Lp.

 

w złotych

1.

Wystawienie promesy udzielenia gwarancji lub poręczenia

500,00

2.

Awizowanie:
- gwarancji, promesy gwarancji, akredytywy stand-by lub poręczenia
- zmiany do gwarancji / akredytywy stand-by lub poręczenia

400,00

3.

Czynności:

 

 

- udzielenie przez PKO Bank Polski SA gwarancji, regwarancji lub poręczenia oraz za otwarcie akredytywy stand-by – od kwoty zobowiązania PKO Banku Polskiego SA, za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres ważności tego zobowiązania

 

 

- podwyższenie kwoty gwarancji, regwarancji, poręczenia lub akredytywy stand-by – od kwoty podwyższenia

 

1/

dla transakcji zabezpieczonych wpłatą na rachunek PKO Banku Polskiego SA albo zabezpieczonych regwarancją/gwarancją banku krajowego lub zagranicznego

od 0,5% do 0,75%
nie mniej niż 400,00

2/

dla transakcji zabezpieczonych w inny sposób 

od 0,6% do 2%
nie mniej niż 400,00

4.

Zmiana udzielonej gwarancji, regwarancji, poręczenia  lub akredytywy stand-by, polegająca na przedłużeniu terminu ważności gwarancji, regwarancji, poręczenia  lub akredytywy stand-by – prowizja jest pobierana od salda zobowiązania PKO Banku Polskiego SA, jednorazowo w dniu dokonania zmiany

0,2% nie mniej niż 400,00 nie więcej niż 1500,00

5.

Zmiana, na wniosek Klienta, innych niż określone w pkt 3 i 4 warunków gwarancji, regwarancji, poręczenia lub akredytywy stand-by

400,00

6.

Sporządzenie zmiany warunków gwarancji, regwarancji, poręczenia albo akredytywy stand-by w formie jednolitego tekstu gwarancji, regwarancji, poręczenia albo akredytywy stand-by
Uwaga:
W przypadku, gdy zmiana warunków transakcji polega na podwyższeniu kwoty lub przedłużeniu terminu ważności gwarancji, regwarancji, poręczenia lub akredytywy stand-by, prowizja za sporządzenie tekstu jednolitego jest prowizją dodatkową do prowizji za przedłużenie terminu ważności lub podwyższenie kwoty gwarancji, regwarancji, poręczenia lub akredytywy stand-by.

400,00

7.

Wystawienie duplikatu gwarancji lub poręczenia

500,00

8.

Wypłata z gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by lub poręczenia udzielonego przez PKO Bank Polski SA - od kwoty zgłoszonego roszczenia

0,25% 
nie mniej niż 500,00

9.

Potwierdzenie akredytywy stand-by - od kwoty zobowiązania PKO Banku Polskiego SA, za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres ważności tego zobowiązania

według umowy z Klientem

10.

Pośrednictwo w zgłoszeniu roszczenia z gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by lub poręczenia udzielonego przez inny bank - od kwoty zgłoszonego roszczenia

0,2% nie mniej niż 400,00

11.

Udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia lub akredytywy stand-by odbiegającej od wzoru PKO Banku Polskiego SA

300,00

12.

Anulowanie zlecenia udzielenia lub zmiany gwarancji, regwarancji, poręczenia lub akredytywy stand-by 

300,00

13.

Inne czynności
Uwaga:
Prowizje i opłaty za czynności nie wymienione w Części IV, związane z obsługą akredytywy stand-by, ustalane są zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Części III "Akredytywa dokumentowa "

według umowy z Klientem

14. Obsługa cesji praw z gwarancji 300,00