• W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną, pamiętaj aby niezwłocznie skontaktować się z dedykowanym Centrum operacyjnym, pod numerem telefonu: 22 522 29 92. (czynnym 24h/7), które  poinformuje o dalszym postępowaniu.

  • W celu sprawnej likwidacji szkody pamiętaj o zebraniu dokumentacji wskazanej w OWU dla danego zdarzenia.

Świadczenia wypłacane są w wysokości nie wyższej niż poniesiona szkoda lub ustalone świadczenie dla danego zdarzenia a także przy uwzględnieniu  sumy ubezpieczenia, poszczególnych limitów i franszyz. Zapoznaj się z limitami świadczeń obowiązującymi w ubezpieczeniu Moje Podróże24.

Drukuj