Komunikat dotyczący zakończenia okresu inwestycji Bankowych Papierów Wartościowych opartych na indeksie NASDAQ 100

Komunikat dotyczący obserwacji kwartalnych dla BPW Strukturyzowanych opartych na indeksie NASDAQ 100

Ostateczne parametry dla produktu Bankowe Papiery Wartościowe Strukturyzowane oparte o wartość indeksu NASDAQ 100

BPW Strukturyzowane to papiery wartościowe, które w odróżnieniu od obligacji i akcji są emitowane tylko przez banki na podstawie ustawy Prawo bankowe. PKO Bank Polski proponuje 2-letni produkt inwestycyjny w formie Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych, których wartość jest uzależniona od poziomu indeksu NASDAQ 100.

Co to jest Indeks NASDAQ 100?

Indeks NASDAQ 100 obejmuje 100 największych spółek amerykańskich i międzynarodowych notowanych na giełdzie NASDAQ, z wyłączeniem spółek z branży finansowej. W jego skład wchodzą firmy innowacyjne, dynamicznie rozwijające się, działające w sektorze nowoczesnych technologii, między innymi z branży IT, telekomunikacji oraz biotechnologii, z sektora przemysłowego czy handlu detalicznego i hurtowego.

Obecnie największą wagę w indeksie NASDAQ 100 ma spółka Apple (około 18%). Wysoki udział mają również dobrze znane spółki Microsoft (8,98%), Google (5,49%), Oracle (4,85%), Intel (4,63%), Cisco (3,71%), Amazon.com (3,08%), eBay (1,61%) czy Starbucks (1,39%). Podany udział spółek w indeksie jest szacunkowy i ulega zmianom. Wartość indeksu jest wyrażona w punktach, przy czym akcje spółek wchodzących w jego skład są notowane w dolarach amerykańskich.

Główne korzyści inwestycji w NASDAQ 100:

 • Możliwość korzystania ze wzrostu wartości indeksu bez potrzeby fizycznego zakupu akcji.
 • 100-procentowa ochrona kapitału przy dotrzymaniu do końca okresu inwestycji.
 • Inwestycja na amerykańskim rynku akcji bez ponoszenia ryzyka kursowego USD/PLN.
 • Ostateczny wynik inwestycji zależy wyłącznie od zmiany wartości indeksu NASDAQ 100.
 • Możliwość osiągnięcia wysokiego potencjalnego zysku w wysokości do 29,99-49,99% w zależności od poziomu bariery, który zostanie ustalony w Dacie Emisji.
Przeznaczenie

Inwestowanie środków pieniężnych.

Dla kogo?
Dysponowanie środkami
Okres umowy
Zawarcie umowy
Warunki wypowiedzenia umowy
Oprocentowanie i opłaty
Informacyjna cena odkupu

Emitentem BPW Strukturyzowanyc opartych na indeksie NASDAQ 100 jest PKO Bank Polski S.A.

Nabycie BPW Strukturyzowanych jest obarczone określonymi ryzykami, w tym w szczególności:

 • ryzyko rynkowe: wycena produktów strukturyzowanych zarówno w trakcie jak i w momencie zakończenia transakcji jest uzależniona od różnych zmiennych rynkowych np. poziomu stóp procentowych, kursów walutowych, wartości indeksów rynków kapitałowych, bądź towarowych, cen akcji i towarów oraz ich wzajemnych relacji. Wartość tych zmiennych jest nieprzewidywalna i podlega wahaniom. W związku z powyższym Klient powinien brać pod uwagę następujące scenariusze:
  • Klient może nie otrzymać spodziewanych pożytków z posiadanego instrumentu (np. kupony, premia, odsetki, dywidendy),
  • Może otrzymać pożytki w wysokości niższej niż spodziewana,
  • Relacja między pożytkami, a zmiennymi rynkowymi, od których zależna jest wartość instrumentu może być nieliniowa, co może skutkować nieproporcjonalnymi pożytkami w stosunku do zmian tychże zmiennych;
 • ryzyko zmienności wyceny instrumentów finansowych: ewentualne zyski lub straty z transakcji mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu, w tym w szczególności:
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych kursów walutowych oraz ich wzajemnej relacji,
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych stóp procentowych oraz ich wzajemnej relacji,
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych cen towarów, bądź ich indeksów oraz ich wzajemnej relacji,
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych cen akcji, bądź ich indeksów oraz ich wzajemnej relacji,
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych wartości instrumentów finansowych oraz ich wzajemnych relacji będących jakimkolwiek elementem produktu strukturyzowanego,
  • zmian parametru zwanego zmiennością,
  • zmian innych cen rynkowych specyficznych dla danego rynku i rodzaju transakcji,
  • zmian wzajemnych relacji cen rynkowych,
  • różnic pomiędzy stawkami referencyjnymi przyjętymi dla danej transakcji a cenami rynkowymi,
  • występowania różnicy pomiędzy cenami kupna i cenami sprzedaży dla danego rodzaju transakcji na rynku finansowym oraz zmian tej różnicy,
  na zmianę cen instrumentów finansowych mogą mieć wpływ czynniki związane m.in. z sytuacją polityczno-gospodarczą, zmianą parametrów makroekonomicznych, poziomem inflacji, oceną ryzyka inwestycyjnego;
 • ryzyko walutowe: w przypadku produktów strukturyzowanych denominowanych w innych walutach niż PLN, wartość rynkowa instrumentu będzie istotnie uzależniona od zmiany relacji tej waluty względem PLN. W przypadku produktów strukturyzowanych denominowanych w PLN, których pożytki będą zależne od zmiennych rynkowych kwotowanych w innej walucie niż PLN, wartość pożytków może być istotnie uzależniona od zmiany relacji tej waluty względem PLN. W związku z powyższym wartość otrzymanych przez Klienta kwot może być niższa niż zakładana;
 • ryzyko wyceny zawartej transakcji w dniu rozliczenia:
  t.j. w dniu zbycia, płatności pożytków wynikających z posiadania danego instrumentu bądź zakończenia inwestycji, warunki, po której została zawarta transakcja, mogą odbiegać, również znacząco odbiegać, od aktualnych poziomów rynkowych, co może rodzić dla Klienta konieczność poniesienia negatywnych skutków finansowych, oraz może mieć wpływ na ostateczny wynik finansowy z danej transakcji osiągnięty przez Klienta;
 • ryzyko wyceny zawartych transakcji w trakcie ich trwania: w trakcie trwania zawartych transakcji, wartość rynkowa transakcji ulega zmianie i może nawet znacząco odbiegać od wartości transakcji w dniu jej zawarcia. Może to powodować niekorzystną bądź korzystną dla Klienta zmianę wyceny zawartych transakcji. W przypadku decyzji o wcześniejszym zakończeniu inwestycji Klient może ponieść negatywne skutki finansowe, w postaci negatywnej wartości transakcji w stosunku do jej wartości początkowej oraz w stosunku do aktualnych warunków rynkowych;
 • ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne dotyczące PKO Banku Polskiego: Klient, zawierając transakcje z PKO Bankiem Polskim, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne leżące po stronie PKO Banku Polskiego;
 • ryzyko kredytowe i rozliczeniowe emitenta dłużnych papierów wartościowych: Klient, zawierając transakcje na rynku dłużnych papierów wartościowych, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe i rozliczeniowe leżące po stronie emitenta dłużnych papierów wartościowych;
 • ryzyko płynności rynku: Klient powinien brać pod uwagę ryzyko zmniejszenia lub braku płynności na danym rynku finansowym, co może skutkować mniej korzystną lub niekorzystną dla wyceną instrumentu finansowego. Dodatkowo Klient powinien brać pod uwagę ryzyko, że z powodu ograniczonej płynności lub jej braku jego zlecenie nie będzie zrealizowane niezwłocznie, a w skrajnych przypadkach nie będzie zrealizowane;
 • ryzyko prawne, rachunkowe, podatkowe oraz operacyjne niezależne od PKO Banku Polskiego: Klient zawierając transakcje rynku finansowego powinien brać pod uwagę również inne rodzaje ryzyka o charakterze prawnym, rachunkowym, podatkowym oraz operacyjnym, niezależne od PKO Banku Polskiego.

Dodatkowe informacje znajdują się w Katalogu instrumentów finansowych MIFID na stronie www.pkobp.pl.