawarciu transakcji pochodnej, stosownie do obowiązujących w momencie jej zawierania warunków rynkowych.

Wartości początkowe
Poziomy początkowe, z dnia referencyjnego tj. 4 lutego 2015 r., o którym mowa w pkt. 7 Słownika pojęć Dyspozycji/Potwierdzenia otwarcia 3-letniej lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku akcji spółek azjatyckich, dla akcji wchodzących w skład koszyka kształtowały się następująco:

 • Tencent Holdings Ltd                       133,90 HKD
 • China Mobile Ltd                              105,60 HKD
 • Hyundai Motor Co                        166 500,00 KRW
 • Samsung Electronics Co Ltd         1 359 000,00 KRW
 • Telstra Corp Ltd                                   6,60 AUD

Bariera na poziomie 40%.

Wartość ta stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji.

Przeznaczenie

Zalety inwestycji

Lokata strukturyzowana oparta na koszyku akcji spółek azjatyckich to produkt, który potencjalnie umożliwia osiągnięcie wyższego zysku niż na standardowej lokacie terminowej, przy wyższym ryzyku inwestycyjnym oraz pełnej ochronie kapitału w dacie wykupu.

Przeznaczenie produktu

Inwestowanie środków pieniężnych.

Parametry
Informacje dodatkowe
Likwidacja lokaty
Opłaty i prowizje

Ryzyka związane ze strategią inwestycyjną

ryzyko rynkowe: wycena produktów strukturyzowanych zarówno w trakcie jak i w momencie zakończenia transakcji jest uzależniona od różnych zmiennych rynkowych np. poziomu stóp procentowych, kursów walutowych, wartości indeksów rynków kapitałowych, bądź towarowych, cen akcji i towarów oraz ich wzajemnych relacji. Wartość tych zmiennych jest nieprzewidywalna i podlega wahaniom. W związku z powyższym Klient powinien brać pod uwagę następujące scenariusze:

- Klient może nie otrzymać spodziewanych pożytków z posiadanego instrumentu (np. kupony, odsetki, dywidendy),

- Może otrzymać pożytki w wysokości niższej niż spodziewana,

- Relacja między pożytkami, a zmiennymi rynkowymi, od których zależna jest wartość

instrumentu może być nieliniowa, co może skutkować nieproporcjonalnymi pożytkami w stosunku do zmian tychże zmiennych;

ryzyko zmienności wyceny instrumentów finansowych: ewentualne zyski lub straty z transakcji mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu, w tym w szczególności:

– zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych kursów walutowych oraz ich wzajemnej relacji,

– zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych stóp procentowych oraz ich wzajemnej relacji,

– zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych cen towarów, bądź ich indeksów oraz ich wzajemnej relacji,

– zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych cen akcji, bądź ich indeksów oraz ich wzajemnej relacji,

– zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych wartości instrumentów finansowych oraz ich wzajemnych relacji będących jakimkolwiek elementem produktu strukturyzowanego,

– zmian parametru zwanego zmiennością,

– zmian innych cen rynkowych specyficznych dla danego rynku i rodzaju transakcji,

– zmian wzajemnych relacji cen rynkowych,

– różnic pomiędzy stawkami referencyjnymi przyjętymi dla danej transakcji a cenami rynkowymi,

– występowania różnicy pomiędzy cenami kupna i cenami sprzedaży dla danego rodzaju transakcji na rynku finansowym oraz zmian tej różnicy, na zmianę cen instrumentów finansowych mogą mieć wpływ czynniki związane m.in. z sytuacją polityczno-gospodarczą, zmianą parametrów makroekonomicznych, poziomem inflacji, oceną ryzyka inwestycyjnego;

ryzyko walutowe: w przypadku produktów strukturyzowanych denominowanych w innych walutach niż PLN, wartość rynkowa instrumentu będzie istotnie uzależniona od zmiany relacji tej waluty względem PLN. W przypadku produktów strukturyzowanych denominowanych w PLN, których pożytki będą zależne od zmiennych rynkowych kwotowanych w innej walucie niż PLN, wartość pożytków może być istotnie uzależniona od zmiany relacji tej waluty względem PLN. W związku z powyższym wartość otrzymanych przez Klienta kwot może być niższa niż zakładana;

ryzyko wyceny zawartej transakcji w dniu rozliczenia: tj. w dniu zbycia, płatności pożytków wynikających z posiadania danego instrumentu bądź zakończenia inwestycji, warunki, po której została zawarta transakcja, mogą odbiegać, również znacząco odbiegać, od aktualnych poziomów rynkowych, co może rodzić dla Klienta konieczność poniesienia negatywnych skutków finansowych, oraz może mieć wpływ na ostateczny wynik finansowy z danej transakcji osiągnięty przez Klienta;

ryzyko wyceny zawartych transakcji w trakcie ich trwania: w trakcie trwania zawartych transakcji, wartość rynkowa transakcji ulega zmianie i może nawet znacząco odbiegać od wartości transakcji w dniu jej zawarcia. Może to powodować niekorzystną bądź korzystną dla Klienta zmianę wyceny zawartych transakcji. W przypadku decyzji o wcześniejszym zakończeniu inwestycji Klient może ponieść negatywne skutki finansowe, w postaci negatywnej wartości transakcji w stosunku do jej wartości początkowej oraz w stosunku do aktualnych warunków rynkowych;

ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne dotyczące PKO Banku Polskiego: Klient, zawierając transakcje z PKO Bankiem Polskim, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne leżące po stronie PKO Banku Polskiego;

ryzyko kredytowe i rozliczeniowe emitenta dłużnych papierów wartościowych: Klient, zawierając transakcje na rynku dłużnych papierów wartościowych, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe i rozliczeniowe leżące po stronie emitenta dłużnych papierów wartościowych;

ryzyko kredytowe i rozliczeniowe ubezpieczyciela: Klient, zawierając transakcję skutkującą przystąpieniem do ubezpieczenia na Życie, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe i rozliczeniowe leżące po stronie ubezpieczyciela;

ryzyko płynności rynku: Klient powinien brać pod uwagę ryzyko zmniejszenia lub braku płynności na danym rynku finansowym, co może skutkować mniej korzystną lub niekorzystną dla wyceną instrumentu finansowego. Dodatkowo Klient powinien brać pod uwagę ryzyko, że z powodu ograniczonej płynności lub jej braku jego zlecenie nie będzie zrealizowane niezwłocznie, a w skrajnych przypadkach nie będzie zrealizowane;

ryzyko prawne, rachunkowe, podatkowe oraz operacyjne niezależne od PKO Banku Polskiego: Klient zawierając transakcje rynku finansowego powinien brać pod uwagę również inne rodzaje ryzyka o charakterze prawnym, rachunkowym, podatkowym oraz operacyjnym, niezależne od PKO Banku Polskiego.