• kwota rozliczenia opcji znana od momentu zawarcia transakcji (wypłacana nabywcy opcji, jeśli został spełniony warunek wykonania opcji);
 • brak prowizji i opłat z tytułu zawarcia transakcji (w rozumieniu prowizji i opłat przewidzianych Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim);

Uwaga:

 • Klient kupujący amerykańską walutową opcję binarną ma obowiązek zapłacić premię opcyjną;
 • w przypadku kupna przez Klienta amerykańskiej walutowej opcji binarnej zabezpieczenie przed zmianą kursów walutowych jest ograniczone do określonej z góry kwoty rozliczenia;
 • sprzedaż amerykańskiej walutowej opcji binarnej wiąże się z obowiązkiem rozliczenia transakcji na rzecz nabywcy opcji, jeśli zostaną spełnione warunki wykonania opcji (kwota rozliczenia opcji jest znana od momentu zawarcia transakcji); za przyjęcie takiego zobowiązania sprzedający opcję otrzymuje premię opcyjną od nabywcy opcji;
 • sprzedaż amerykańskiej walutowej opcji binarnej może wiązać się z koniecznością ustanowienia (bądź podwyższenia kwoty) zabezpieczenia transakcji;
 • kupno amerykańskiej walutowej opcji binarnej, dla której ustalono dzień płatności premii w terminie późniejszym niż drugi dzień roboczy następujący po dniu zawarcia transakcji opcyjnej może wiązać się z koniecznością ustanowienia (bądź podwyższenia kwoty) zabezpieczenia transakcji;

Szczegółowe informacje związane z regulacjami prawnymi w zakresie obrotu instrumentami finansowymi i prowadzenia rachunków papierów wartościowych można znaleźć w Broszurze informacyjnej o wymogach MiFID w zakładce pliki do pobrania.

Przeznaczenie
 • amerykańskie walutowe opcje binarne mogą być wykorzystywane jako częściowe zabezpieczenie (ograniczone do wysokości kwoty rozliczenia) przed wpływem zmian rynkowych kursów walutowych na przyszłe transakcje handlowe, koszt pozyskiwanego kapitału lub zysk z inwestycji;
 • istnieje możliwość uzyskania zróżnicowanych profili wypłaty poprzez budowanie strategii opcyjnych, w których Klient równocześnie kupuje i sprzedaje opcje walutowe, w tym również strategii, w których premia netto zeruje się;

Amerykańska walutowa opcja binarna to kontrakt finansowy, w wyniku którego strona nabywająca opcję otrzymuje z góry określoną wypłatę, jeśli zostanie spełniony warunek wykonania opcji. Kwotę rozliczenia amerykańskiej opcji binarnej stanowi kwota nominalna opcji ustalona w dniu zwarcia transakcji, natomiast warunek wykonania jest spełniony, jeżeli kiedykolwiek w okresie obserwacji, trwającym od dnia zawarcia transakcji do dnia ważności opcji, kurs spot określonej pary walut:

 • w przypadku opcji typu One Touch Up Digital - będzie równy lub wyższy od kursu wykonania opcji,
 • w przypadku opcji typu One Touch Down Digital - będzie równy albo niższy od kursu wykonania opcji,
 • w przypadku opcji typu No Touch Up Digital - nigdy nie będzie równy lub wyższy od kursu wykonania opcji,
 • w przypadku opcji typu No Touch Down Digital - nigdy nie będzie równy albo niższy od kursy wykonania opcji.
 • w przypadku opcji typu Double One Touch at-expiry – będzie równy albo wyższy od kursu górnej bariery lub będzie równy lub niższy od kursu dolnej bariery,
 • w przypadku opcji typu Double No Touch - nigdy nie będzie równy lub wyższy (będzie zawsze niższy) od kursu górnej bariery i nigdy nie będzie równy lub niższy (będzie zawsze wyższy) od kursu dolnej bariery.

Kurs spot - kurs walutowy, po którym zawierane są transakcje kupna albo sprzedaży waluty bazowej za walutę kwotowaną na rynku międzybankowym, gdzie stronami transakcji są banki. PKO Bank Polski jest uprawniony do jednostronnego ustalenia, czy kurs spot osiągnął poziom kursu wykonania amerykańskiej opcji binarnej, co warunkuje określenie prawa do wypłaty kwoty nominalnej opcji.

Kurs wykonania (kurs realizacji) ustalany jest podczas zawierania transakcji opcyjnej.

Kupujący opcję płaci wystawcy opcji określoną cenę w postaci premii opcyjnej.

W przypadku opcji typu One Touch Strony transakcji ustalają jeden z dwóch możliwych terminów rozliczenia:

 • at-hit - wypłata kwoty rozliczenia następuje w drugim dniu roboczym po dniu, w którym nastąpił przypadek aktywacji opcji,
 • at-expiry - wypłata kwoty rozliczenia następuje w drugim dniu roboczym po dniu wygaśnięcia opcji.

Amerykańska walutowa opcja binarna jest wykonywana przez jej nabywcę:

 • w dowolnym dniu w okresie obserwacji, w którym kurs realizacji opcji zostanie osiągnięty - w przypadku opcji binarnej typu One Touch, a kwota rozliczenia jest wypłacana w drugim dniu roboczym następującym po dniu wykonania opcji albo po dniu wygaśnięcia opcji w zależności od tego, jak Strony postanowiły w dniu zawarcia transakcji,
 • w dniu wygaśnięcia opcji, pod warunkiem, że kurs realizacji opcji nie zostanie osiągnięty w okresie obserwacji - w przypadku opcji binarnej typu No Touch, a kwota rozliczenia jest wypłacana w dniu rozliczenia, tj. dwa dni robocze później.

Amerykańska walutowa opcja binarna jest rozliczana przez wypłatę kwoty rozliczenia (którą stanowi ustalony w dniu zawarcia transakcji nominał opcji) i jest automatycznie zrealizowana, jeżeli został spełniony warunek wykonania opcji.

W dowolnym dniu tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni, w których PKO Bank Polski nie pracuje, przed wygaśnięciem europejskiej opcji walutowej Klient ma prawo do przedterminowego zamknięcia i rozliczenia tej transakcji albo jej części.

Możliwość zamknięcia opcji nie dotyczy amerykańskich opcji binarnych, dla których został spełniony warunek aktywacji (One Touch) lub które wygasły z powodu osiągnięcia kursu realizacji (No Touch).

 

Dla kogo?
Limity
Warunki otrzymania
Formy zabezpieczenia
Zawarcie umowy
Waluta
Informacje dodatkowe
Termin realizacji
Oprocentowanie i opłaty

Informacja o rodzajach ryzyka:

Amerykańskie walutowe opcje binarne są obarczone szeregiem rodzajów ryzyka, w tym w szczególności:

 • ryzyko wyceny zawartej transakcji w dniu realizacji: w dniu realizacji cena, po której zawarta jest transakcja, może odbiegać, również znacząco odbiegać, od aktualnych cen rynkowych, co może rodzić dla Klienta konieczność poniesienia kosztów, bądź być źródłem dochodów, związanych z rozliczeniem transakcji, i może mieć wpływ na ostateczny wynik finansowy osiągnięty przez Klienta;
 • ryzyko wyceny zawartych transakcji w trakcie ich trwania: w trakcie trwania zawartych transakcji ceny rynkowe ulegają zmianie i mogą odbiegać, w tym znacząco odbiegać, od cen, po których zostały zawarte transakcje; może to powodować niekorzystną bądź korzystną dla Klienta zmianę wyceny zawartych transakcji;
 • ryzyko gwałtownej zmiany wyceny: wszelkie zmiany wyceny transakcji mogą następować gwałtownie, a ich skala może być znacząca;
 • ryzyko zmienności wyceny instrumentów finansowych:ewentualne zyski lub straty z transakcji mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu, w tym w szczególności:
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych kursów walutowych oraz ich wzajemnej relacji,
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych stóp procentowych oraz ich wzajemnej relacji,
  • zmian parametru zwanego zmiennością, kwotowanego na rynku,
  • zmian innych cen rynkowych specyficznych dla danego rynku i rodzaju transakcji,
  • zmian wzajemnych relacji cen rynkowych,
  • różnic pomiędzy stawkami referencyjnymi przyjętymi dla danej transakcji a cenami rynkowymi,
  • występowania różnicy pomiędzy cenami kupna i cenami sprzedaży dla danego rodzaju transakcji na rynku finansowym oraz zmian tej różnicy;
  na zmianę cen instrumentów finansowych mogą mieć wpływ czynniki związane m.in. z sytuacją polityczno-gospodarczą, zmianą parametrów makroekonomicznych, poziomem inflacji, oceną ryzyka inwestycyjnego;
 • ryzyko związane z zaciągnięciem przez Klienta zobowiązań finansowych: w związku z opcjami walutowymi istnieje możliwość powstania po stronie Klienta zobowiązania finansowego, wynikającego z praw nabytych przez PKO Bank Polski w wyniku zawarcia przedmiotowej transakcji;
 • ryzyko obowiązku złożenia lub uzupełnienia kwoty zabezpieczenia transakcji przez Klienta: w przypadku istotnych zmian na rynku finansowym skutkujących zmianą wyceny transakcji w trakcie ich trwania lub pogorszenia w ocenie PKO Banku Polskiego sytuacji finansowo-ekonomicznej Klienta, może wystąpić po stronie Klienta obowiązek złożenia lub zwiększenia kwoty zabezpieczenia transakcji; niewywiązanie się przez Klienta z tego obowiązku może skutkować wcześniejszym zamknięciem i rozliczeniem zawartej transakcji/zawartych transakcji;
 • ryzyko związane z działaniem mechanizmu dźwigni finansowej: opcje walutowe działają w oparciu o mechanizm dźwigni finansowej, co oznacza, że bilansowe obciążenie kapitałowe jest wielokrotnie mniejsze od nominału transakcji; mechanizm dźwigni powoduje, że nawet minimalne wahania notowań rynkowych mają znaczący wpływ na wartość wyceny transakcji, zysk lub strata z transakcji mogą więc wielokrotnie przekroczyć kwotę złożonego zabezpieczenia (o ile takie wystąpiło) i zależą od stopnia dźwigni finansowej;
 • ryzyko związane ze strategiami opcyjnymi, w tym ryzyko związane z zerokosztowymi strategiami opcyjnymi: strategie opcyjne umożliwiają zakup przez Klienta opcji finansowanych przez sprzedaż innych opcji; w niektórych przypadkach nominały opcji nie są sobie równe; przy zawieraniu strategii opcyjnych istnieje możliwość powstania po stronie Klienta zobowiązania finansowego podobnego do zobowiązania wynikającego z wystawienia opcji; Klient powinien zawsze być świadomy ryzyka związanego z wystawionymi opcjami i monitorować ryzyko swojej pozycji;
 • ryzyko powstania spekulacyjnego charakteru transakcji: aby transakcja miała charakter zabezpieczający musi być dopasowana zarówno pod względem kwot, jak i terminów rozliczenia, do otwartej pozycji walutowej, odsetkowej i płynnościowej Klienta; niedopasowanie w tym zakresie w momencie zawierania transakcji, lub też zmiany w pozycji walutowej, odsetkowej bądź płynnościowej Klienta, mogą powodować, iż zawarte transakcje będą miały częściowo lub całkowicie charakter spekulacyjny; zawieranie transakcji o charakterze spekulacyjnym może narażać Klienta na poniesienie istotnych strat;
 • ryzyko płynności rynku: Klient powinien brać pod uwagę ryzyko zmniejszenia lub braku płynności na danym rynku finansowym, co może skutkować mniej korzystną lub niekorzystną ceną dla opcji walutowych;
 • ryzyko wystąpienia ograniczeń w dostępności rynku danych instrumentów finansowych: istnieje możliwość wystąpienia ograniczeń w dostępności rynku opcji walutowych, które mogą mieć wpływ na cenę transakcji; skutkiem przedmiotowych ograniczeń może być w szczególności brak zapewnienia przez PKO Bank Polski zawarcia i realizacji transakcji kupna i sprzedaży instrumentu finansowego w dowolnie wybranym przez Klienta terminie;
 • ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne dotyczące PKO Banku Polskiego: Klient, zawierając transakcje z PKO Bankiem Polskim, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne leżące po stronie PKO Banku Polskiego;
 • ryzyko prawne, rachunkowe, podatkowe oraz operacyjne niezależne od PKO Banku Polskiego: Klient zawierając transakcje rynku finansowego powinien brać pod uwagę również inne rodzaje ryzyka o charakterze prawnym, rachunkowym, podatkowym oraz operacyjnym, niezależne od PKO Banku Polskiego;

Zastrzeżenia

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja zawarcia jakichkolwiek  transakcji na instrumentach finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO Bank Polski dołożył  starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z transakcji Klient  powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego, radcy prawnego lub innej osoby, uprawnionej do udzielania porad w przedmiotowym zakresie.

Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych nie jest zobowiązaniem, ani nie jest gwarantowane przez PKO Bank Polski. Niezależnie od informacji przekazanych przez PKO Bank Polski, przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.

Niniejsze transakcje mogą nie być odpowiednie dla wszystkich Klientów, przed zawarciem transakcji Klient powinien podjąć kroki w celu zapewnienia pełnego zrozumienia transakcji oraz dokonania niezależnej oceny właściwości transakcji w świetle jego własnych celów i uwarunkowań rynkowych, a w szczególności możliwego ryzyka i korzyści wynikających z jej zawarcia.

 

PKO Bank Polski oferując instrumenty finansowe nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Materiał może być wykorzystywany do opracowań własnych pod warunkiem powołania się na źródło.