Możliwość kontynuowania oszczędzania na atrakcyjnych warunkach, bez utraty uprawnień do premii gwarancyjnej.

Wyższy zysk

 • atrakcyjne oprocentowanie
 • odsetki od depozytu zgromadzonego na książeczce mieszkaniowej oraz premia gwarancyjna zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych
 • brak opłat za prowadzenie rachunku

Elastyczność

 • możliwość dopasowania terminu oszczędzania do możliwości i potrzeb Klienta
 • niska, minimalna wpłata na książeczkę

Bezpieczeństwo

 • książeczka prowadzona przez największy polski bank, stanowi bezpieczną formę lokowania kapitału
 • skorzystanie z dodatkowych możliwości oszczędzania nie spowoduje utraty uprawnień do premii gwarancyjnej

Dodatkowo możliwość zaliczenia wkładu zgromadzonego na książeczce mieszkaniowej wraz z odsetkami oraz premią gwarancyjną jako części wkładu własnego przy ubieganiu się o Kredyt Mieszkaniowy WŁASNY KĄT hipoteczny, Kredyt Mieszkaniowy Własny Kąt Biznes lub Kredyt hipoteczny MIX udzielony na podstawie umowy kredytu zawartej z  PKO Bankiem Polskim.


Minimalna wpłata

Minimalna wysokość zadeklarowanej miesięcznej wpłaty wynosi 100 zł.

Dyspozycje do rachunku
Dysponowanie środkami
Okres umowy
Informacje dodatkowe
Zawarcie umowy
Rozwiązanie umowy
Przeznaczenie
Dla kogo?

Opłaty i prowizje

Za świadczone usługi, w tym za czynności związane z obsługą książeczek - zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim dla osób fizycznych - pobierane są prowizje i opłaty, m.in. za:

 • przepisanie książeczki, w związku z przelewem praw na inną osobę (cesja)
 • ustanowienie, zmianę lub odwołanie pełnomocnictwa
 • złożenie, zmianę lub odwołanie dyspozycji w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
 • za umorzenie książeczki w związku z jej utratą,
 • likwidację książeczki mieszkaniowej z wypłatą premii gwarancyjnej.

Odsetki

Odsetki od wpłat dokonywanych na książeczkę podlegają kapitalizacji na koniec roku kalendarzowego oraz na zakończenie okresu umownego. Do obliczania kwoty należnych odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych utrzymania środków pieniężnych na książeczcew stosunku do 365 dni w roku uwzględniając saldo z każdego dnia kalendarzowego. W następnym okresie umownym odsetki są obliczane od powiększonej kwoty wkładu.

Oprocentowanie

Środki pieniężne gromadzone na książeczce są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej właściwej dla zadeklarowanego okresu oszczędzania.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328) odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych założonych do dnia 23 października 1990 r. włącznie (tj. na książeczkach mieszkaniowych z prawem do premii gwarancyjnej) są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych podjęte przed upływem zadeklarowanego okresu oszczędzania podlegają oprocentowaniu w wysokości właściwej dla wkładów płatnych na żądanie na książeczkach oszczędnościowych PKO Banku Polskiego.