Kredyt w rachunku kredytowym dla jst zapewnia:

  • możliwość zaspokojenia potrzeb finansowych (zarówno na działalność bieżącą, jak też na cele inwestycyjne) wynikających z planowanego deficytu budżetowego,
  • możliwość spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz z tytułu emisji papierów wartościowych,
  • możliwość karencji w spłacie kapitału do 3 lat lub zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ,
  • dogodny okres kredytowania – do 5 lat lub zgodnie z warunkami SIWZ.
Dla kogo?
Na czym polega usługa
Formy zabezpieczenia
Wysokość kredytu
Okres kredytowania
Przeznaczenie

Kredyt w rachunku kredytowymdla jst jest formą finansowania planowanego deficytu budżetowego jednostek samorządu terytorialnego. Kredyt może być także przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Opłaty i prowizje

  • Prowizje i opłaty sa pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim.

Oprocentowanie

  • W umownym okresie kredytowania wysokość oprocentowania jest zmienna z tym, że w przypadku kredytów udzielanych na okres do 3 miesięcy wysokość oprocentowania może być stała.
  • W każdym okresie obrachunkowym wysokość oprocentowania jest stała.
  • Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku.