PKO Bank Polski informuje, że dla Polisy strukturyzowanej Złoto Teksasu cena ropy naftowej WTI, która będzie stanowiła podstawę do obliczenia stopy zwrotu w Dniu Finalnej Obserwacji tj. 18 października 2013 roku, wynosi 79,49 dolarów za baryłkę.

Wartość bariery dolnej wynosi 50% Ceny ropy naftowej WTI z Dnia Referencyjnego (79,49 dolarów za baryłkę) tj. 39,745 dolarów za baryłkę.

Wartość bariery górnej wynosi 150% Ceny ropy naftowej WTI z Dnia Referencyjnego (79,49 dolarów za baryłkę) tj. 119,235 dolarów za baryłkę.

Zysk z inwestycji w Polisę strukturyzowaną Złoto Teksasu obliczany jest na podstawie wartości Wskaźnika Ubezpieczeniowego. Zasady obliczania wskaźnika dostępne są także w Warunkach Grupowego Ubezpieczenia. Na koniec okresu inwestycji środki zostaną wypłacone na wskazany numer rachunku.

Sposób w jaki obliczany jest Wskaźnik ubezpieczeniowy (WU) można znaleźć w  pełnej wersji Komunikatu.


Polisa strukturyzowana Złoto Teksasu - oferowana była w formie ubezpieczenia na życie i dożycie. Przygotowana została przez PKO Bank Polski we współpracy z Aviva Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie SA.

Cena w górę czy w dół - zawsze zarabiasz
Dotrzymując okresu inwestycji zarabiasz bez względu na to czy cena ropy naftowej WTI na koniec inwestycji wzrośnie czy spadnie, w porównaniu do swojej wartości z początku inwestycji. Cena ropy naftowej na koniec okresu inwestycji nie może być jednak równa swojej początkowej wartości.

Ochrona kapitału
Otrzymujesz 100% ochronę kapitału na koniec okresu inwestycji.

Bez podatku Belki
Polisa strukturyzowana Złoto Teksasu jako świadczenie ubezpieczeniowe nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%, czyli tzw. podatkiem Belki.

Dostępność
Minimalna kwota wpłaty - 5 000 zł.

Bez opłat
W okresie subskrypcji nie są pobierane opłaty za przystąpienie i za rezygnację z przystąpienia do ubezpieczenia Polisa strukturyzowana Złoto Teksasu.

Ubezpieczenie na życie i dożycie
Polisa gwarantuje ubezpieczenie na życie i dożycie, które umożliwia wypłatę środków osobie uposażonej w wysokości 101% wartości kapitału w momencie śmierci posiadacza, w trakcie trwania okresu ochrony ubezpieczeniowej.

Okres subskrypcji lokaty strukturyzowanej Złoto Teksasu zakończył się 8 października 2010r.

Przeznaczenie

Inwestowanie środków pieniężnych przy jednoczesnym przystąpieniu do ubezpieczenia na życie i dożycie.

Dla kogo?
Dyspozycje do rachunku
Dysponowanie środkami
Okres umowy
Warunki wypowiedzenia umowy
Oprocentowanie i opłaty

Ryzyka związane ze strategią inwestycyjną

 • Ryzyko inwestycyjne - wysokość zysku na koniec okresu inwestycji może wynieść 0%. Nastąpi to wówczas, gdy cena ropy naftowej na koniec okresu inwestycji będzie równa jej początkowej wartości.
 • W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela wartość otrzymanych środków może być niższa od wartości wpłaconej kwoty.
 • W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, ubezpieczony otrzyma Wartość wykupu wyliczaną na podstawie formuły zawartej w Warunkach Grupowego Ubezpieczenia.
 • ryzyko rynkowe: wycena produktów strukturyzowanych zarówno w trakcie jak i w momencie zakończenia transakcji jest uzależniona od różnych zmiennych rynkowych np. poziomu stóp procentowych, kursów walutowych, wartości indeksów rynków kapitałowych, bądź towarowych, cen akcji i towarów oraz ich wzajemnych relacji. Wartość tych zmiennych jest nieprzewidywalna i podlega wahaniom. W związku z powyższym Klient powinien brać pod uwagę następujące scenariusze:
  • Klient może nie otrzymać spodziewanych pożytków z posiadanego instrumentu (np. kupony, odsetki, dywidendy),
  • Może otrzymać pożytki w wysokości niższej niż spodziewana,
  • Relacja między pożytkami, a zmiennymi rynkowymi, od których zależna jest wartość instrumentu może być nieliniowa, co może skutkować nieproporcjonalnymi pożytkami w stosunku do zmian tychże zmiennych;
 • ryzyko zmienności wyceny instrumentów finansowych: ewentualne zyski lub straty z transakcji mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu, w tym w szczególności:
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych kursów walutowych oraz ich wzajemnej relacji,
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych stóp procentowych oraz ich wzajemnej relacji,
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych cen towarów, bądź ich indeksów oraz ich wzajemnej relacji,
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych cen akcji, bądź ich indeksów oraz ich wzajemnej relacji,
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych wartości instrumentów finansowych oraz ich wzajemnych relacji będących jakimkolwiek elementem produktu strukturyzowanego
  • zmian parametru zwanego zmiennością,
  • zmian innych cen rynkowych specyficznych dla danego rynku i rodzaju transakcji,
  • zmian wzajemnych relacji cen rynkowych,
  • różnic pomiędzy stawkami referencyjnymi przyjętymi dla danej transakcji a cenami rynkowymi,
  • występowania różnicy pomiędzy cenami kupna i cenami sprzedaży dla danego rodzaju transakcji na rynku finansowym oraz zmian tej różnicy,
  na zmianę cen instrumentów finansowych mogą mieć wpływ czynniki związane m.in. z sytuacją polityczno-gospodarczą, zmianą parametrów makroekonomicznych, poziomem inflacji, oceną ryzyka inwestycyjnego;
 • ryzyko walutowe: w przypadku produktów strukturyzowanych denominowanych w innych walutach niż PLN, wartość rynkowa instrumentu będzie istotnie uzależniona od zmiany relacji tej waluty względem PLN. W przypadku produktów strukturyzowanych denominowanych w PLN, których pożytki będą zależne od zmiennych rynkowych kwotowanych w innej walucie niż PLN, wartość pożytków może być istotnie uzależniona od zmiany relacji tej waluty względem PLN. W związku z powyższym wartość otrzymanych przez Klienta kwot może być niższa niż zakładana;
 • ryzyko wyceny zawartej transakcji w dniu rozliczenia: tj. w dniu zbycia, płatności pożytków wynikających z posiadania danego instrumentu bądź zakończenia inwestycji, warunki, po której została zawarta transakcja, mogą odbiegać, również znacząco odbiegać, od aktualnych poziomów rynkowych, co może rodzić dla Klienta konieczność poniesienia negatywnych skutków finansowych, oraz może mieć wpływ na ostateczny wynik finansowy z danej transakcji osiągnięty przez Klienta;
 • ryzyko wyceny zawartych transakcji w trakcie ich trwania: w trakcie trwania zawartych transakcji, wartość rynkowa transakcji ulega zmianie i może nawet znacząco odbiegać od wartości transakcji w dniu jej zawarcia. Może to powodować niekorzystną bądź korzystną dla Klienta zmianę wyceny zawartych transakcji. W przypadku decyzji o wcześniejszym zakończeniu inwestycji Klient może ponieść negatywne skutki finansowe, w postaci negatywnej wartości transakcji w stosunku do jej wartości początkowej oraz w stosunku do aktualnych warunków rynkowych;
 • ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne dotyczące PKO Banku Polskiego: Klient, zawierając transakcje z PKO Bankiem Polskim, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne leżące po stronie PKO Banku Polskiego;
 • ryzyko kredytowe i rozliczeniowe ubezpieczyciela: Klient, zawierając transakcję skutkującą przystąpieniem do ubezpieczenia na życie, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe i rozliczeniowe leżące po stronie ubezpieczyciela;
 • ryzyko płynności rynku: Klient powinien brać pod uwagę ryzyko zmniejszenia lub braku płynności na danym rynku finansowym, co może skutkować mniej korzystną lub niekorzystną dla wyceną instrumentu finansowego. Dodatkowo Klient powinien brać pod uwagę ryzyko, że z powodu ograniczonej płynności lub jej braku jego zlecenie nie będzie zrealizowane niezwłocznie, a w skrajnych przypadkach nie będzie zrealizowane;
 • ryzyko prawne, rachunkowe, podatkowe oraz operacyjne niezależne od PKO Banku Polskiego: Klient zawierając transakcje rynku finansowego powinien brać pod uwagę również inne rodzaje ryzyka o charakterze prawnym, rachunkowym, podatkowym oraz operacyjnym, niezależne od PKO Banku Polskiego.

Inwestowanie w Polisę Strukturyzowaną Złoto Teksasu wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty rezygnacyjnej, w przypadku wcześniejszego wykupu polisy. Prezentowane wyniki nie uwzględniają powyższej opłaty i nie gwarantują prezentacji łącznego wyniku dla Klienta.

Prawa i obowiązki Klienta wynikające z przystąpienia do ubezpieczenia dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej www.pkobp.pl

Inwestycje w Polisę Strukturyzowaną Złoto Teksasu nie są zobowiązaniem, ani nie są gwarantowane przez PKO Bank Polski S.A. Niezależnie od informacji przekazanych przez PKO Banku Polskiego S.A., przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.

PKO Bank Polski S.A. oferując Polisę Strukturyzowaną Złoto Teksasu nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji.

Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.