Lp.

 

w złotych

4.

Transfery międzybankowe:

 

1/

na rachunki prowadzone w księgach PKO Banku Polskiego SA (book transfer)

zgodnie z umową

2/

na rachunki prowadzone w innych bankach MT2xx

zgodnie z umową

5.

Wpłaty i wypłaty gotówkowe na i z rachunku banku krajowego 6 - od kwoty operacji:

 

1/

do równowartości 50.000,00 USD   (lub 50.000 EUR7),

0,4%  nie mniej niż 75,00
lub zgodnie z umową

2/

powyżej równowartości 50.000,00 USD (lub 50.000,00 EUR8).

zgodnie z umową

6.

Transakcje banknotowe dokonywane przez bank krajowy

zgodnie z umową

6) Możliwość wpłat i wypłat gotówkowych dotyczy jedynie rachunków Loro prowadzonych na rzecz banków spółdzielczych

7) Dotyczy rachunków w EUR

8) Dotyczy rachunków w EUR