Korzyścią jest zapewnienie zachowania płynności finansowej podczas realizacji projektu dofinansowywanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Przeznaczenie

Kredyt przeznaczony na finansowanie projektu inwestycyjnego, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

Dla kogo?
Forma i sposób uruchomienia kredytu
Forma i sposób spłaty kredytu
Formy zabezpieczenia
Wniosek o udzielenie kredytu
Wysokość kredytu
Okres kredytowania
Waluta
Informacje dodatkowe
Warunki wypowiedzenia umowy
Karencja w spłacie kredytu

Opłaty i prowizje

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP, z zastrzeżeniem przepisów wewnętrznych Banku dotyczących Programu Europejskiego PKO BP.

Oprocentowanie

W umownym okresie kredytowania wysokość oprocentowania jest zmienna, z tym że w przypadku kredytów udzielanych na okres do 12 miesięcy wysokość oprocentowania może być stała.
Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej (określonej w umowie kredytu) powiększonej o marżę Banku wyrażoną w punktach procentowych.