Lp.

 

w złotych

1.

Wystawienie preawizu

500,00

2.

Awizowanie preawizu

400,00

3.

Awizowanie akredytywy albo zmiany do akredytywy, (za wyjątkiem zmiany polegającej na podwyższeniu kwoty lub przedłużeniu terminu ważności akredytywy potwierdzonej przez PKO Bank Polski SA)

400,00

4.

Przekazanie akredytywy do realizacji w innym banku

300,00

5.

Czynności:

 

1/

potwierdzenie akredytywy albo podwyższenie kwoty akredytywy potwierdzonej przez PKO Bank Polski SA - od kwoty akredytywy/kwoty podwyższenia, za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres ważności tego zobowiązania

do negocjacji, nie mniej niż 0,2%, nie mniej niż 400,00

2/

otwarcie akredytywy - od kwoty akredytywy za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres jej ważności

0,2% nie mniej niż 400,00

3/

podwyższenie kwoty akredytywy otwartej przez PKO Bank Polski SA - od kwoty podwyższenia

0,2% nie mniej niż 400,00

4/

wypłata lub negocjacja, lub za akcept weksla, w ramach realizacji akredytywy - od kwoty wypłaty lub od kwoty dokumentów, lub od kwoty weksla

0,2% nie mniej niż 400,00

5/

zmiana akredytywy otwartej albo potwierdzonej przez PKO Bank Polski SA, polegająca na przedłużeniu terminu ważności akredytywy – prowizja jest pobierana od salda akredytywy jednorazowo, w dniu dokonania zmiany

0,2% nie mniej niż 400,00 nie więcej niż 1500,00

6/

przeniesienie akredytywy, w tym akredytywy stand-by, na wtórnego beneficjenta – od kwoty akredytywy

 0,25% nie mniej niż 500,00

 

Uwaga:
Prowizja za otwarcie, podwyższenie kwoty i potwierdzenie akredytywy jest pobierana od wartości akredytywy powiększonej o procent tolerancji (jeżeli wystąpi).

 

6.

Inna zmiana warunków akredytywy

300,00

7.

Odroczenie terminu płatności w ramach akredytywy - za każdy rozpoczęty miesiąc od daty wysłania dokumentów – od kwoty płatnej  w ramach akredytywy/określonej w dokumentach

0,15%
nie mniej niż 300,00

8.

Podjęcie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy

300,00

9.

Czynności:

200,00 

 

- odesłanie dokumentów odrzuconych przez PKO Bank Polski SA

 

- anulowanie akredytywy

 

- spisanie niewykorzystanego salda akredytywy

10.

Indosowanie oraz dokonanie cesji dokumentów transportowych lub ubezpieczeniowych wystawionych na PKO Bank Polski SA

300,00

11.

Wystawienie nieodwołalnego zobowiązania rembursowego

do negocjacji, nie mniej niż 0,2%, nie mniej niż 400,00

12.

Obsługa rembursu ustanowionego w PKO Banku Polskim SA

300,00

13.

Inne czynności nie objęte Taryfą

według umowy z Klientem

Pliki do pobrania