*Warunkiem otwarcia lokaty, obejmującej nowe środki, jest wpłata tych środków, rozumianych jako środki, które nie były dotychczas gromadzone na którymkolwiek rachunku bankowym w PKO Banku Polskim („Bank”), tj. rachunku oszczędnościowym, rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowym lub rachunku lokaty terminowej. Powinny one stanowić nadwyżkę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach posiadacza lokaty w Banku w dniu otwarcia lokaty w stosunku do środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnych i wspólnych rachunkach posiadacza lokaty w Banku w dniu odniesienia. Lokatę można otworzyć maksymalnie do wysokości nowych środków o których  mowa  powyżej. Lokata oferowana jest w okresach miesięcznych od 21 dnia kalendarzowego danego miesiąca do 20 dnia kalendarzowego miesiąca następującego po danym miesiącu. Dzień odniesienia to dzień określany przez Bank raz w miesiącu, nie wcześniej niż 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem każdego miesięcznego okresu oferowania, w którym zostanie ustalone saldo środków pieniężnych na rachunkach Klienta w Banku na potrzeby oceny spełnienia warunku wystąpienia nadwyżki nowych środków pieniężnych. W przypadku braku spełnienia przez Klienta warunku nowych środków, lokata dotycząca nowych środków nie zostanie otwarta. Informacja o dniu odniesienia dla lokat terminowych dotyczących nowych środków jest udostępniana Klientom na stronie internetowej www.pkobp.pl/Aktualności.

 

Zyskaj więcej

Więcej o lokacie na nowe środki