1. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie „Ogólnymi warunkami prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo” ("Ogólne warunki"), w szczególności:

  1. Opłaty za transakcje/operacje – są pobierane w momencie realizacji transakcji/operacji; wysokość opłat uzależniona jest od wysokości średniego miesięcznego salda na wszystkich rachunkach Konta za poprzedni okres miesięczny,
  2. Opłaty miesięczne naliczane są osobno dla każdego Konta Inteligo,
  3. Okres miesięczny liczony jest od dnia następnego po dniu zawarcia umowy i kończy się w dniu kolejnego miesiąca, który datą odpowiada dniowi zawarcia umowy (z wyłączeniem pierwszego okresu miesięcznego, który obejmuje dodatkowo dzień zawarcia umowy),
  4. Średnie miesięczne saldo - suma sald na wszystkich rachunków  Klienta w ramach danego Konta na koniec każdego dnia w danym okresie miesięcznym, podzielona przez liczbę dni przypadających na ten okres miesięczny; saldo rachunków na koniec każdego dnia brane pod uwagę przy wyliczaniu średniego miesięcznego salda jest wyznaczane z uwzględnieniem dat waluty operacji rozliczonych w tym okresie miesięcznym,
  5. Kanały samoobsługowe – elektroniczne kanały dostępu w rozumieniu zapisów „Ogólnych warunków”, w tym kanał mobilny IKO,  z wyłączeniem obsługi za pośrednictwem Konsultanta w serwisie telefonicznym,
  6. Występowanie w poniższej tabeli opłaty w ramach danej operacji w danym kanale nie jest jednoznaczne z możliwością wykonania tej operacji w tym kanale; szczegółowy opis funkcji udostępnianych za pośrednictwem poszczególnych kanałów dostępny jest pod adresem internetowym www.inteligo.pl.

2. W przypadku Konta Inteligo prywatnego prowadzonego na rzecz Dziecka (Inteligo Konto Dziecka), opłaty za operacje wymienione w poniższej tabeli wynoszą 0 zł, o ile Bank udostępnia taką operację do tego konta. Bank informuje o dostępności takiej operacji na stronie www.inteligo.pl lub poprzez elektroniczne kanały dostępu.

        Opłata/Prowizja
Lp. Operacja Częstotliwość Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Dla konta ze średnim miesięcznym saldem
do  49 999,99 PLN
Dla konta ze średnim miesięcznym saldem
od 50 000,00 PLN
  OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU    
 1.  Otwarcie konta  Jednorazowo    0  0
 2.  Prowadzenie konta  Miesięcznie    0  0
  TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE       
 3.  Wpływ w PLN  Każdorazowo    0  0
 4.  Przelew/przelew zdefiniowany w ramach Banku z zastrzeżeniem lp. 6 i 7 1  Każdorazowo  Kanały samoobsługowe  0  0
 Konsultant  4  4
 5.  Przelew/przelew zdefiniowany na rachunek w innym banku (w tym do ZUS i US) z zastrzeżeniem lp. 8  Każdorazowo 2  Kanały samoobsługowe  0  0
 Konsultant  5  5
 6.  Przelew z rachunku oszczędnościowego – pierwszy w danym miesiącu kalendarzowym  Każdorazowo  Kanały samoobsługowe  0  0
 Konsultant  0  0
 7.  Przelew z rachunku oszczędnościowego –kolejny w danym miesiącu kalendarzowym  Każdorazowo  Kanały samoobsługowe  8  8
 Konsultant  10  10
 8.  Przelew z użyciem numeru telefonu (tzw.  przelew "Na numer telefonu") na rachunek w innym banku 3  Każdorazowo  Kanał mobilny IKO  1  1
 9.  Ustanowienie/zmiana przelewu zdefiniowanego (w tym do ZUS, US)  Każdorazowo  Kanały samoobsługowe  0  0
 Konsultant  0  0
 9a.  Realizacja zlecenia zmiennego (automatycznie)  Każdorazowo    1  1
 9b.  Ustanowienie/modyfikacja zlecenia zmiennego  Każdorazowo  Kanały samoobsługowe  0  0
 Konsultant  0  0
 10.  Ustanowienie/zmiana zlecenia stałego  Każdorazowo  Kanały samoobsługowe  0  0
 Konsultant  4  0
 11.  Realizacja stałego zlecenia na rachunek w ramach Banku (automatycznie)  Każdorazowo    0  0
 12.  Realizacja stałego zlecenia na rachunek w innym banku (automatycznie)  Każdorazowo    0  0
 13.  Przelew na zakup jednostek uczestnictwa w funduszach PKO TFI SA  Każdorazowo    0  0
  PRZELEWY ZAGRANICZNE    
 14.  Wpływ na rachunek w ramach Konta Inteligo z tytułu przelewu zagranicznego SEPA 4 gdy koszt ponosi Odbiorca  Każdorazowo    5  5
 15.  Wpływ na rachunek w ramach Konta Inteligo z tytułu przelewu zagranicznego innego niż przelew zagraniczny SEPA, gdy koszt ponosi Odbiorca  Każdorazowo    11  11
 16.   Realizacja przelewu zagranicznego SEPA w trybie zwykłym 5  Każdorazowo   Kanały samoobsługowe  8  8
 Konsultant  8  8
 17.   Realizacja przelewu zagranicznego SEPA w trybie pilnym 6   Każdorazowo   Kanały samoobsługowe  20  20
 Konsultant  20  20
 18.   Realizacja przelewu zagranicznego w tym przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG innego niż przelew zagraniczny SEPA w trybie zwykłym 5   Każdorazowo   Kanały samoobsługowe  50  50
 Konsultant  50  50
 19.   Realizacja przelewu zagranicznego w tym przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG innego niż przelew zagraniczny SEPA w trybie pilnym 6   Każdorazowo   Kanały samoobsługowe  90  90
 Konsultant  90  90
 20.  Dodatkowa opłata za realizację przelewu zagranicznego z instrukcją kosztową OUR  Każdorazowo    80  80
 21.  Anulowanie zrealizowanego 7 przelewu zagranicznego  Każdorazowo8    100  100
 22.  Inne dyspozycje dotyczące przelewu zagranicznego  Każdorazowo8    50  50
  KARTY DEBETOWE INTELIGO 9    
23.  Wydanie karty:        

1/

 Pierwsza i każda kolejna karta wydana do rachunku głównego  Jednorazowo    0  0

2/

 Pierwsza i każda kolejna karta wydana do innych rachunków  Jednorazowo    5  5
24.  Obsługa karty wydanej do rachunku głównego lub do rachunku dodatkowego  Miesięcznie    0 –  jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wykonanych tą kartą rozliczonych w ostatnim okresie miesięcznym przekracza 99,99 PLN 10
4 – w pozostałych przypadkach
 0 –  jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wykonanych tą kartą rozliczonych w ostatnim okresie miesięcznym przekracza 99,99 PLN 10
4 – w pozostałych przypadkach
25.  Usługa „Bankomaty bez granic” 11  Miesięcznie    4  4
26.  Przesłanie kolejnej karty  Każdorazowo    0 PLN poczta (list zwykły) 12
50 PLN – przesyłka kurierska13
 0 PLN poczta (list zwykły) 12
50 PLN – przesyłka kurierska13
  TRANSAKCJE GOTÓWKOWE    
 27.  Wypłata gotówki w oddziale/agencji Banku (terminal POS  Każdorazowo    0  0
 28.  Wypłata gotówki w oddziale innego banku lub instytucji świadczącej usługi wypłaty gotówki (terminal POS)  Każdorazowo    10  10
 29.  Wypłata gotówki w placówce Poczty Polskiej (terminal POS)  Każdorazowo    5  5
 30.  Wypłata gotówki w bankomatach Banku oraz bankomatach BZ WBK przy użyciu karty debetowej lub za pośrednictwem kanału mobilnego IKO  Każdorazowo    0  0
 31.  Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w innych bankomatach w kraju        

 1/

 dla klientów korzystających z usługi „Bankomaty bez granic”  Każdorazowo    0  0

 2/

 dla klientów niekorzystających z usługi „Bankomaty bez granic”  Każdorazowo    5  5
 32.  Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju za pośrednictwem kanału mobilnego IKO  Każdorazowo    5  5
 33.  Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w bankomatach za granicą        

1/

 dla klientów korzystających z usługi „Bankomaty bez granic” Każdorazowo    0 0

2/

 dla klientów niekorzystających z usługi „Bankomaty bez granic” Każdorazowo    3% min. 10 PLN  3% min. 10 PLN
34.  Wypłata gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej przy użyciu karty debetowej lub za pośrednictwem kanału mobilnego (cashback) 14  Każdorazowo    1  1
  USŁUGI POWIADOMIEŃ    
35.  Usługa „Powiadomienia E-mail“ 15 Miesięcznie    0  0
36.  Usługa „Powiadomienia Komunikator“ 16 Miesięcznie    0  0
37.  Usługa „Powiadomienia SMS“ 17 Miesięcznie    5  5
38.  Ponowna aktywacja usługi„Powiadomienia SMS” Każdorazowo    5  5
   INNE OPERACJE        
 39.  Ustanowienie/zmiana zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty  Każdorazowo    0  0
 40.  Odwołanie zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty  Każdorazowo    3  0
 41.  Odwołanie pojedynczej transakcji w ramach polecenia zapłaty  Każdorazowo    3  0
 42.  Ustanowienie/zmiana dyspozycji prawnej na wypadek  śmierci  Każdorazowo    15  0
 43.  Ustanowienie blokady/zmiana blokady /realizacja dyspozycji w ramach zleconego zabezpieczenia  Każdorazowo    0,4% kwoty blokady, min. 50  max 500  0,4% kwoty blokady, min. 50  max 500
 44.  Przesłanie kolejnej karty kodów  Każdorazowo    0  - poczta (list zwykły) 12
50  -  przesyłka kurierska 13
 0  - poczta (list zwykły) 12
50  -  przesyłka kurierska 13
 45.  Automatyczne przesłanie na adres e-mail Klienta miesięcznego wyciągu z Konta Inteligo  Miesięcznie    0  0
 46.  Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta wyciągu z Konta Inteligo/wyciągu z rachunku w ramach Konta Inteligo  Każdorazowo    3  – e-mail 18
10 – faks/poczta (list zwykły)12
 0
 47.  Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta pisemnego potwierdzenia salda rachunku 19  Każdorazowo    12  0
 48.  Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta pisemnego potwierdzenia wykonanej transakcji 19  Każdorazowo    10  0
 49.  Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta opinii bankowej 19  Każdorazowo    60  0
 50.  Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta innych dokumentów (odesłanie oryginałów, przesłanie kopii dokumentów, w szczególności umów, przygotowanie i przesłanie zaświadczeń) 19  z wyjątkiem informacji wymaganych na podstawie ustawy o usługach płatniczych  Każdorazowo    15  0
50a Udzielenie zbiorczej informacji z Centralnej Informacji o rachunkach bankowych osobom, o których mowa w art. 92ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz organom i instytucjom, o których mowa w art. 105b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Każdorazowo   25 25
 51.  Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie  Każdorazowo    10  10
 52.  Przesłanie zawiadomienia/ monitu w sprawie opóźnienia w spłacie / wezwania do zapłaty  Każdorazowo    15  15
 53.  Odsetki za nieautoryzowane saldo ujemne  Każdorazowo    Wysokość odsetek określona w Tabeli warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo 20  Wysokość odsetek określona w Tabeli warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo 20

1) W przypadku przelewów w ramach Kont Inteligo opłata dotyczy w szczególności przelewu standardowego, QuickMoney, „MobileMoney”, „EmailMoney”i „CardMoney”, z zastrzeżeniem lp. 6 i 7.

2) W przypadku płatności lub przelewu do ZUS, opłata obejmuje każdy jednorazowy przelew na określony rachunek ZUS.

3) Usługa dostępna od dnia podanego na stronie inteligo.pl

4) Przelew zagraniczny SEPA – przelew zagraniczny w walucie Euro w ramach obszaru SEPA .

5) Tryb zwykły – realizacja przelewu zagranicznego:

  1. SEPA z datą waluty „tomnext”,
  2. innego niż przelew zagraniczny SEPA z datą waluty „spot” lub przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG z datą waluty „tomnext”

6) Tryb pilny - realizacja przelewu zagranicznego:

  1. SEPA z datą waluty „overnight”
  2. innego niż przelew zagraniczny SEPA z datą waluty „overnight” lub „tomnext” lub przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG z datą waluty „overnight”

7) Zrealizowany przelew zagraniczny - transakcja, która obciążyła rachunek zleceniodawcy przelewu zagranicznego.

8) Dodatkowo pobierana jest opłata z tytułu kosztów banków trzecich w rzeczywistej wysokości tych kosztów, o ile takie koszty wystąpią.

9) W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą, w walutach innych niż EUR w walucie wymienialnej dla której PKO nie prowadzi tabeli kursów, pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transkacji w wysokości 2% wartości transakcji. Tabela kursów Banku prezentowana jest na stronie inteligo.pl..

10) W przypadku zwrotu towaru zakupionego przy użyciu karty, anulowania transakcji zakupu, kwota transakcji zwróconej lub anulowanej zmniejsza sumę transakcji bezgotówkowych.

11) Usługa „Bankomaty bez granic” jest świadczona, o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność. Bank informuje o dostępności usługi na stronie www.inteligo.pl lub poprzez elektroniczne kanały dostępu.

12) Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN.

13) Przesyłka dostarczana na terenie kraju. Opłata obejmuje przygotowanie i przesłanie kurierem w trybie pilnym.

14) Usługa dostępna od dnia podanego na stronie inteligo.pl. Wypłata gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu karty pomniejsza dostępny limit transakcji bezgotówkowych. Maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej transakcji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu karty, określona jest na stronie Inteligo.pl.

15) Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta adres e-mail. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi.

16) Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta identyfikator komunikatora. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi.

17) Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta nr telefonu komórkowego. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi. W przypadku Klientów, którzy w pierwszym wniosku podadzą swój numer telefonu komórkowego, przez 2 okresy rozliczeniowe usługa świadczona jest bezpłatnie. Opłata pobierana jest odrębnie dla każdego Konta Inteligo. W przypadku Klientów, którzy w pierwszym wniosku podadzą swój numer telefonu komórkowego, Bank udostepnia i aktywuje usługę, przy czym przez 2 okresy rozliczeniowe usługa świadczona jest bezpłatnie.

18) Dla historii rachunku opcja dostępna jest jedynie za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej.

19) Dokumenty mogą zostać przesłane faksem lub listem zwykłym za pośrednictwem poczty. W przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN.

20) Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo dostępna jest na stronach www.inteligo.pl.