Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z „Ogólnymi warunkami prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo” („Ogólne warunki”), w szczególności:

  • opłaty za transakcje/operacje – są pobierane w momencie realizacji transakcji/operacji;
  • opłaty miesięczne naliczane są osobno dla każdego konta,
  • okres miesięczny liczony jest od dnia następnego po dniu zawarcia umowy i kończy się w dniu kolejnego miesiąca, który datą odpowiada dniowi zawarcia umowy (z wyłączeniem pierwszego okresu miesięcznego, który obejmuje dodatkowo dzień zawarcia umowy),
  • Kanały samoobsługowe – Elektroniczne kanały dostępu w rozumieniu zapisów „Ogólnych warunków”, w tym kanał mobilny IKO,  z wyłączeniem obsługi za pośrednictwem Konsultanta w serwisie telefonicznym,
  • występowanie w poniższej tabeli opłaty w ramach danej operacji w danym kanale nie jest jednoznaczne z możliwością wykonania tej operacji w tym kanale; szczegółowy opis funkcji udostępnianych za pośrednictwem poszczególnych kanałów dostępny jest na stronie www.inteligo.pl.

 

Lp.   Częstotliwość Kanał dostępu Opłata/Prowizja w PLN
OTWARCIE I PROWADZENIE KONTA  
1. Otwarcie konta jednorazowo   0
2. Prowadzenie konta miesięcznie   0
TRANSAKCJE NA RACHUNKACH
3. Wpływ w PLN każdorazowo   0
4. Przelew/płatność zdefiniowany w ramach Banku 21 każdorazowo Kanały samoobsługowe 0
      Konsultant 4
5. Przelew/przelew zdefiniowany na rachunek w innym banku, z zastrzeżeniem Lp. 6  każdorazowo Kanały samoobsługowe 1
      Konsultant 5
6. Przelew z użyciem numeru telefonu (tzw.  przelew "Na numer telefonu") na rachunek w innym banku 22 każdorazowo Kanał mobilny IKO 1
7. Przelew/przelew zdefiniowany do ZUS i US każdorazowo 23 Kanały samoobsługowe 0
      Konsultant 5
8. Ustanowienie/zmiana przelewu zdefiniowanego (w tym do ZUS i US) każdorazowo Kanały samoobsługowe 0
      Konsultant 0
8a. Realizacja zlecenia zmiennego (automatycznie) każdorazowo   1
8b. Ustanowienie/modyfikacja zlecenia zmiennego każdorazowo Kanały samoobsługowe 0
      Konsultant 0
9. Ustanowienie/zmiana zlecenia stałego każdorazowo Kanały samoobsługowe 0
      Konsultant 4
10. Realizacja stałego zlecenia na rachunek w ramach Banku (automatycznie) każdorazowo   0
11. Realizacja stałego zlecenia na rachunek w innym banku (automatycznie) każdorazowo   1
PRZELEWY ZAGRANICZNE
12. Wpływ na rachunek w ramach Konta Inteligo z tytułu przelewu zagranicznego SEPA 24, gdy koszt ponosi beneficjent każdorazowo   5
13. Wpływ na rachunek w ramach Konta Inteligo z tytułu przelewu zagranicznego innego niż przelew zagraniczny SEPA, gdy koszt ponosi Odbiorca każdorazowo   11
14.

Realizacja przelewu zagranicznego SEPA w trybie zwykłym 25

każdorazowo Kanały samoobsługowe 8
      Konsultant 8
15. Realizacja przelewu zagranicznego SEPA w trybie pilnym 26 każdorazowo Kanały samoobsługowe 20
      Konsultant 20
16. Realizacja przelewu zagranicznego, w tym przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG, innego niż przelew zagraniczny SEPA w trybie zwykłym 25 każdorazowo Kanały samoobsługowe 50
      Konsultant 50
17. Realizacja przelewu zagranicznego, w tym przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG, innego niż przelew zagraniczny SEPA w trybie pilnym 26 każdorazowo Kanały samoobsługowe 90
      Konsultant 90
18. Dodatkowa opłata za realizację przelewu zagranicznego z instrukcją kosztową OUR  każdorazowo   80
19. Anulowanie zrealizowanego 27 przelewu zagranicznego  każdorazowo 28   100
20. Inne dyspozycje dotyczące przelewu zagranicznego każdorazowo 28   50
KARTY DEBETOWE INTELIGO 29
21. Wydanie karty:      

1/

pierwsza i każda kolejna karta wydana do rachunku głównego jednorazowo   0

2/

pierwsza i każda kolejna karta wydana do innych rachunków jednorazowo   5
22. Obsługa karty  wydanej do rachunku głównego lub do rachunku dodatkowego miesięcznie  

0 PLN –  jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wykonanych tą kartą rozliczonych w ostatnim okresie miesięcznym przekracza 99,99 PLN 30

4 PLN – w pozostałych przypadkach

23.

Usługa „Bankomaty bez granic” 31

miesięcznie   4
24. Przesłanie kolejnej karty każdorazowo  

0 – poczta (list zwykły) 32
50 – przesyłka kurierska 33

 TRANSAKCJE GOTÓWKOWE    
 25.  Wypłata gotówki w oddziale/agencji Banku (terminal POS)  każdorazowo    0
 26.  Wypłata gotówki w oddziale innego banku lub instytucji świadczącej usługi wypłaty gotówki (terminal POS)  każdorazowo    10
 27.  Wypłata gotówki w placówce Poczty Polskiej (terminal POS)  każdorazowo    5
 28.  Wypłata gotówki w bankomatach Banku oraz bankomatach BZ WBK przy użyciu karty debetowej lub za pośrednictwem kanału mobilnego IKO  każdorazowo    0
 29.  Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w innych bankomatach w kraju:      
   1) dla klientów korzystających z usługi „Bankomaty bez granic”  każdorazowo    0
   2) dla klientów niekorzystających z usługi „Bankomaty bez granic”  każdorazowo    5
 30.  Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju za pośrednictwem kanału mobilnego IKO  każdorazowo    5
 31.  Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w bankomatach za granicą  każdorazowo    
  1) dla klientów korzystających z usługi „Bankomaty bez granic”      0
  2) dla klientów niekorzystających z usługi „Bankomaty bez granic”      3% min. 10
 32.  Wypłata gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej przy użyciu karty debetowej Inteligo lub za pośrednictwem kanału mobilnego  IKO (cashback) 34  każdorazowo    1
USŁUGI POWIADOMIEŃ
33. Usługa „Powiadomienia E-mail“ 35 miesięcznie   0
34. Usługa „Powiadomienia Komunikator“ 36 miesięcznie   0
35. Usługa „Powiadomienia SMS“ 37 miesięcznie   5
36. Ponowna aktywacja usługi „Powiadomienia SMS” każdorazowo   5
INNE OPERACJE
37. Ustanowienie/zmiana zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty każdorazowo   0
38. Odwołanie zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty każdorazowo   3
39. Odwołanie pojedynczej transakcji w ramach polecenia zapłaty każdorazowo   3
40. Ustanowienie blokady/zmiana blokady/realizacja dyspozycji w ramach zleconego zabezpieczenia każdorazowo   0,4% kwoty blokady,
min. 50
max. 500
41. Realizacja zajęcia wierzytelności z rachunku każdorazowo   20
42. Przesłanie kolejnej karty kodów każdorazowo   0– poczta (list zwykły) 32
50 – przesyłka kurierska 33
43. Automatyczne przesłanie na adres e-mail Klienta miesięcznego wyciągu z Konta Inteligo miesięcznie   0
44. Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta wyciągu z Konta Inteligo/historii rachunku w ramach Konta Inteligo każdorazowo   3 – e-mail 38
10 – fax/poczta (list zwykły) 32
45. Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta pisemnego potwierdzenia salda rachunku 39 każdorazowo   12
46. Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta pisemnego potwierdzenia wykonanej transakcji 39 każdorazowo   10
47. Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta opinii bankowej 39 każdorazowo   60
48 Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta innych dokumentów (odesłanie oryginałów, przesłanie kopii dokumentów, w szczególności umów, przygotowanie i przesłanie zaświadczeń) 39 z wyjątkiem informacji wymaganych na podstawie ustawy o usługach płatniczych każdorazowo   15
48a. Udzielenie zbiorczej informacji z Centralnej Informacji o rachunkach bankowych osobom, o których mowa w art. 92ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz organom i instytucjom, o których mowa w art. 105b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Każdorazowo   25
49. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie każdorazowo   10
50. Przesłanie zawiadomienia/monitu w sprawie opóźnienia w spłacie/wezwania do zapłaty każdorazowo   15
51. Odsetki karne za nieautoryzowane saldo ujemne   Wysokość odsetek określona w Tabeli warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo 40

21) W przypadku przelewów w ramach Kont Inteligo opłata dotyczy w szczególności przelewu standardowego, QuickMoney, „MobileMoney”, „EmailMoney” i „CardMoney”.

22) Usługa dostępna od dnia podanego na stronie inteligo.pl

23) W przypadku płatności lub przelewu do ZUS, opłata obejmuje każdy jednorazowy przelew na określony rachunek ZUS.

24) Przelew zagraniczny SEPA – przelew zagraniczny w walucie Euro w ramach obszaru SEPA

25) Tryb zwykły - realizacja przelewu zagranicznego:

  1. SEPA z datą waluty „tomnext”,
  2. innego niż przelew zagraniczny SEPA z datą waluty „spot” lub przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG z datą waluty „tomnext”.

26) Tryb pilny - realizacja przelewu zagranicznego:

  1. SEPA  z datą waluty „overnight”,
  2. innego niż przelew zagraniczny SEPA z datą waluty „overnight” lub „tomnext” lub przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG z datą waluty „overnight”.

27) Zrealizowany przelew zagraniczny - transakcja, która obciążyła rachunek zleceniodawcy przelewu zagranicznego.

28) Dodatkowo pobierana jest opłata z tytułu kosztów banków trzecich w rzeczywistej wysokości tych kosztów, o ile takie koszty wystąpią.

29) W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą, w walucie wymienialnej dla której PKO nie prowadzi tabeli kursów, pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji. Tabela kursów Banku prezentowana jest na stronie inteligo.pl.

30) W przypadku zwrotu towaru zakupionego przy użyciu karty, anulowania transakcji zakupu, kwota transakcji zwróconej lub anulowanej zmniejsza sumę transakcji bezgotówkowych.

31) Usługa „Bankomaty bez granic” jest świadczona, o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność. Bank informuje o dostępności usługi na stronie www.inteligo.pl lub poprzez elektroniczne kanały dostępu.

32) Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN.

33) Przesyłka dostarczana na terenie kraju. Opłata obejmuje przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta kurierem w trybie pilnym.

34) Usługa dostępna od dnia podanego na stronie inteligo.pl. Wypłata gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu karty pomniejsza dostępny limit transakcji bezgotówkowych. Maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej transakcji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu karty, określona jest na stronie Inteligo.pl.

35) Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta adres e-mail. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi.

36) Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta identyfikator komunikatora. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi.

37) Usługa wysyłania informacji na podany przez Klienta nr telefonu komórkowego. Zakres wysyłanych informacji jest określany podczas personalizacji usługi.

38) Dla historii rachunku opcja dostępna jest jedynie za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej.

39) Dokumenty mogą zostać przesłane faksem lub listem zwykłym za pośrednictwem poczty. W przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN.

40) Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo dostępna jest na stronach www.inteligo.pl.

Pliki do pobrania