Lp.   w złotych
1.

Prowizja przygotowawcza (od kwoty operacji) za czynności związane z:
- udzieleniem kredytu,
- podwyższeniem kwoty kredytu,
- przedłużeniem terminu obowiązywania umowy kredytu,
- udzieleniem promesy kredytowej,
- zmianą waluty kredytu (z wyłączeniem limitu kredytowego wielocelowego)

Uwaga:
1/ Prowizja, co do zasady, pobierana jest z góry. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi.
2/ Prowizji nie pobiera się od kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego oraz w przypadku wystąpienia o udzielenie kredytu komercyjnego w terminie ważności promesy kredytowej.

0,2% nie mniej niż 150,00
2.

Prowizja przygotowawcza (od kwoty limitu, podwyższenia) za czynności związane z:
- zawarciem umowy ramowej o dyskonto weksli,
- zawarciem umowy ramowej o udzielenie gwarancji,
- zawarciem umowy ramowej o udzielenie poręczeń w obrocie zagranicznym,
- podwyższeniem kwoty lub przedłużeniem terminu obowiązywania umowy ramowej o dyskonto weksli,
- podwyższeniem kwoty lub przedłużeniem terminu obowiązywania umowy ramowej o udzielenie gwarancji,
- podwyższeniem kwoty lub przedłużeniem terminu obowiązywania umowy ramowej o udzielenie poręczeń w obrocie zagranicznym

Uwaga:
1/ Prowizja, co do zasady, pobierana jest z góry. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi.
2/ W przypadku jednoczesnego rozpatrywania wniosku o podwyższenie kwoty umowy ramowej i wniosku o przedłużenie terminu obowiązywania umowy ramowej, należy pobrać jedną prowizję w wysokości 0,2 % nie mniej niż 150,00, liczoną od kwoty umowy ramowej po podwyższeniu.

0,2% nie mniej niż 150,00
3.

Prowizja przygotowawcza za czynności związane z:
1/ zawarciem umowy ramowej o otwarcie akredytyw – od kwoty zobowiązania PKO Banku Polskiego SA
2/ podwyższeniem kwoty limitu umowy ramowej o otwarcie akredytyw – od kwoty podwyższenia
lub przedłużeniem terminu ważności umowy ramowej o otwarcie akredytyw – od salda niewykorzystanego limitu zobowiązania PKO Banku Polskiego SA

Uwaga:
1. Prowizja pobierana jest z góry. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi.
2. W przypadku jednoczesnego rozpatrywania wniosku dotyczącego podwyższenia kwoty limitu umowy ramowej o otwarcie akredytyw i zlecenia przedłużenia terminu ważności umowy ramowej o otwarcie akredytyw, należy pobrać jedną prowizję w wysokości 0,2 %, nie mniej niż 150,00, liczoną od kwoty umowy ramowej po podwyższeniu.

0,2% nie mniej niż 150,00
4. Rozpatrzenie zlecenia:
-  udzielenia poręczenia wekslowego w obrocie zagranicznym,
-  udzielenia poręczenia w obrocie zagranicznym,
-  udzielenia gwarancji lub regwarancji,
-  otwarcia akredytywy stand-by,
-  udzielenia promesy gwarancji,
-  udzielenia promesy poręczenia w obrocie zagranicznym,
-  zmiany warunków (w tym przedłużenia terminu ważności lub podwyższenia kwoty) gwarancji, regwarancji,
   akredytywy stand-by lub poręczenia w obrocie zagranicznym

Uwaga:
1. Prowizja, co do zasady, pobierana jest z góry. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi.
2. W przypadku jednoczesnego rozpatrywania zlecenia podwyższenia kwoty gwarancji, regwarancji, poręczenia w obrocie zagranicznym lub akredytywy stand-by i zlecenia przedłużenia terminu ważności gwarancji, regwarancji, poręczenia w obrocie zagranicznym lub akredytywy stand-by, należy pobrać jedną prowizję w wysokość 200,00 zł.
200,00
5. Wystawienie promesy:  

1/

kredytowej, z zastrzeżeniem ppkt 2 150,00

2/

kredytu inwestorskiego 250,00

3/

gwarancji 500,00

4/

poręczenia w obrocie zagranicznym 500,00
6. Konsultacje, doradztwo według umowy z Klientem
7.

Sporządzenie i wysłanie:

 

1/

przypomnienia lub pisma:
- o niedopłacie lub braku spłaty kredytu lub odsetek, prowizji i opłat z tytułu udzielonego kredytu
  Uwaga:
  Opłatę pobiera się od poszczególnych kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego.
- wypowiadającego umowę kredytu albo postanowienia umowy ramowej o udzielenie gwarancji /o dyskonto weksli
- o obniżeniu przez PKO Bank Polski SA kwoty kredytu
50,00

2/

przypomnienia z powodu niedostarczenia przez kredytobiorcę, w terminach określonych w umowie, dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania jego sytuacji ekonomiczno-finansowej /społeczno-finansowej oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem kredytu 100,00

3/

pisma zawiadamiającego o niezapłaceniu zdyskontowanego weksla lub o wypowiedzeniu umowy ramowej o dyskonto weksli 100,00
8. Niedostarczenie w wymaganym terminie dokumentów związanych z monitoringiem kredytu (dla umów zawartych od dnia 1 października 2009 r.)
Uwaga: Pierwsza opłata jest pobierana po 14 dniach kalendarzowych po terminie określonym w umowie kredytu, kolejne po każdym następnym 14-dniowym okresie opóźnienia.
według umowy z Klientem, nie mniej niż 200,00, za każdy zakończony 14-dniowy okres opóźnienia

Pliki do pobrania