Komunikat dotyczący zakończenia okresu inwestycji lokaty strukturyzowanej USD/PLN III otwartej w okresie subskrypcji nr 5 tj. od 17 czerwca do 28 czerwca 2013 r.

Komunikat dotyczący zakończenia okresu inwestycji lokaty strukturyzowanej USD/PLN III otwartej w okresie subskrypcji nr 4 tj. od 27 maja do 14 czerwca 2013 r.

Komunikat dotyczący zakończenia okresu inwestycji lokaty strukturyzowanej USD/PLN III otwartej w okresie subskrypcji nr 3 tj. od 29 kwietnia do 24 maja  2013 r

Komunikat dotyczący zakończenia okresu inwestycji lokaty strukturyzowanej USD/PLN III otwartej w okresie subskrypcji nr 2 tj. od 2 do 26 kwietnia 2013 r.

Komunikat dotyczący zakończenia okresu inwestycji lokaty strukturyzowanej USD/PLN III otwartej w okresie subskrypcji nr 1 tj. od 13 do 29 marca 2013 r.

Wartość parametrów dla lokaty strukturyzowanej USD/PLN III (okres subskrypcji od 17 czerwca do 28 czerwca 2013)

Wartość parametrów dla lokaty strukturyzowanej USD/PLN III (okres subskrypcji od 27 maja do 14 czerwca 2013)

 

PKO Bank Polski posiada w ofercie lokatę strukturyzowaną, która umożliwia osiągnięcie większych niż na standardowej lokacie zysków przy ograniczonym ryzyku inwestycyjnym oraz zachowaniu zainwestowanego kapitału po zakończeniu okresu umownego.

Lokata strukturyzowana 6-miesięczna oparta na kursie USD/PLN III to krótkoterminowy produkt inwestycyjny, w którym po zakończeniu okresu umownego inwestor otrzymuje zainwestowany kapitał, a w przypadku spełnienia się danego scenariusza inwestycyjnego – potencjalny zysk.

 

LOKATA STRUKTURYZOWANA 6 – MIESIĘCZNA OPARTA NA KURSIE USD/PLN III TO:

 • produkt dający możliwość inwestowania na rynku walutowym przy 100% gwarancji kapitału w dniu zapadalności,
 • krótki horyzont czasowy - 6 miesięcy,
 • gotowe rozwiązanie, nie wymagające od klienta bieżącej analizy rynków walutowych,
 • potencjalny zysk od 3,0% do 4,0% po 6-ciu miesiącach (od 6,0% do 8,0% w skali roku),
 • produkt objęty subskrypcją, w trakcie której środki są oprocentowane w wysokości 2% w skali roku,
 • minimalna kwota inwestycji wynosi 1 000 PLN,
 • okres subskrypcji - produkt dostępny w 5 okresach subskrypcji od 13 marca do 28 czerwca 2013r.*,
 • potencjalny zysk opodatkowany jest podatkiem dochodowym w wysokości 19%,

 

* PKO Bank Polski zastrzega, że dany okres subskrypcji może się nie rozpocząć lub ulec zmianie.

Zawarcie umowy

W celu otwarcia Lokaty strukturyzowanej zapraszamy do oddziałów PKO Banku Polskiego.

Warunki wypowiedzenia umowy
Dla kogo?
Przeznaczenie lokaty
Dyspozycje do lokaty
Dysponowanie środkami
Okres subskrypcji
Okres umowy
Oprocentowanie i opłaty
Potencjalny zysk z inwestycji

Ryzyka związane ze strategią inwestycyjną

 

 • ryzyko rynkowe: wycena produktów strukturyzowanych zarówno w trakcie jak i w momencie zakończenia transakcji jest uzależniona od różnych zmiennych rynkowych np. poziomu stóp procentowych, kursów walutowych, wartości indeksów rynków kapitałowych, bądź towarowych, cen akcji i towarów oraz ich wzajemnych relacji. Wartość tych zmiennych jest nieprzewidywalna i podlega wahaniom. W związku z powyższym Klient powinien brać pod uwagę następujące scenariusze:
  - Klient może nie otrzymać spodziewanych pożytków z posiadanego instrumentu (np. kupony, odsetki, dywidendy),
  - Może otrzymać pożytki w wysokości niższej niż spodziewana,
  - Relacja między pożytkami, a zmiennymi rynkowymi, od których zależna jest wartość

instrumentu może być nieliniowa, co może skutkować nieproporcjonalnymi pożytkami w stosunku do zmian tychże zmiennych;

 • ryzyko zmienności wyceny instrumentów finansowych: ewentualne zyski lub straty z transakcji mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu, w tym w szczególności:
  – zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych kursów walutowych oraz ich wzajemnej relacji,
  – zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych stóp procentowych oraz ich wzajemnej relacji,
  – zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych cen towarów, bądź ich indeksów oraz ich wzajemnej relacji,
  – zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych cen akcji, bądź ich indeksów oraz ich wzajemnej relacji,
  – zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych wartości instrumentów finansowych oraz ich wzajemnych relacji będących jakimkolwiek elementem produktu strukturyzowanego
  – zmian parametru zwanego zmiennością,
  – zmian innych cen rynkowych specyficznych dla danego rynku i rodzaju transakcji,
  – zmian wzajemnych relacji cen rynkowych,
  – różnic pomiędzy stawkami referencyjnymi przyjętymi dla danej transakcji a cenami rynkowymi,
  – występowania różnicy pomiędzy cenami kupna i cenami sprzedaży dla danego rodzaju transakcji na rynku finansowym oraz zmian tej różnicy, na zmianę cen instrumentów finansowych mogą mieć wpływ czynniki związane m.in. z sytuacją polityczno-gospodarczą, zmianą parametrów makroekonomicznych, poziomem inflacji, oceną ryzyka inwestycyjnego;
 • ryzyko walutowe: w przypadku produktów strukturyzowanych denominowanych w innych walutach niż PLN, wartość rynkowa instrumentu będzie istotnie uzależniona od zmiany relacji tej waluty względem PLN. W przypadku produktów strukturyzowanych denominowanych w PLN, których pożytki będą zależne od zmiennych rynkowych kwotowanych w innej walucie niż PLN, wartość pożytków może być istotnie uzależniona od zmiany relacji tej waluty względem PLN. W związku z powyższym wartość otrzymanych przez Klienta kwot może być niższa niż zakładana;
 • ryzyko wyceny zawartej transakcji w dniu rozliczenia: t.j. w dniu zbycia, płatności pożytków wynikających z posiadania danego instrumentu bądź zakończenia inwestycji, warunki, po której została zawarta transakcja, mogą odbiegać, również znacząco odbiegać, od aktualnych poziomów rynkowych, co może rodzić dla Klienta konieczność poniesienia negatywnych skutków finansowych, oraz może mieć wpływ na ostateczny wynik finansowy z danej transakcji osiągnięty przez Klienta;
 • ryzyko wyceny zawartych transakcji w trakcie ich trwania: w trakcie trwania zawartych transakcji, wartość rynkowa transakcji ulega zmianie i może nawet znacząco odbiegać od wartości transakcji w dniu jej zawarcia. Może to powodować niekorzystną bądź korzystną dla Klienta zmianę wyceny zawartych transakcji. W przypadku decyzji o wcześniejszym zakończeniu inwestycji Klient może ponieść negatywne skutki finansowe, w postaci negatywnej wartości transakcji w stosunku do jej wartości początkowej oraz w stosunku do aktualnych warunków rynkowych;
 • ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne dotyczące PKO Banku Polskiego: Klient, zawierając transakcje z PKO Bankiem Polskim, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne leżące po stronie PKO Banku Polskiego;
 • ryzyko kredytowe i rozliczeniowe emitenta dłużnych papierów wartościowych: Klient, zawierając transakcje na rynku dłużnych papierów wartościowych, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe i rozliczeniowe leżące po stronie emitenta dłużnych papierów wartościowych;
 • ryzyko kredytowe i rozliczeniowe ubezpieczyciela: Klient, zawierając transakcję skutkującą przystąpieniem do ubezpieczenia na Życie, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe i rozliczeniowe leżące po stronie ubezpieczyciela;
 • ryzyko płynności rynku: Klient powinien brać pod uwagę ryzyko zmniejszenia lub braku płynności na danym rynku finansowym, co może skutkować mniej korzystną lub niekorzystną dla wyceną instrumentu finansowego. Dodatkowo Klient powinien brać pod uwagę ryzyko, Że z powodu ograniczonej płynności lub jej braku jego zlecenie nie będzie zrealizowane niezwłocznie, a w skrajnych przypadkach nie będzie zrealizowane;
 • ryzyko prawne, rachunkowe, podatkowe oraz operacyjne niezależne od PKO Banku Polskiego: Klient zawierając transakcje rynku finansowego powinien brać pod uwagę również inne rodzaje ryzyka o charakterze prawnym, rachunkowym, podatkowym oraz operacyjnym, niezależne od PKO Banku Polskiego.