Komunikat dotyczący zakończenia okresu inwestycji lokaty strukturyzowanej USD/PLN IV otwartej w okresie subskrypcji nr 5 tj. od 4 listopada do 22 listopada 2013 r.

Komunikat dotyczący zakończenia okresu inwestycji lokaty strukturyzowanej USD/PLN IV otwartej w okresie subskrypcji nr 4 tj. od 1 października do 25 października 2013 r.

Komunikat dotyczący zakończenia okresu inwestycji lokaty strukturyzowanej USD/PLN IV otwartej w okresie subskrypcji nr 3 tj. od 2 września do 29 września 2013 r.

Wartość parametrów na zakończenie lokaty strukturyzowanej USD/PLN IV (okres subskrypcji od 5 sierpnia do 30 sierpnia 2013 r.).

Wartość parametrów na zakończenie lokaty strukturyzowanej USD/PLN IV (okres subskrypcji od 8 lipca do 2 sierpnia 2013 r.).

Wartość parametrów dla lokaty strukturyzowanej USD/PLN IV (okres subskrypcji od 4 do 22 listopada 2013)

Wartość parametrów dla lokaty strukturyzowanej USD/PLN IV (okres subskrypcji od 1 października do 25 października 2013)

Wartość parametrów dla lokaty strukturyzowanej USD/PLN IV (okres subskrypcji od 2 września do 27 września 2013)

Wartość parametrów dla lokaty strukturyzowanej USD/PLN IV (okres subskrypcji od 5 sierpnia do 30 sierpnia 2013)

Wartość parametrów dla lokaty strukturyzowanej USD/PLN IV (okres subskrypcji od 8 lipca do 2 sierpnia 2013)

PKO Bank Polski wprowadził do oferty lokatę strukturyzowaną, w której wartość odsetek jest uzależniona od zachowania kursu walutowego USD/PLN.

Lokata strukturyzowana oparta na kursie walutowym USD/PLN umożliwia osiągnięcie zysków większych niż na standardowej lokacie przy ograniczonym ryzyku inwestycyjnym oraz zachowaniu zainwestowanego kapitału po zakończeniu okresu umownego.

6-miesięczna Lokata strukturyzowana oparta na kursie walutowym USD/PLN to krótkoterminowy produkt inwestycyjny, w którym po zakończeniu okresu umownego inwestor otrzymuje zainwestowany kapitał, a w przypadku spełnienia się danego scenariusza inwestycyjnego – potencjalny zysk. Produkt daje możliwość inwestowania na rynku walutowym.

Warunki inwestycji:

 • 100% gwarancja kapitału w dniu zapadalności,
 • okres inwestycji - 6 miesięcy,
 • okres umowny – 6 miesięcy od zakończenia okresu subskrypcji
 • potencjalny zysk od 2,5% do 3% po 6-ciu miesiącach (od 5% do 6% w skali roku),
 • okres subskrypcji - produkt dostępny w 5 okresach subskrypcji od 8 lipca do 22 listopada 2013 r.
 • minimalna kwota inwestycji wynosi 1 000 PLN,
 • oprocentowanie w okresie subskrypcji - 1% w skali roku,

Zysk z inwestycji jest opodatkowany podatkiem od zysków kapitałowych 19% w skali roku.

Oprocentowanie i opłaty

Opłaty i prowizje

Zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim.

Oprocentowanie

Oprocentowanie stałe w okresie subskrypcji wynosi 1,00% w skali roku.

Odsetki

Odsetki podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

W przypadku rezygnacji w trakcie okresu subskrypcji, odsetki zostaną naliczone za okres, przez jaki środki były ulokowane na lokacie strukturyzowanej do dnia poprzedzającego dzień złożenia dyspozycji likwidacji lokaty.

Odsetki należne za okres subskrypcji nie podlegają kapitalizacji i zostaną przekazane zgodnie z dyspozycją Inwestora po zakończeniu okresu umownego.

Potencjalny zysk z inwestycji w lokatę strukturyzowaną

Wartość zysku uzależniona będzie od kursu USD/PLN (fixing NBP) i obliczana w oparciu o następujące zasady:

 1. Za dotrzymanie okresu inwestycji posiadacz lokaty strukturyzowanej uzyska odsetki za okres inwestycji wg stałej stopy procentowej w wysokości wynoszącej co najmniej 2,5%, jednak nie więcej niż 3%** za okres 6 miesięcy (co najmniej 5% i nie więcej niż 6%** w stosunku rocznym) pod warunkiem, że kurs walutowy USD/PLN w dniu obserwacji nie będzie się różnił od kursu z dnia referencyjnego o więcej niż 8 do 12 groszy włącznie**:
 2. Jeżeli w dniu obserwacji kurs walutowy USD/PLN będzie różnił się od kursu z dnia referencyjnego o więcej niż 8 do 12 groszy włącznie** odsetek za okres inwestycji nie nalicza się.
  - do naliczania odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na lokacie strukturyzowanej przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni utrzymania środków pieniężnych na lokacie strukturyzowanej w okresie subskrypcji oraz w okresie inwestycji w stosunku do 365 dni w roku.

Kurs USD/PLN jest rozumiany jako kurs średni Narodowego Banku Polskiego (fixing NBP).

Potencjalny zysk z inwestycji jest opodatkowany podatkiem od zysków kapitałowych 19% w skali roku.

Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników przy założeniach powyżej zaprezentowanych  i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Inwestora.

 **Ostateczne wartości parametrów: wysokość odsetek oraz wartość przedziału będą ustalane każdorazowo po zakończeniu danego okresu subskrypcji.

Okres umowy
Dyspozycje do lokaty
Dysponowanie środkami
Informacje dodatkowe
Likwidacja lokaty
Zalety inwestycji
Przeznaczenie
Okres subskrypcji

Ryzyka związane ze strategią inwestycyjną

 • ryzyko rynkowe: wycena produktów strukturyzowanych zarówno w trakcie jak i w momencie zakończenia transakcji jest uzależniona od różnych zmiennych rynkowych np. poziomu stóp procentowych, kursów walutowych, wartości indeksów rynków kapitałowych, bądź towarowych, cen akcji i towarów oraz ich wzajemnych relacji. Wartość tych zmiennych jest nieprzewidywalna i podlega wahaniom. W związku z powyższym Klient powinien brać pod uwagę następujące scenariusze:
  - Klient może nie otrzymać spodziewanych pożytków z posiadanego instrumentu (np. kupony, odsetki, dywidendy),
  - Może otrzymać pożytki w wysokości niższej niż spodziewana,
  - Relacja między pożytkami, a zmiennymi rynkowymi, od których zależna jest wartość instrumentu może być nieliniowa, co może skutkować nieproporcjonalnymi pożytkami w stosunku do zmian tychże zmiennych;
 • ryzyko zmienności wyceny instrumentów finansowych: ewentualne zyski lub straty z transakcji mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu, w tym w szczególności:
  – zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych kursów walutowych oraz ich wzajemnej relacji,
  – zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych stóp procentowych oraz ich wzajemnej relacji,
  – zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych cen towarów, bądź ich indeksów oraz ich wzajemnej relacji,
  – zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych cen akcji, bądź ich indeksów oraz ich wzajemnej relacji,
  – zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych wartości instrumentów finansowych oraz ich wzajemnych relacji będących jakimkolwiek elementem produktu strukturyzowanego
  – zmian parametru zwanego zmiennością,
  – zmian innych cen rynkowych specyficznych dla danego rynku i rodzaju transakcji,
  – zmian wzajemnych relacji cen rynkowych,
  – różnic pomiędzy stawkami referencyjnymi przyjętymi dla danej transakcji a cenami rynkowymi,
  – występowania różnicy pomiędzy cenami kupna i cenami sprzedaży dla danego rodzaju transakcji na rynku finansowym oraz zmian tej różnicy,
  na zmianę cen instrumentów finansowych mogą mieć wpływ czynniki związane m.in. z sytuacją polityczno-gospodarczą, zmianą parametrów makroekonomicznych, poziomem inflacji, oceną ryzyka inwestycyjnego;
 • ryzyko walutowe: w przypadku produktów strukturyzowanych denominowanych w innych walutach niż PLN, wartość rynkowa instrumentu będzie istotnie uzależniona od zmiany relacji tej waluty względem PLN. W przypadku produktów strukturyzowanych denominowanych w PLN, których pożytki będą zależne od zmiennych rynkowych kwotowanych w innej walucie niż PLN, wartość pożytków może być istotnie uzależniona od zmiany relacji tej waluty względem PLN. W związku z powyższym wartość otrzymanych przez Klienta kwot może być niższa niż zakładana;
 • ryzyko wyceny zawartej transakcji w dniu rozliczenia: t.j. w dniu zbycia, płatności pożytków wynikających z posiadania danego instrumentu bądź zakończenia inwestycji, warunki, po której została zawarta transakcja, mogą odbiegać, również znacząco odbiegać, od aktualnych poziomów rynkowych, co może rodzić dla Klienta konieczność poniesienia negatywnych skutków finansowych, oraz może mieć wpływ na ostateczny wynik finansowy z danej transakcji osiągnięty przez Klienta;
 • ryzyko wyceny zawartych transakcji w trakcie ich trwania: w trakcie trwania zawartych transakcji, wartość rynkowa transakcji ulega zmianie i może nawet znacząco odbiegać od wartości transakcji w dniu jej zawarcia. Może to powodować niekorzystną bądź korzystną dla Klienta zmianę wyceny zawartych transakcji. W przypadku decyzji o wcześniejszym zakończeniu inwestycji Klient może ponieść negatywne skutki finansowe, w postaci negatywnej wartości transakcji w stosunku do jej wartości początkowej oraz w stosunku do aktualnych warunków rynkowych;
 • ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne dotyczące PKO Banku Polskiego: Klient, zawierając transakcje z PKO Bankiem Polskim, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne leżące po stronie PKO Banku Polskiego;
 • ryzyko kredytowe i rozliczeniowe emitenta dłużnych papierów wartościowych: Klient, zawierając transakcje na rynku dłużnych papierów wartościowych, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe i rozliczeniowe leżące po stronie emitenta dłużnych papierów wartościowych;
 • ryzyko kredytowe i rozliczeniowe ubezpieczyciela: Klient, zawierając transakcję skutkującą przystąpieniem do ubezpieczenia na Życie, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe i rozliczeniowe leżące po stronie ubezpieczyciela;
 • ryzyko płynności rynku: Klient powinien brać pod uwagę ryzyko zmniejszenia lub braku płynności na danym rynku finansowym, co może skutkować mniej korzystną lub niekorzystną dla wyceną instrumentu finansowego. Dodatkowo Klient powinien brać pod uwagę ryzyko, że z powodu ograniczonej płynności lub jej braku jego zlecenie nie będzie zrealizowane niezwłocznie, a w skrajnych przypadkach nie będzie zrealizowane;
 • ryzyko prawne, rachunkowe, podatkowe oraz operacyjne niezależne od PKO Banku Polskiego: Klient zawierając transakcje rynku finansowego powinien brać pod uwagę również inne rodzaje ryzyka o charakterze prawnym, rachunkowym, podatkowym oraz operacyjnym, niezależne od PKO Banku Polskiego.

W celu otwarcia lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku spółek dywidendowych zapraszamy do oddziałów
PKO Banku Polskiego.