O atrakcyjności Lokaty dwuwalutowej decyduje:

 • wyższe oprocentowanie w porównaniu do standardowego depozytu,
 • możliwość doboru kursu ewentualnego przewalutowania lokaty do indywidualnych potrzeb Klienta,
 • elastyczny termin lokaty,
 • brak prowizji i opłat z tytułu zawarcia transakcji.

Szczegółowe informacje związane z regulacjami prawnymi w zakresie obrotu instrumentami finansowymi można znaleźć w Broszurze informacyjnej o wymogach MiFID w zakładce pliki do pobrania.

Przeznaczenie

Lokaty dwuwalutowe  są produktem przeznaczonym dla Klientów, którzy:

 • chcą uzyskiwać atrakcyjne stopy zwrotu,
 • poszukują nowoczesnych form lokowania nadwyżek finansowych,
 • poszukują wyższych rentowności lokat.

Lokata dwuwalutowa polega na otwarciu przez Klienta lokaty w walucie oryginalnej i wskazaniu przez Klienta kursu realizacji, po jakim PKO Bank Polski będzie miał prawo przewalutować lokatę na inną uzgodnioną z Klientem walutę zamiany. W zależności od ukształtowania się kursu waluty, PKO Bank Polski dokonuje bądź nie, przewalutowania lokaty na walutę zamiany.

Dla kogo?
Limity
Warunki otrzymania
Zawarcie umowy
Waluta
Informacje dodatkowe
Termin realizacji
Rozliczenie transakcji
Przedterminowe wycofanie lokaty
Opłaty

Lokaty dwuwalutowe obarczone są przez szereg ryzyk w tym, w szczególności:

 • ryzyko rynkowe: możliwość uzyskania pozytywnego bądź negatywnego wyniku finansowego z transakcji. W przypadku przewalutowania lokaty, kapitał jaki otrzyma Klient w walucie zamiany lokaty będzie niższy niż kwota lokaty w walucie oryginalnej lokaty w odniesieniu do rynkowego kursu walutowego aktualnego w dniu Fixingu. Strata Klienta wynikająca z przewalutowania lokaty  może być znacząca i może wielokrotnie przekroczyć kwotę należnych odsetek oraz premii otrzymywanych przez Klienta. Historyczne poziomy kursów walutowych oraz stóp procentowych nie stanowią gwarancji osiągnięcia porównywalnego poziomu tych parametrów w przyszłości. Ewentualne zyski albo straty mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursów walutowych, stóp procentowych lub innych czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu.
 • ryzyko zmiany wartość lokaty: wartość lokaty oraz zysk albo strata z lokaty są zależne między innymi od poziomu kursu walutowego oraz od wartości stopy procentowej, które są zmienne. Zmienność kursu walutowego wynika ze zmienności popytu i podaży na waluty na rynkach finansowych. Ryzyko zmienności stóp procentowych wynika ze zmienności rynków finansowych i przejawia się w zmianach ceny pieniądza. Na zmienność tych czynników rynkowych, może mieć wpływ m.in. sytuacja polityczno-gospodarcza, zmiana parametrów makroekonomicznych, poziom inflacji, ocena ryzyka inwestycyjnego.
 • ryzyko związane z zaciągnięciem przez Klienta zobowiązań finansowych: w związku z zawarciem transakcji lokaty istnieje możliwość powstania po stronie Klienta zobowiązania, wynikającego z praw nabytych przez Bank w wyniku zawarcia przedmiotowej transakcji. W przypadku powstania takiego zobowiązania Klient pokryje swoje zobowiązanie w formie pieniężnej zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz umowy ramowej.
 • ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne dotyczące PKO Banku Polskiego: Klient, zawierając transakcje z PKO Bankiem Polskim, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne leżące po stronie PKO Banku Polskiego;
 • ryzyko prawne, rachunkowe, podatkowe oraz operacyjne niezależne od PKO Banku Polskiego: Klient zawierając transakcje rynku finansowego powinien brać pod uwagę również inne rodzaje ryzyka o charakterze prawnym, rachunkowym, podatkowym oraz operacyjnym, niezależne od PKO Banku Polskiego;

FORMA OPODATKOWANIA ZYSKU Z INSTRUMENTU

Kwota należnych odsetek zostaje pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z lokat dwuwalutowych, Klient powinien zasięgnąć porady doradcy podatkowego, radcy prawnego lub innej osoby, uprawnionej do udzielania porad w przedmiotowym zakresie.

Zastrzeżenia

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja zawarcia jakichkolwiek  transakcji na instrumentach finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO Bank Polski dołożył  starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich dokładności i pełności.

Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z transakcji Klient  powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego, radcy prawnego lub innej osoby, uprawnionej do udzielania porad w przedmiotowym zakresie.

Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych nie jest zobowiązaniem, ani nie jest gwarantowane przez PKO Bank Polski. Niezależnie od informacji przekazanych przez PKO Bank Polski, przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.

Niniejsze transakcje mogą nie być odpowiednie dla wszystkich Klientów, przed zawarciem transakcji Klient powinien podjąć kroki w celu zapewnienia pełnego zrozumienia transakcji oraz dokonania niezależnej oceny właściwości transakcji w świetle jego własnych celów i uwarunkowań rynkowych, a w szczególności możliwego ryzyka i korzyści wynikających z jej zawarcia.

PKO Bank Polski nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.

PKO Bank Polski oferując instrumenty finansowe nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Materiał może być wykorzystywany do opracowań własnych pod warunkiem powołania się na źródło.