Lp.

 

w złotych

 

 

Podlegające PSD

Nie podlegające PSD

1.

Realizacja polecenia wypłaty otrzymanego przez PKO Bank Polski SA:

 

1/

polecenie wypłaty z klauzulą kosztową OUR:

 

a)

polecenie wypłaty na rzecz posiadacza rachunku Loro w PKO Banku Polskim SA, w walucie prowadzonego rachunku

80,00 lub zgodnie z umową

b)

polecenie wypłaty na rzecz Klienta PKO Banku Polskiego SA

80,00 lub zgodnie z umową

c)

pozostałe polecenia wypłaty inne niż w lit. a i b

0,15% nie mniej niż 28,00
nie więcej niż 200,00
+ koszty banków trzecich
lub zgodnie z umową 

2/

polecenie wypłaty z klauzulą kosztową BEN lub SHA:

 

a)

polecenie wypłaty na rzecz posiadacza rachunku Loro w PKO Banku Polskim SA, w walucie prowadzonego rachunku

 40,00 lub zgodnie z umową

b)

polecenie wypłaty na rzecz Klienta PKO Banku Polskiego SA

bez opłat od banku wysyłającego1 lub zgodnie z umową

c)

pozostałe polecenia wypłaty, inne niż w lit. a i b

40,00 lub zgodnie z umową

0,15% nie mniej niż 40,00
nie więcej niż 280,00 
lub zgodnie z umową

2.

Dodatkowe opłaty:

 

1/

opłata NON-STP2

40,00 lub zgodnie z umową

2/

opłata za rozliczenie polecenia wypłaty w formie gotówkowej

0,15% nie mniej niż 75,00 lub zgodnie z umową

3.

Pozostałe czynności związane z realizacją polecenia wypłaty:

 

1/

zlecenie czynności dodatkowych dotyczących uzupełnień, zmian lub zapytań do polecenia wypłaty:

 

a)

niezrealizowanego przez PKO Bank Polski SA

130,00

b)

zrealizowanego przez PKO Bank Polski SA

120,00 + koszty banków trzecich

2/

anulowanie niezrealizowanego polecenia wypłaty otrzymanego:3

 

a)

SEPA otrzymanego oraz za pośrednictwem systemu rozliczeniowego EuroELIXIR 

0,00

  

b)

innego niż wymienione w lit. a (potrąca się z kwoty zwracanej)

130,00

3/

anulowanie zrealizowanego polecenia wypłaty

 

a)

SEPA otrzymanego4

0,00

 

b)

innego niż wymienione w lit. a (potrąca się z kwoty zwracanej)5

200,00 + koszty banków trzecich

4.

Inkaso czeku

1% kwoty czeku nie mniej niż 50,00, nie więcej niż 400,00

5.

Zwrot nieopłaconego czeku

100,00

6.

Wykonanie zastrzeżenia czeku ciągnionego na PKO Bank Polski SA na zlecenie banku zagranicznego

100,00

 

1) Opłata pobierana od klienta PKO Banku Polskiego SA zgodnie z odrębnymi taryfami.

2) W przypadku poleceń wypłaty podlegających PSD opłata NON-STP jest pobierana od banku zleceniodawcy niezależnie od zastosowanej klauzuli kosztowej.

3) Jeżeli kwota przeznaczona do zwrotu nie przekracza 100 PLN lub jej równowartości w walucie obcej opłata pobierana jest w wysokości 50% kwoty przeznaczonej do zwrotu.

4) Anulowanie zrealizowanego polecenia wypłaty SEPA na zlecenie beneficjenta nie jest możliwe.

5) Jeżeli kwota przeznaczona do zwrotu (pomniejszona o koszty realizacji i koszty banków trzecich) nie przekracza 200 PLN lub jej równowartości w walucie obcej opłata pobierana jest w wysokości 50% kwoty przeznaczonej do zwrotu.