Ubezpieczenie  mienia dla Klientów PKO Banku Polskiego SA albo PKO Banku Hipotecznego SA, którzy zawarli umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipoteką i zostało przygotowane przez z PKO TU SA.

Decydując się na ubezpieczenie mienia zyskują Państwo pewność, że posiadane ubezpieczenie zapewni Państwu należytą ochronę w przypadku wystąpienia z zdarzenia losowego objętego zakresem ubezpieczenia.

Pakiet ubezpieczenia mienia oferowany przez PKO TU  SA. oferuje ochronę ubezpieczeniową:

 • Budynków i Lokali  mieszkalnych,
 • Ruchomości domowych,
 • Odpowiedzialności Cywilnej,
 • Assistance

Dzięki ubezpieczeniu mienia mogą Państwo zyskać ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, polegające na przeniesieniu na PKO TU SA. obowiązku wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego osobie trzeciej w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym do wykonywania czynności życia prywatnego.

Ubezpieczenie mienia  to także ubezpieczenie Ruchomości Domowych  w ramach, którego ochroną ubezpieczeniową na wypadek skutków działania ognia i innych zdarzeń losowych są objęte m.in. meble, sprzęty RTV i AGD, zwierzęta domowe).

Dodatkowo, w ramach ubezpieczenia mienia można zakupić ubezpieczenie Assistance, którego zakres  obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów świadczenia usług Assistance m.in.: pomocy medycznej, interwencje specjalisty, infolinia software, infolinia remontowo-budowlana, ochrona mienia i inne.

W ubezpieczeniu mienia PKO TU SA. PKO Bank Polski występuje w roli agenta ubezpieczeniowego i jest upoważniony, na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela.

Przeznaczenie

Ubezpieczenie zapewnia Kredytobiorcy kompleksową ochronę:

Dla ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych, stałych elementów wyposażenia oraz ruchomości domowych ognia, uderzenia pioruna, powodzi, huk ponaddźwiękowy, śniegu i lodu, zalania, opadu, gradu, silnego wiatru, eksplozji, trzęsienia ziemi, dymu i sadzy, upadku drzew lub masztów, upadku statków powietrznych, przepięcia, kradzieży z włamaniem, rabunku, stłuczenia szyb (w ubezpieczeniu budynków i lokali mieszkalnych), stłuczenia szklanych elementów stałych wykończenia (w ubezpieczeniu ruchomości domowych), uderzenia pojazdu, lawiny, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, wandalizmu

Dla Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym:

 • OC w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 • OC związana z posiadaniem nieruchomości
 • OC za szkody wyrządzone osobie trzeciej przez osobę bliską pozostającą z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym

Dla ubezpieczenia Assitance przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów usług assistance, w razie zajścia w okresie ubezpieczenia zdarzenia ubezpieczeniowego. Usługi assistance są świadczone przez AGA International SA Oddział w Polsce, wyłącznie na terytorium RP w związku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym, do którego doszło w miejscu ubezpieczenia, tj. położenia nieruchomości ubezpieczonej na podstawie OWU.

Zasady udzielanej ochrony ubezpieczeniowej dotyczącej: zakresu ubezpieczenia, wysokość świadczeń, oraz ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazane są w dokumentach ubezpieczeniowych OWU oraz w Dokumencie Zawierającym Informacje o Produkcie Ubezpieczeniowym oraz Informacji dot. przetwarzania danych osobowych załączonych w zakładce ,,pliki do pobrania”.

Dla kogo?
Okres umowy
Zgłoszenie roszczenia
Zawarcie umowy

Ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych

 • Składka ubezpieczenia opłacana jednorazowo za roczny okres ubezpieczenia i zależy od wysokości sumy ubezpieczenia, która powinna odpowiadać wartości domu lub mieszkania i co do zasady nie powinna być niższa niż wartość zadłużenia z tytułu kredytu lub pożyczki hipotecznej.
 • Stawka ubezpieczeniowa ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych wynosi 0,08%, co oznacza, że w za ochronę ubezpieczeniową domu lub mieszkania o wartości 200 000 zł klient zapłaci 160 zł rocznie

Ubezpieczenie ruchomości domowych

 • Składka ubezpieczenia opłacana jednorazowo za roczny okres ubezpieczenia i zależy od wysokości wariantu sumy ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Składka

10000

       80 zł

20000

     150 zł

30000

     210 zł

50000

     295 zł

100000

     450 zł

Ubezpieczenie  Odpowiedzialności Cywilnej

 • Składka ubezpieczenia opłacana jednorazowo za roczny okres ubezpieczenia i zależy od wysokości wariantu sumy ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Składka

50000

       50 zł

100000

       85 zł

200000

     130 zł

 Ubezpieczenie  Assistance

 • Składka ubezpieczenia opłacana jednorazowo za roczny okres ubezpieczenia i wynosi 12 zł