Finansowanie działalności przedsiębiorcy polskiego na Ukrainie, na warunkach cenowych polskich (znacznie niższych niż ukraińskie) oraz udział KredoBanku S.A. (którego właścicielem jest PKO Bank Polski) w procesie finansowania działalności gosporadczej na Ukrainie, pozwalający na zwiększenie bezpieczeństwa transakcji.

Przeznaczenie

Finansowanie działalności gospodarczej Klienta polskiego na Ukrainie, powiązanego kapitałowo z Klientem ukraińskim.

Dla kogo?
Forma i sposób uruchomienia kredytu
Forma i sposób spłaty kredytu
Formy zabezpieczenia
Wniosek o udzielenie kredytu
Wysokość kredytu
Okres kredytowania
Waluta
Informacje dodatkowe

Opłaty i prowizje

 1. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP SA bezpośrednio przed realizacją czynności związanych z obsługą kredytu lub w terminach określonych w umowie kredytu. 
 2. Prowizje i opłaty pobierane są w formie bezgotówkowej, przez obciążenie rachunku bieżącego albo rachunku bieżącego typu PARTNER kredytobiorcy. W razie braku środków na rachunku, kredytobiorca jest zobowiązany do uzupełnienia środków; pobranie prowizji następuje z pierwszych wpływów na rachunek. 
 3. Przed zawarciem umowy kredytu prowizje i opłaty spłacane mogą być w formie gotówkowej lub w formie polecenia przelewu. 
 4. Nie pobiera się prowizji:

  1) od niewykorzystanego kredytu (części kredytu) przeznaczonego na pokrycie zobowiązań z tytułu otwartych przez Bank akredytyw dokumentowych,
  2) za wykorzystanie, w formie przelewu na rachunek bieżący albo rachunek bieżący typu PARTNER kredytobiorcy, kredytu przeznaczonego na finansowanie potwierdzonych czeków rozrachunkowych.

Oprocentowanie

Stawka referencyjna (zależna od waluty kredytu) powiększona o marżę Banku.

Zasady oprocentowania

 1. W umownym okresie kredytowania, wysokość oprocentowania jest zmienna albo stała. 
 2. Okres kredytowania składa się z okresów obrachunkowych. W każdym okresie obrachunkowym wysokość oprocentowania jest stała. 
 3. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej (określonej w umowie kredytu), powiększonej o marżę Banku wyrażoną w punktach procentowych. 
 4. Oprocentowanie ustalane jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku dotyczącymi:

  1) oprocentowania kredytów udzielanych przez Bank,
  2) stawek marż na ryzyko kredytowe Banku stosowanych przy dokonywaniu transakcji kredytowych z klientami instytucjonalnymi,
  3) podziału kompetencji w zakresie ustalania szczególnych warunków umów zawieranych z klientami.

Częstotliwość obliczania odsetek

 1. Miesięcznie albo kwartalnie w okresach obrachunkowych, które nie muszą pokrywać się z miesiącem albo kwartałem kalendarzowym. 
 2. W przypadku kredytu udzielonego na okres do 6 miesięcy może występować jeden okres obrachunkowy. 
 3. W przypadku banków oraz instytucji kredytowych dopuszcza się obliczanie odsetek w innych okresach obrachunkowych, ustalonych w umowie kredytu, jednak nie dłuższych niż 12 miesięcy.