Lp.   w złotych

1.

Otwarcie rachunku bankowego nieoszczędnościowego 0.00
2. Otwarcie rachunku:
- powierniczego
- rozliczeń warunkowych
według umowy z Klientem
3. Przygotowanie projektu umowy rachunku powierniczego lub rozliczeń warunkowych
Uwaga:
W przypadku zawarcia umowy opłata zaliczana jest na poczet opłaty za otwarcie rachunku
według umowy z Klientem
4. Prowadzenie rachunku bankowego nieoszczędnościowego (miesięcznie) 60,00
5. Prowadzenie rachunku (miesięcznie):
- powierniczego
- rozliczeń warunkowych
według umowy z Klientem
6. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty terminowej 0,00
7. Otwarcie i prowadzenie rachunku depozytu automatycznego i rachunku dynamicznego (miesięcznie) 60.00
8. Wpłaty dokonywane tytułem spłaty kredytu w rachunku kredytowym 0,00
9. Wpłaty gotówkowe w złotych dokonywane w formie otwartej:  

1/

w oddziałach:  

a/

na rachunki bankowe prowadzone w PKO Banku Polskim SA 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 10,00

b/

na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach 1% kwoty operacji nie mniej niż 20,00

2/

w agencjach PKO Banku Polskiego SA:  

a/

w kwocie niższej lub równej 1000 zł 2,50

b/

w kwocie wyższej niż 1000 zł 0,5% kwoty operacji

3/

 we wpłatomatach PKO Banku Polskiego SA (dokonane kartą debetową) 0,15% kwoty operacji
10. Opłata dodatkowa dla wpłat w złotych dokonywanych w formie otwartej, zawierających powyżej 50 szt. monet 0.5% kwoty w monetach
11. Wpłaty gotówkowe w walutach wymienialnych dokonywane w formie otwartej:  

1/

wnoszone w banknotach 1% kwoty operacji nie mniej niż 10,00

2/

wnoszone w monetach 50% równowartości kwoty w monetach
12. Wpłaty gotówkowe dokonywane w formie zamkniętej:  

1/

wnoszone w złotych  

a/

w formie uporządkowanej z zastrzeżeniem lit. c 0.3% kwoty operacji nie mniej niż 10.00

b/

w formie nieuporządkowanej z zastrzeżeniem lit. c 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 10,00

c/

z udziałem powyżej 1 000 sztuk monet według umowy z Klientem

2/

wnoszone w walutach wymienialnych  

a/

w banknotach, w formie uporządkowanej 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 10,00

b/

w banknotach, w formie nieuporządkowanej 1% kwoty operacji nie mniej niż 10,00

c/

w monetach 50% równowartości kwoty w monetach
13. Wystawienie dokumentu potwierdzającego wystąpienie różnic we wpłacie zamkniętej 10.00
14. Wydanie bezpiecznych kopert:  

1/

format B4 (pakiet 100 sztuk) 52,00

2/

format B5 (pakiet 100 sztuk) 32,00

3/

do bilonu 9,3 kg (100 sztuk) 65,00

4/

do bilonu 15 kg (100 sztuk) 90,00
15. Wydanie karty/klucza do wrzutni 8,00
16. Wypłaty gotówkowe dokonywane w formie otwartej:  

1/

z rachunków bankowych prowadzonych w PKO Banku Polskim SA:  

a/

po wcześniejszym zamówieniu lub w kwocie nie wymagającej zamówienia, określonej w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA 0,2% kwoty operacji nie mniej niż 5,00

b/

bez wcześniejszego zamówienia - dodatkowo do opłaty wyliczonej zgodnie z lit. a 0,1% różnicy między kwotą wypłaconą a wymagającą zamówienia

c/

niepodjęcie zamówionej gotówki w terminie 0,2% zamówionej kwoty

2/

z rachunków bankowych prowadzonych w innych bankach według umowy z Klientem
17. Wypłaty gotówkowe dokonywane w formie zamkniętej 0,15% kwoty operacji nie mniej niż 10,00
18. Opłata dodatkowa dla wypłat dokonywanych w formie zamkniętej, zawierających powyżej 20 sztuk monet według umowy z Klientem
19. Konwojowanie wartości pieniężnych według umowy z Klientem
20. PKO – masowe wypłaty:  
  1/ przygotowanie do świadczenia usługi 500,00
  2/ miesięczna opłata abonamentowa za świadczenie usługi 200,00
  3/ realizacja zlecenia płatniczego 0,2% kwoty zlecenia mnie mniej niż 5,00
  4/ anulowanie zlecenia płatniczego 0,2% kwoty zlecenia mnie mniej niż 5,00
21. PKO - przekazy pieniężne według umowy z Klientem
22. Realizacja przelewów / przelewów predefiniowanych (od każdego przelewu):  

1/

składanych w formie papierowej:  

a/

na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA 10,00

b/

na rachunki prowadzone w innych bankach 20,00

2/

składanych przy użyciu nośników elektronicznych w wymaganym formacie:  

a/

na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA 1,00

b/

na rachunki prowadzone w innych bankach 4,00

3/

składanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej:  

a/

na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA (w tym przelewy w walucie obcej pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez PKO BP SA lub w złotych pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez PKO Bank Polski SA, z których co najmniej jeden jest rachunkiem walutowym)
Uwaga: Nie pobiera się opłat za przelewy realizowane pomiędzy rachunkami tego samego Klienta.
1,00

b/

na rachunki prowadzone w innych bankach, z zastrzeżeniem pkt. 23 2,00

4/

składanych na podstawie komunikatu SWIFT MT101:  

a/

na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA 1,00

b/

na rachunki prowadzone w innych bankach 2,00

5/

dokonywanych tytułem spłaty zaciągniętych w PKO Banku Polskim SA kredytów w rachunku kredytowym 0,00

6/

dokonywanych za pośrednictwem systemu SORBNET2  

a/

w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł  
  - za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej (w tym z wykorzystaniem komunikatu SWIFT MT101) 15,00
  - pozostałe formy 25,00

b/

w kwocie niższej niż 1 mln zł

  - za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej (w tym z wykorzystaniem komunikatu SWIFT MT101) 35,00
  - pozostałe formy 45,00
23. Realizacja przelewów pilnych (od każdego przelewu)
Uwaga:
Przelew pilny jest to polecenie przelewu kierowane do innych banków, które zostanie zrealizowane w ramach najbliższej sesji systemu Elixir, o ile zostało przekazane do Banku za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej iPKO biznes na co najmniej 40 minut przez zakończeniem przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję.
5,00
24.

PKO Płatności Pakietowe (masowe płatności wychodzące)1
1/ zawarcie umowy (za każdy rachunek)
2/ opłata miesięczna (za każdy rachunek)
3/ opłata za każdą płatność


100,00
20,00
0,80
25. Usługa SWIFT MT1011

 

1/

uruchomienie usługi, osobno dla każdego rachunku i usługi (zarówno od strony komunikatów przychodzących jak i wychodzących) 100,00
2/ przyjęcie do realizacji w PKO Banku Polskim SA dyspozycji płatniczej w ramach usługi SWIFT MT101 (przychodzący do PKO Banku Polskiego SA komunikat typu MT101) według stawki jak za realizację danego typu przelewu określonego w Części I oraz V Taryfy

3/

wysyłanie do innego banku dyspozycji płatniczej  w ramach usługi SWIFT MT101  (wychodzący komunikat typu MT101) w formie elektronicznej złożonej za pośrednictwem systemu PKO eConnect 5,00

4/

płatności „Non STP” – instrukcje płatnicze wymagające interwencji manualnych (opłata dodatkowa do określonej w ppkt 2 i 3) 40,00
26. Wykonywanie czynności związanych z konsolidacją sald, między inymi w ramach umowy rachunku skonsolidowanego (miesięcznie) 400,00 + 40,00 za każdy rachunek uczestniczący w konsolidacji
27.

Koncentracja sald rachunków (sweeping/topping):

 

1/

 

uruchomienie usługi (opłata jednorazowa za każdy rachunek sweep):
     a) przelewy między rachunkami w Banku
     b) przelewy do/z banku w kraju lub za granicą

0,00
200,00

2/

 

 

opłata miesięczna za świadczenie usługi (za każdy rachunek sweep):
     a) przelewy między rachunkami w Banku
     b) przelewy do/z banku w kraju lub za granicą
Uwaga:
W przypadku usługi topping dodatkowo pobierana jest opłata za wysłanie do innego banku dyspozycji płatniczej w ramach usługi SWIFT MT101 (wychodzący komunikat typu MT101).

100,00
200,00

 

 

3/

 

opłata za rejestrację w systemie bankowym zmiany warunków świadczenia usługi (za każdy rachunek sweep):
     a) przelewy między rachunkami w Banku
     b) przelewy do/z banku w kraju lub za granicą

100,00
200,00

28. PKO Rachunki Wirtualne (Identyfikacja masowych płatności) :
1/ przygotowanie do świadczenia usługi
2/ opłata miesięczna za świadczenie usługi
3/ wykonywanie czynności związanych z obsługą masowych płatności
4/ opłata za zmiany

 

według umowy z Klientem
według umowy z Klientem
według umowy z Klientem
według umowy z Klientem nie mniej niż 100,00

29. Obsługa polecenia zapłaty:  

1/

pobierane od odbiorcy:  

a/

uruchomienie usługi według umowy z Klientem

b/

za przyjęcie do realizacji dyspozycji wysyłki komunikatu polecenia zapłaty w formie elektronicznej (opłata pobierana od odbiorcy (Klient Banku)) 1,00

c/

za dystrybucję jednego formularza „Zgody na obciążenie rachunku”, "Cofnięcia zgody na obciążanie rachunku"(opłata pobierana od odbiorcy (Klient Banku)) 5,00

2/

pobierane od płatnika - za każde wykonane polecenie zapłaty (opłata pobierana od płatnika (Klient Banku))  

a/

na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA 0,00

b/

na rachunki prowadzone w innych bankach 3,00
30. Obsługa zleceń stałych (o stałej kwocie i terminie) - za każdą należność wymienioną w zleceniu:  

1/

złożenie lub modyfikacja zlecenia stałego:  

a)

w oddziale 5,00

b)

za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej 0,00

2/

realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w PKO Banku Polskim SA 1,00

3/

realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w innym banku 2,50
31. Zamówienie blankietów czekowych (za każdy blankiet) 5,00
32. Potwierdzenie czeku 20,00
33. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków (blankietów czekowych) 5,00 za każdy czek, nie mniej niż 50,00
34. Udzielanie telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku bankowym
Uwaga: Usługa wycofana z oferty PKO Banku Polskiego SA. Opłata dotyczy umów zawartych przed dniem 15 września 2008
30,00
35. Korzystanie ze skrzynki poczty internetowej:
Uwaga: Usługa wycofana z oferty PKO Banku Polskiego SA. Opłata dotyczy umów zawartych przed dniem 15 września 2008
 

1/

przekazywanie informacji o zmianach salda rachunku do skrzynki poczty internetowej (miesięcznie) 12,00

2/

przywrócenie pierwotnego hasła 5,00
36.

Przekazywanie komunikatów SMS, informujących o saldzie rachunku w ramach usługi bankowej „Informacja SMS” (miesięcznie)

Uwaga: Usługa w administrowaniu - wycofana z oferty

7,50
37. Wyciągi bankowe:
Uwaga:
Nie pobiera się opłaty za pierwszy w miesiącu wyciąg  zbiorczy sporządzony w formie papierowej.
 

1/

sporządzane w formie papierowej (za każdy wyciąg) 10,00

2/

sporządzane w formie pliku elektronicznego 0,00
38. Duplikat wyciągu (za każdy wyciąg) 10,00
39. Przekazywanie kopii i wtórników dowodów źródłowych - od każdego załącznika (wyłącznie w ramach indywidualnych umów z Klientami) 3,00
40. System bankowości elektronicznej MULTICASH:  

1/

instalacja:  

a/

za pierwsze stanowisko 300,00

b/

za każde następne stanowisko 50,00

2/

miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu:
Uwaga:
Opłata pobierana od każdej firmy zarejestrowanej w systemie
 

a/

związanego z jednym rachunkiem 200,00

b/

za każdy dodatkowy rachunek (z wyłączeniem rachunków lokat terminowych) 10,00

3/

szkolenie pracowników Użytkownika systemu według umowy z Klientem
41. System bankowości elektronicznej PKO eConnect  

1/

 

instalacja PKO eConnect
a) za pierwsze stanowisko
b) za każde następne stanowisko

 

300,00 (w tym VAT)
50,00 (w tym VAT)

2/

 

miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu PKO eConnect
Opłata pobierana od każdego Klienta systemu:
a) związanego z jednym rachunkiem
b) za każdy dodatkowy rachunek (z wyłączeniem rachunków lokat terminowych)

 

200,00
10,00

3/ odwoływanie zleceń z przyszłą datą płatności przez Klienta za pośrednictwem systemu PKO eConnect 0,00
4/ zablokowanie dostępu do systemu z przyczyn leżących po stronie Klienta 0,00
5/ odblokowanie dostępu do systemu PKO eConnect 0,00

6/

 

 

 

 

 

 

serwis (w tym kolejne instalacje lub szkolenia)
a) wizyta serwisowa, w tym kolejna instalacja, z przyczyn leżących po stronie Banku
b) nieuzasadnione wezwanie serwisowe lub serwis na życzenie z przyczyn leżących po stronie Klienta (w tym kolejna instalacja lub szkolenie), realizacja w trybie
     - ekspresowym
     - pilnym
     - standardowym
c) wezwanie serwisowe (serwis czynności drobnych - generowanie kluczy podpisowych, zakładanie konta użytkownika, definiowanie ścieżek kluczy)
d) szkolenie pracowników Klienta
Uwaga:
Ustalona opłata zawiera VAT.

 
0,00


860,00 (w tym VAT)
750,00 (w tym VAT)
570,00 (w tym VAT)

420,00 (w tym VAT)

według umowy z Klientem7/ odzyskanie hasła administratora na życzenie Klienta 500,00
8/ zdalna administracja Użytkownikami w systemie przez Bank
a) uruchomienie usługi
b) opłata miesięczna

100,00
150,00
9/ przygotowanie i dostarczenie do Klienta płyty instalacyjnej PKO eConnect 100,00
10/ przygotowanie i udostępnienie za pośrednictwem FTP wersji instalacyjnej PKO eConnect 0,00
11/ zmiany adaptacyjne systemu PKO eConnect na życzenie Klienta min. 1.000,00
(w zależności od charakteru i złożoności zmian)
42. System bankowości elektronicznej PKO webConnect / PKO mobileConnect  
1/ udostępnienie systemu 0,00

2/

 

miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu (abonament obejmuje do 5 zdefiniowanych użytkowników)

Uwaga: Opłata pobierana od każdego Klienta zarejestrowanego w systemie
120,00
3/ miesięczna opłata za każdego dodatkowego użytkownika (powyżej 5 użytkowników) 15,00
4/ wydanie tokena 100,00

5/

 

przejęcie przez Bank funkcji administrowania uprawnieniami użytkowników i parametryzacji systemu PKO webConnect / PKO mobileConnect, w tym pierwsza parametryzacja systemu 150,00
6/ zmiana na wniosek Klienta parametryzacji systemu PKO webConnect / PKO mobileConnect lub uprawnień użytkowników w sytuacji gdy uprawnieniami użytkowników administruje Bank 50,00
43. System bankowości elektronicznej iPKO:
Uwaga:
Usługa wycofana z oferty PKO Banku Polskiego SA. Opłata dotyczy umów zawartych przed dniem 15 lipca 2009 r.
 

1/

udostępnienie systemu 0.00

2/

miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu 100,00

3/

ustalenie albo modyfikacja listy odbiorców i listy płatności (od każdej pozycji):  

a/

w oddziale 5,00

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego albo serwisu internetowego 0,00

4/

wydanie duplikatu numeru Klienta 5,00
  Uwaga:
Usługa wycofana z oferty PKO Banku Polskiego SA. Opłata dotyczy umów zawartych przed dniem 15 lipca 2009 r.
 
44. System bankowości elektronicznej iPKO biznes:  

1/

udostępnienie systemu iPKO biznes 0,00

2/

miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu (abonament obejmuje do 5 zdefiniowanych użytkowników)

Uwaga: Opłata pobierana od każdej firmy zarejestrowanej w systemie.

120,00

3/

miesięczna opłata za każdego dodatkowego użytkownika (powyżej 5 użytkowników)

Uwaga: Opłata pobierana od każdej firmy zarejestrowanej w systemie.

15,00

4/

wydanie narzędzia uwierzytelniającego:  

a/

karty kodów jednorazowych w formie karty chip 50,00

b/

karty kodów jednorazowych w formie karty chip z cyfrowym certyfikatem klucza publicznego 100,00
c) tokena mobilnego 0,00
d) czytnika 50,00

5/

przejęcie przez Bank funkcji administrowania uprawnieniami użytkowników i parametryzacji systemu iPKO biznes, w tym pierwsza parametryzacja systemu 150,00

6/

zmiana na wniosek klienta parametryzacji systemu iPKO Biznes lub uprawnień użytkowników w sytuacji gdy uprawnieniami użytkowników administruje Bank 50,00

7/

miesięczna opłata abonamentowa za moduł PKO Cash 0,00

8/

miesięczna opłata abonamentowa za moduł Karty
Uwaga: Opłata pobierana od każdej firmy zarejestrowanej w systemie
20,00

9/

miesięczna opłata abonamentowa za moduł Wymiana plików 0,00

10/

miesięczna opłata abonamentowa za moduł Zarządzanie płynnością
Uwaga: Opłata pobierana od każdej firmy zarejestrowanej w systemie.
20,00

11/

miesięczna opłata abonamentowa za moduł Raporty
Uwaga: Opłata pobierana od każdej firmy zarejestrowanej w systemie.
20,00

12/

udostępnienie iPKO biznes Integra według umowy z Klientem

13/

miesięczna opłata abonamentowa za iPKO biznes Integra

Uwaga:
Opłata pobierana od każdej firmy zarejestrowanej w systemie. 
według umowy z Klientem

14/

wizyta szkoleniowo-serwisowa iPKO biznes Integra   według umowy z Klientem

15/

miesięczna opłata abonamentowa za moduł Zarządzanie limitami płynności

Uwaga: Opłata pobierana od każdej firmy zarejestrowanej w systemie.

20,00
45. Świadczenie usługi Mikrorachunki według umowy z Klientem
46. Raporty elektroniczne w formacie innym niż wyciąg bankowy, np. komunikaty z grupy MT94X, odzwierciedlające księgowania na rachunkach: 200,00
1/ udostępnienie usługi, osobno od każdego typu komunikatu i rachunku 100,00
2/ opłata miesięczna za raporty wysyłane poprzez pocztę systemu PKO eConnect od każdego rachunku 10,00
3/ opłata miesięczna za raporty, w tym wysyłane poprzez SWIFT,  z wyłączeniem ppkt. 2, od każdego typu komunikatu i rachunku 200,00
47. Przekazanie potwierdzenia operacji bankowej zrealizowanej we wszystkich kanałach dostępu lub odpisu dokumentu bankowego 10,00
48. Za administrowanie poleceniami przelewu bez pokrycia lub z odroczonym terminem realizacji, czekami przyjętymi "do inkasa" - od każdego polecenia przelewu lub czeku 50,00
49. Wykonanie szczególnych dyspozycji posiadacza rachunku bankowego
- zablokowanie określonej kwoty - od każdej dyspozycji
Uwaga: nie pobiera się opłaty od blokad stanowiących zabezpieczenie wierzytelności PKO Banku Polskiego SA oraz blokad związanych z zajęciami egzekucyjnymi lub wykonywanych na zlecenie uprawnionych organów
100,00
50. Przekazanie wezwania do spłaty niedopuszczalnego salda debetowego 50,00
51. Realizacja zajęcia egzekucyjnego z rachunku oraz dokumentu mającego moc  tytułu wykonawczego (opłata pobierana od posiadacza rachunku bankowego za każdą wyegzekwowaną kwotę z każdego rachunku podlegającego zajęciu w ramach jednego zawiadomienia o zajęciu)
Uwaga: Opłata uwzględnia także udzielenie informacji na wszystkie dodatkowe zapytania kierowane przez organ egzekucyjny po zajęciu rachunku w ramach tego samego postępowania egzekucyjnego
100,00
52. Likwidacja rachunku na życzenie klienta przed upływem jednego miesiąca od daty otwarcia 65,00

1) Usługa oferowana tylko poprzez bankowość elektroniczną eConnect”

 

Pliki do pobrania