Skorzystanie z faktoringu z przejęciem ryzyka w PKO BP Faktoring (Faktor) l umożliwi Klientom:

 • Sprawne zarządzanie należnościami
 • Monitorowanie portfela należności klienta
 • Finansowanie dostosowane do poziomu sprzedaży
 • Efektywne dochodzenie przeterminowanych należności
 • Zabezpieczenie obrotu - przejęcie ryzyka niewypłacalności Odbiorców
Przeznaczenie

Finansowanie sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, zarządzanie portfelem należności, zabezpieczenie obrotu - przejęcie ryzyka niewypłacalności Odbiorców.

Dla kogo?
Forma i sposób uruchomienia kredytu
Forma i sposób spłaty kredytu
Wniosek o udzielenie kredytu
Wysokość kredytu
Okres kredytowania
Informacje dodatkowe
Wykorzystanie spłaconej kwoty kredytu

Opłaty i prowizje

 1. Prowizja od przyznania limitu- liczona procentowo od wysokości przyznanego limitu finansowania klienta.
 2. Prowizja od nabycia wierzytelności.
 3. Prowizja za przejęcie ryzyka.
 4. Inne prowizje i opłaty, zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat PKO BP Faktoring.
 5. Z tytułu pobranych w danym miesiącu opłat, prowizji i odsetek Faktor wystawia klientowi fakturę VAT na koniec miesiąca.

Oprocentowanie

 1. Odsetki naliczane są według stopy oprocentowania równej wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę Faktora wyrażoną w punktach procentowych.
 2. Odsetki obliczane są za każdy dzień okresu finansowania od kwoty wypłaconego finansowania.
 3. Obliczone odsetki za dany miesiąc płatne są ostatniego dnia miesiąca.
 4. Płatność odsetek dokonywana jest w formie obciążania przez Faktora konta rozliczeniowego Klienta.