Przeznaczenie

Kredyt technologiczny udzielany jest przez bank kredytujący (PKO BP) na realizację inwestycji technologicznej.

Kredyt technologiczny jest częściowo spłacany ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej przyznawanej przedsiębiorcy do wysokości i na warunkach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2008r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. 2008, Nr 116 Poz. 730 z późn. zm.).

Inwestycja technologiczna to inwestycja polegająca na:

  • zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  towarów, procesów lub usług, lub
  • wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Nowa technologia - to technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Dla kogo?
Forma i sposób uruchomienia kredytu
Forma i sposób spłaty kredytu
Formy zabezpieczenia
Wysokość kredytu
Okres kredytowania
Informacje dodatkowe
Karencja w spłacie kredytu

Opłaty i prowizje

Pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP

Oprocentowanie

Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej (określonej w umowie kredytu) powiększonej o marżę Banku wyrażoną w punktach procentowych.

Zakres dokumentacji wymaganej przez BGK w związku z ubieganiem się klienta o dofinansowanie w postaci premii technologicznej, każdorazowo wynika z regulaminu dotyczącego ogłoszonego konkursu w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie, dostępnego pod adresem https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/

Poniżej wybrane wzory dokumentów:

  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

  Umowa o dofinansowanie

  Wniosek o dofinansowanie