• poprawa płynności finansowej,
 • stabilizacja przepływów finansowych,
 • elastyczne finansowanie działalności dostosowane do poziomu sprzedaży,
 • zdyscyplinowanie płatnicze Odbiorców,
 • obniżenie kosztów związanych z zarządzaniem należnościami,
 • uzyskanie dodatkowych upustów u Dostawców,
 • poprawę struktury bilansu.
Dla kogo?

Dla firm - klientów korporacyjnych:

 • działających na rynku min. 1 rok, oferujących rozpoznawalny na rynku produkt,
 • posiadających portfel stałych Odbiorców,
 • prowadzących sprzedaż towarów lub usług z odroczonymi terminami płatności,
 • oczekujących kompleksowego rozwiązania wspierającego zarządzanie należnościami,
 • ze średnim poziomem należności powyżej 500 000 złotych.
Przeznaczenie
Forma i sposób uruchomienia kredytu
Forma i sposób spłaty kredytu
Wniosek o udzielenie kredytu
Wysokość kredytu
Okres kredytowania
Informacje dodatkowe
Wykorzystanie spłaconej kwoty kredytu
 • Prowizja od przyznania limitu - liczona procentowo od wysokości przyznanego limitu finansowania klienta.
 • Prowizja za nabycie wierzytelności.
 • Inne prowizje i opłaty, zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat PKO BP Faktoring
 • Z tytułu pobranych w danym miesiącu opłat, prowizji i odsetek Faktor wystawia klientowi fakturę VAT na koniec miesiąca.

Oprocentowanie

 • Odsetki naliczane są według stopy oprocentowania równej wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę Faktora wyrażoną w punktach procentowych.
 • Odsetki obliczane są za każdy dzień okresu finansowania od kwoty wypłaconego finansowania.
 • Naliczone odsetki za dany miesiąc płatne są ostatniego dnia miesiąca.
 • Płatność odsetek dokonywana jest w formie obciążania przez Faktora konta rozliczeniowego Klienta.