• Jeżeli umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy Ubezpieczający może pisemnie odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, a w przypadku zawarcia tej umowy w trybie na odległość (o ile okres ubezpieczenia jest dłuższy niż 30 dni) – w terminie 30 dni od zawarcia umowy oraz otrzymania Dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym, OWU i polisy. Ochrona ustaje ze skutkiem na dzień otrzymania ww. oświadczenia przez Ubezpieczyciela.
  • Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w dowolnym terminie składając pisemne oświadczenie. Ochrona ustaje ze skutkiem na dzień otrzymania ww. oświadczenia przez Ubezpieczyciela.
  • Ubezpieczony ma prawo pisemnie wystąpić (zrezygnować) z ochrony ubezpieczeniowej w każdym czasie,
    bez ponoszenia żadnych kosztów.

W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upły­wem okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Drukuj