• Ułatwienie wynikające z przejęcia przez Bank ewentualnego dochodzenia roszczeń wekslowych.
  • Zminimalizowanie ryzyka związanego z transakcją.
  • Poprawienie płynności finansowej Klienta.
  • Mozliwość wcześniejszego pozyskania środków z tytułu realizacji umów handlowych
  • Zmniejszenie zapotrzebowania na inne formy kredytowania i różne koszty obsługi kredytów
Informacje dodatkowe
Warunki wypowiedzenia umowy
Wykorzystanie spłaconej kwoty kredytu
Przeznaczenie

Refinansowanie przez Bank wierzytelności wekslowych

Dla kogo?
Forma i sposób uruchomienia kredytu
Forma i sposób spłaty kredytu
Formy zabezpieczenia
Wniosek o udzielenie kredytu
Wysokość kredytu
Okres kredytowania
Waluta

Opłaty i prowizje

Pobierane jednorazowo, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP.

Oprocentowanie

  1. Odsetki dyskontowe naliczane są według stałej stopy procentowej w stosunku rocznym, będącej sumą odpowiedniej stawki referencyjnej i marży banku wyrażonej w punktach procentowych. 
  2. W przypadku dyskonta weksla wystawionego w walucie polskiej, stawką referencyjną jest stawka WIBOR, natomiast w przypadku dyskonta weksla wystawionego w walucie wymienialnej, stawka referencyjna odnoszona jest do stawki EURIBOR dla EUR lub do stawki LIBOR dla USD, CHF i GBP. 
  3. Odsetki pobierane są jednorazowo i z góry.