• Wysokość Debetu na koncie jest ustalana na podstawie średnich miesięcznych systematycznych wpływów z ostatnich trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc wyliczenia tego salda, przy czym:
    • w miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie konta wynosi 0 zł
    • w drugim miesiącu po otwarciu konta – jest równa sumie systematycznych wpływów z poprzedniego miesiąca
    • w trzecim miesiącu po otwarciu konta – jest równa średnim miesięcznym systematycznym wpływom z dwóch poprzednich miesięcy
    • w czwartym i kolejnym miesiącu po otwarciu konta – jest średnią miesięcznych systematycznych wpływów z ostatnich 3 miesięcy

* Systematyczne wpływy – wpływy na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy co najmniej raz na 3 miesiące, np. z tytułu wynagrodzenia, stypendium, emerytury, renty, alimentów

 

Drukuj