UWAGA - Zmiany w koszyku spółek związanych z sektorem wydobycia złota:

 1. W związku z połączeniem dwóch spółek z powyższego koszyka do obliczenia średniej arytmetycznej wartości stóp zwrotu z całego koszyka będzie brane 5 spółek:
  - spółka BARRICK GOLD CORP (ticker z serwisu Bloomberg: ABX UN Equity) oraz spółka RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR (ticker z serwisu Bloomberg: GOLD UQ Equity) połączyły się, dlatego do dalszego obliczania stopy zwrotu koszyka zostanie wzięta tylko stopa zwrotu spółki BARRICK GOLD CORP (ticker z serwisu Bloomberg: GOLD UQ Equity). W związku z powyższym w koszyku znajduje się 5 spółek związanych z sektorem wydobycia złota.
 2. W związku z przejęciem spółki GOLDCORP INC przez spółkę NEWMONT GOLDCORP CORP – następuje zmiana spółki w koszyku ze spółki GOLDCORP INC na spółkę NEWMONT GOLDCORP CORP:
  - spółka GOLDCORP INC (ticker z serwisu Bloomberg: GG UN Equity) znajdująca się w koszyku spółek związanych z sektorem wydobycia złota, została przejęta przez spółkę spoza tego koszyka – przez spółkę NEWMONT GOLDCORP CORP (ticker z serwisu Bloomberg: NEM UN Equity) z poziomem początkowym 37,54. W związku z powyższym następuje zmiana spółki w koszyku spółek związanych z sektorem wydobycia złota ze spółki GOLDCORP INC na spółkę NEWMONT GOLDCORP CORP.

 

Lokata strukturyzowana jest oparta na koszyku akcji 5 dużych spółek powiązanych z sektorem wydobyciem złota: Barrick Gold Corp (Spółka 1), Newmont Goldcorp Corp(Spółka 2), Royal Gold Inc. (Spółka 3), AngloGold Ashanti Limited (Spółka 4), Freeport-McMoRan Inc (Spółka 5).

Lokata strukturyzowana daje możliwość potencjalnego zysku, którego wartość będzie uzależniona od zmiany cen akcji 5 spółek i obliczana jako średnia arytmetyczna zmian cen poszczególnych akcji z koszyka (zysk ograniczony do poziomu 44,99%, bariera wynosi 45%). Potencjalne odsetki za okres inwestycji będą należne Posiadaczowi lokaty strukturyzowanej tylko w przypadku dotrzymania środków do końca okresu umownego (inwestycji).

Każda spółka ma jednakowy procentowy udział w koszyku akcji.

Warunki inwestycji

 • okres subskrypcji : 13 listopada - 1 grudnia 2017 r.
 • okres umowny (inwestycji) – trwa 36 miesięcy i rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu okresu subskrypcji
 • 100% ochrony kapitału przy dotrzymaniu do końca okresu umownego
 • minimalna wpłata - 5 000 zł
 • oprocentowanie w okresie subskrypcji – stałe 0,5% w skali roku (stałe 1,0% w skali roku dla Klientów Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej)

Zysk z inwestycji (odsetki za okres inwestycji i okres subskrypcji) jest opodatkowany podatkiem od zysków kapitałowych.

PKO Bank Polski SA informuje, że dla 36 miesięcznej lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku akcji spółek związanych z sektorem wydobycia złota poziomy cen akcji z dnia początkowej obserwacji tj. z 5 grudnia 2017 r. wynoszą:

Nazwa spółki

    Cena z dnia z dnia początkowej obserwacji
(5 grudnia 2017)

Barrick Gold Corp

13,77

Newmont Goldcorp Corp

37,54

Royal Gold Inc

81,67

Anglogold Ashanti Limited

9,75

Freeport-Mcmoran Inc

14,11

Posiadacz lokaty strukturyzowanej uzyska odsetki za okres inwestycji wyliczone według następującej metodologii:

 • najpierw obliczana jest stopa zwrotu każdej ze spółek. Stopa zwrotu obliczana jest według następującej zasady:

stopa zwrotu spółki (i) = [(cena akcji  spółki (i) z dnia końcowej obserwacji – cena akcji spółki (i)  z dnia początkowej obserwacji) / cena akcji spółki (i) z dnia początkowej obserwacji]*100%- pod warunkiem, że w żadnym dniu pomiędzy dniem początkowej obserwacji a dniem końcowej obserwacji (z dniem końcowej obserwacji włącznie) cena akcji spółki (i) w odniesieniu do ceny akcji tej spółki w dniu początkowej obserwacji nie wzrosła o 45,00% bądź więcej, stopa zwrotu spółki (i) = 7% pod warunkiem, że w którymkolwiek dniu pomiędzy dniem początkowej obserwacji a dniem końcowej obserwacji (z dniem końcowej obserwacji włącznie) cena akcji spółki (i) w odniesieniu do ceny akcji tej spółki w dniu początkowej obserwacji wzrosła o co najmniej 45,00%

i=1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5

 • następnie na podstawie wyliczonych, według powyżej przedstawionej metodologii, stóp zwrotów obliczana jest średnia arytmetyczna stóp zwrotu spółek. Średnia arytmetyczna obliczana jest według następującej zasady:

 średnia arytmetyczna = (stopa zwrotu spółki 1+ stopa zwrotu spółki 2+ stopa zwrotu spółki 3+ stopa zwrotu spółki 4+ stopa zwrotu spółki 5)/5

 • Jeżeli obliczona średnia arytmetyczna wyniesie:
  - powyżej 0% – Posiadacz lokaty otrzyma odsetki za okres inwestycji, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ww. średniej arytmetycznej i kwoty lokaty,
  - 0% lub poniżej – Posiadacz lokaty nie otrzyma odsetek za okres inwestycji.

 

Odbiorcy produktu
Parametry
Okres umowny
Oprocentowanie i opłaty
Informacje dodatkowe

Ryzyka związane ze strategią inwestycyjną

 • ryzyko rynkowe: wycena produktów strukturyzowanych zarówno w trakcie jak i w momencie zakończenia transakcji jest uzależniona od różnych zmiennych rynkowych np. poziomu stóp procentowych, kursów walutowych, wartości indeksów rynków kapitałowych, bądź towarowych, cen akcji i towarów oraz ich wzajemnych relacji. Wartość tych zmiennych jest nieprzewidywalna i podlega wahaniom. W związku z powyższym Klient powinien brać pod uwagę następujące scenariusze:

- Klient może nie otrzymać spodziewanych pożytków z posiadanego instrumentu (np. kupony, odsetki, dywidendy),

- Może otrzymać pożytki w wysokości niższej niż spodziewana,

- Relacja między pożytkami, a zmiennymi rynkowymi, od których zależna jest wartość

instrumentu może być nieliniowa, co może skutkować nieproporcjonalnymi pożytkami w stosunku do zmian tychże zmiennych;

 • ryzyko zmienności wyceny instrumentów finansowych: ewentualne zyski lub straty z transakcji mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu, w tym w szczególności:

– zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych kursów walutowych oraz ich wzajemnej relacji,

– zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych stóp procentowych oraz ich wzajemnej relacji,

– zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych cen towarów, bądź ich indeksów oraz ich wzajemnej relacji,

– zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych cen akcji, bądź ich indeksów oraz ich wzajemnej relacji,

– zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych wartości instrumentów finansowych oraz ich wzajemnych relacji będących jakimkolwiek elementem produktu strukturyzowanego,

– zmian parametru zwanego zmiennością,

– zmian innych cen rynkowych specyficznych dla danego rynku i rodzaju transakcji,

– zmian wzajemnych relacji cen rynkowych,

– różnic pomiędzy stawkami referencyjnymi przyjętymi dla danej transakcji a cenami rynkowymi,

– występowania różnicy pomiędzy cenami kupna i cenami sprzedaży dla danego rodzaju transakcji na rynku finansowym oraz zmian tej różnicy, na zmianę cen instrumentów finansowych mogą mieć wpływ czynniki związane m.in. z sytuacją polityczno-gospodarczą, zmianą parametrów makroekonomicznych, poziomem inflacji, oceną ryzyka inwestycyjnego;

 • ryzyko walutowe: w przypadku produktów strukturyzowanych denominowanych w innych walutach niż PLN, wartość rynkowa instrumentu będzie istotnie uzależniona od zmiany relacji tej waluty względem PLN. W przypadku produktów strukturyzowanych denominowanych w PLN, których pożytki będą zależne od zmiennych rynkowych kwotowanych w innej walucie niż PLN, wartość pożytków może być istotnie uzależniona od zmiany relacji tej waluty względem PLN. W związku z powyższym wartość otrzymanych przez Klienta kwot może być niższa niż zakładana;
 • ryzyko wyceny zawartej transakcji w dniu rozliczenia: tj. w dniu zbycia, płatności pożytków wynikających z posiadania danego instrumentu bądź zakończenia inwestycji, warunki, po której została zawarta transakcja, mogą odbiegać, również znacząco odbiegać, od aktualnych poziomów rynkowych, co może rodzić dla Klienta konieczność poniesienia negatywnych skutków finansowych, oraz może mieć wpływ na ostateczny wynik finansowy z danej transakcji osiągnięty przez Klienta;
 • ryzyko wyceny zawartych transakcji w trakcie ich trwania: w trakcie trwania zawartych transakcji, wartość rynkowa transakcji ulega zmianie i może nawet znacząco odbiegać od wartości transakcji w dniu jej zawarcia. Może to powodować niekorzystną bądź korzystną dla Klienta zmianę wyceny zawartych transakcji. W przypadku decyzji o wcześniejszym zakończeniu inwestycji Klient może ponieść negatywne skutki finansowe, w postaci negatywnej wartości transakcji w stosunku do jej wartości początkowej oraz w stosunku do aktualnych warunków rynkowych;
 • ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne dotyczące PKO Banku Polskiego: Klient, zawierając transakcje z PKO Bankiem Polskim, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne leżące po stronie PKO Banku Polskiego;
 • ryzyko kredytowe i rozliczeniowe emitenta dłużnych papierów wartościowych: Klient, zawierając transakcje na rynku dłużnych papierów wartościowych, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe i rozliczeniowe leżące po stronie emitenta dłużnych papierów wartościowych;
 • ryzyko kredytowe i rozliczeniowe ubezpieczyciela: Klient, zawierając transakcję skutkującą przystąpieniem do ubezpieczenia na Życie, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe i rozliczeniowe leżące po stronie ubezpieczyciela;
 • ryzyko płynności rynku: Klient powinien brać pod uwagę ryzyko zmniejszenia lub braku płynności na danym rynku finansowym, co może skutkować mniej korzystną lub niekorzystną dla wyceną instrumentu finansowego. Dodatkowo Klient powinien brać pod uwagę ryzyko, że z powodu ograniczonej płynności lub jej braku jego zlecenie nie będzie zrealizowane niezwłocznie, a w skrajnych przypadkach nie będzie zrealizowane;
 • ryzyko prawne, rachunkowe, podatkowe oraz operacyjne niezależne od PKO Banku Polskiego: Klient zawierając transakcje rynku finansowego powinien brać pod uwagę również inne rodzaje ryzyka o charakterze prawnym, rachunkowym, podatkowym oraz operacyjnym, niezależne od PKO Banku Polskiego.