Ta informacja jest ważna dla Ciebie, jeżeli masz zawarte umowy lub posiadasz produkty, w których są stosowane wskaźniki referencyjne z grupy LIBOR

Od 1 stycznia 2022 r., w związku z unijną reformą wskaźników referencyjnych i decyzją brytyjskiego organu nadzoru (Financial Conduct Authority – FCA1), nie będą już opracowywane i publikowane wskaźniki referencyjne LIBOR CHF.

Wskaźnik referencyjny LIBOR CHF w Twojej umowie kredytu/pożyczki zostanie zastąpiony zamiennikiem wskazanym przez Komisję Europejską.

Co to dla Ciebie oznacza?

  • nie ponosisz żadnych opłat,
  • marża Twojego kredytu/pożyczki pozostaje bez zmian,
  • pozostałe warunki Twojej umowy pozostają bez zmian,
  • nie ma potrzeby zawierania dodatkowych umów/aneksów,
  • nie musisz podejmować dodatkowych czynności.

Na czym polega zmiana?

Komisja Europejska w Rozporządzeniu2, które obowiązuje z mocy prawa i będzie od 1 stycznia 2022 r. bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, wyznaczyła zamienniki dla wskaźników LIBOR CHF. Zamiennikami tymi będzie odpowiednio 1-miesięczna albo 3-miesięczna stopa składana SARON3 ze wskazaną wartością spreadu korygującego. Zamienniki wskaźników LIBOR zostały określone w poniższej tabeli:

LIBOR

TERMIN ZAPADALNOŚCI

(w miesiącach, M)

Zamiennik

Wartość spreadu korygującego (%)4

CHF

1 M

1-miesięczna stopa składana SARON (SAR1MC)

ISIN CH0477123886

-0,0571

CHF

3 M

3-miesięczna stopa składana SARON (SAR3MC)

ISIN CH0477123902

0,0031

CHF

6 M

3-miesięczna stopa składana SARON (SAR3MC)

ISIN CH0477123902

0,0741

CHF

12 M

3-miesięczna stopa składana SARON (SAR3MC)

ISIN CH0477123902

0,2048

W związku z powyższym, oprocentowanie Twojego kredytu/pożyczki w CHF będzie uwzględniało zamiennik.

Przykład: jeżeli oprocentowanie kredytu oparte jest na LIBOR CHF 3M, to zostanie on zastąpiony 3-miesięczną stopą składaną SARON z dodanym spreadem korygującym w wysokości 0,0031%.

Do ustalenia oprocentowania, w dniu w którym pobierana jest wartość wskaźnika LIBOR CHF, zostanie pobrana dostępna w tym dniu wartość zamiennika (SARON) z odpowiednim spreadem. Przy czym
do czasu, gdy do określenia - zgodnie z terminami określonymi w umowie kredytu/pożyczki - nowej wysokości oprocentowania bank będzie miał obowiązek zastosować wskaźnik opublikowany
do 31 grudnia 2021 r., zastosowany będzie wskaźnik LIBOR.

Na co zwrócić uwagę?

Tak jak ma to miejsce w przypadku wskaźnika LIBOR, również wartość wskaźnika SARON podlega zmienności i może w przyszłości zwiększyć się albo zmniejszyć ze względu na czynniki makroekonomiczne i rynkowe mające wpływ na sposób wyznaczania tego wskaźnika.

 

Administratorem wskaźnika referencyjnego stopy procentowej Swiss Average Rate ON (SARON) jest SIX Financial Information AG z siedzibą w Zurichu.  

 komunikat o podjętej decyzji jest dostępny pod adresem: https://www.fca.org.uk/publication/documents/future-cessation-loss-representativeness-libor-benchmarks.pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/1847 z 14 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia ustawowego zamiennika dla niektórych terminów zapadalności stopy LIBOR dla franka szwajcarskiego (CHF LIBOR)

Administratorem wskaźnika SARON (Swiss Average Rate ON) jest SIX Financial Information AG z siedzibą w Zurichu.

w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisja Europejska wprowadziła stały spread korygujący, który będzie dodawany do wskaźnika SARON, aby ograniczyć ekonomiczne skutki wprowadzenia zamiennika wynikające z różnicy wartości tego wskaźnika w stosunku do wartości LIBOR CHF.

Czym jest wskaźnik referencyjny?
Dlaczego SARON zastąpi LIBOR CHF?
Kiedy SARON zastąpi LIBOR CHF?
Czy zmiana wskaźnika referencyjnego wpłynie na raty kredytów?
Jak będzie obsługiwany mój kredyt po wycofaniu LIBOR CHF?
Czym jest spread korygujący?
Czy zmiana wskaźnika wymaga jakiegoś działania z mojej strony?
Drukuj