Lp.   w złotych
9. Udzielenie lub podwyższenie kwoty:  

1/

kredytu komercyjnego - od kwoty kredytu lub podwyższenia:  

a/

obrotowego, inwestycyjnego, w rachunku bieżącym, w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego oraz faktoringu udzielonego przed 30 czerwca 2010 r. 1,5%

b/

obrotowego ze zróżnicowanym oprocentowaniem w zależności od waluty wykorzystania kredytu 2%

2/

Kredytu preferencyjnego - od kwoty kredytu lub podwyższenia:  

a/

obrotowego (w walucie polskiej) z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczonego na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską żywiołową (KL/02) zgodnie z umową z ARiMR 2%

b/

inwestycyjnego (w walucie polskiej) z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2%
  Uwaga: Nie pobiera się prowizji za udzielenie lub podwyższenie limitu kredytowego wielocelowego oraz za podwyższenie sublimitów.  
10. Uruchomienie limitu kredytowego wielocelowego, w formie:  

1/

kredytu w rachunku bieżącym - od uruchamianej lub podwyższanej kwoty kredytu w ramach sublimitu 1,5% p.a.

2/

kredytu obrotowego nieodnawialnego - od każdej dyspozycji realizacji pokrycia płatności 1,5%

3/

kredytu obrotowego odnawialnego - od każdej dyspozycji realizacji pokrycia płatności 0,7%
11. Nabywane wierzytelności – od kwoty wierzytelności::  

1/

w ramach faktoringu udzielonego przed 30 czerwca 2010 r. 0,8%

2/

w drodze cesji  

a/

których dłużnikiem jest budżet państwa 1%

b/

pozostałych 2%
12. Wykorzystanie kredytów inwestycyjnych i obrotowych oraz kredytu w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego w drodze przelewu na rachunek bieżący kredytobiorcy oraz w formie gotówkowej - od kwoty przelewu na rachunek kredytobiorcy lub kwoty wypłaconej w gotówce 0,8%
 

Uwaga:
1. Prowizji za wykorzystanie w drodze przelewu na rachunek bieżący kredytobiorcy nie pobiera się, gdy:

- środki przelane przez PKO Bank Polski SA na rachunek bieżący kredytobiorcy mają jednoznacznie określony cel wykorzystania (wynikający z pisemnej dyspozycji kredytobiorcy) - inny niż wykorzystanie kredytu w gotówce oraz transakcja przelania środków przez kredytobiorcę z rachunku bieżącego na realizację ww. celu wykorzystania kredytu jest wykonywana najpóźniej w następnym dniu roboczym po ich wpływie na ten rachunek

- przelanie środków przez PKO Bank Polski SA na rachunek bieżący kredytobiorcy ma charakter czynności technicznej niezbędnej do realizacji transakcji i nie jest wykonywane na wniosek kredytobiorcy.

2. Prowizję pobiera się od poszczególnych kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego.

 
13. Wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym:  

1/

w formie gotówkowej według stawek od wypłat gotówkowych

2/

w formie bezgotówkowej według stawek od przelewów
14. Od niewykorzystanej kwoty (prowizja za gotowość):  

1/

kredytu w rachunku bieżącym 0,3%, miesięcznie od salda niewykorzystanego kredytu

2/

kredytu obrotowego odnawialnego 0,25% miesięcznie od salda niewykorzystanego kredytu

3/

kredytu obrotowego nieodnawialnego, inwestycyjnego oraz kredytu w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego 0,008% dziennie od kwoty niewykorzystanego kredytu lub transzy

4/

kredytów, do których stosowane są dopłaty do odsetek z budżetu państwa lub innych instytucji. 0,00
  Uwaga:
1. Prowizję pobiera się od postawionej do dyspozycji i niewykorzystanej kwoty kredytu, która nie została ograniczona warunkami wykorzystania.
2. Prowizję pobiera się od niewykorzystanej kwoty poszczególnych kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego.
 
15. Administrowanie kredytem (dla umów zawartych od dnia 1 października 2009 r.)  

1/

dla kredytów inwestycyjnych według umowy z Klientem, nie mniej niż 150,00 miesięcznie

2/

dla pozostałych kredytów (z wyłączeniem limitu kredytowego wielocelowego) według umowy z Klientem, nie mniej niż 100,00 miesięcznie
16. Administrowanie limitem kredytowym wielocelowym (dla umów zawartych od dnia 15 listopada 2011 r.) według umowy z Klientem nie mniej niż 200,00 miesięcznie
  Uwaga: Nie pobiera się opłaty za administrowanie poszczególnymi kredytami w ramach limitu kredytowego wielocelowego.  
17. Zmiana na wniosek Klienta warunków umowy kredytu w zakresie:  

1/

przedłużenia umowy - od kwoty, której dotyczy przedłużenie:  

a/

kredytu obrotowego odnawialnego, kredytu w rachunku bieżącym (z wyłączeniem kredytu w rachunku bieżącym funkcjonującego w ramach limitu kredytowego wielocelowego) oraz faktoringu udzielonego przed 30 czerwca 2010 r. 1%

b/

kredytu w rachunku bieżącym funkcjonującego w ramach limitu kredytowego wielocelowego 1,5% p.a.

c/

pozostałych kredytów 0,5% - 2%
  Uwaga:
1. Nie pobiera się prowizji za przedłużenie limitu kredytowego wielocelowego.
2. Prowizję pobiera się od poszczególnych kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego.
 

2/

harmonogramu spłaty kredytu (z wyłączeniem limitu kredytowego wielocelowego) - od kwoty, której dotyczy zmiana
Uwaga: Nie pobiera się prowizji od limitu kredytowego wielocelowego oraz od kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego
0,5% - 2%

3/

warunków cenowych* kredytu - od kwoty, której dotyczy zmiana 0,5% - 2%
  Uwaga:
Nie pobiera się prowizji od poszczególnych kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego
 

4/

waluty kredytu (z wyłączeniem limitu kredytowego wielocelowego) - od kwoty aktualnego zadłużenia wraz z pozostałą do wykorzystania kwotą kredytu
Uwaga: Nie pobiera się prowizji za zmianę waluty sublimitów oraz kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego.
1%

5/

innych warunków umowy kredytu niż określone w ppkt 1 - 4 500,00
  Uwaga:
1. Nie pobiera się opłaty od poszczególnych kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego.
2. W przypadku kredytów walutowych, spłacanych zgodnie z umową kredytu w PLN, nie pobiera się opłaty za umożliwienie spłaty kredytu także w walucie, w której kredyt jest udzielony.
 
18. Od przedterminowo spłaconej kwoty (prowizja rekompensacyjna):  

1/

kredytu obrotowego nieodnawialnego, inwestycyjnego, kredytu w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego - od przedterminowo spłacanej kwoty, 1%

2/

kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego odnawialnego, kredytów, do których stosowane są dopłaty do odsetek z budżetu państwa lub innych instytucji, kredytów pomostowych na finansowanie przedsięwzięć z udziałem funduszy UE oraz części kredytów spłacanych środkami funduszy UE 0,00
  Uwaga:
1. Prowizję pobiera się od przedterminowo spłaconej kwoty poszczególnych kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego
2. Prowizji nie pobiera się w przypadku wypowiedzenia przez Klienta umowy kredytu (o okresie kredytowania powyżej 12 miesięcy) z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia
 
19. Czynności związane z obsługą kredytów:  

1/

powtórne przekazanie Klientowi dokumentów (np. dokumenty związane z ustanawianiem i zwalnianiem zabezpieczeń, pisemna informacja o zmianie oprocentowania) przysługujących mu formalnie w procesie kredytowania 50,00

2/

dokonanie przez PKO Bank Polski SA oszacowania wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu, a nie będącej przedmiotem kredytowania – od każdej nieruchomości. 300,00
20. Prowizja agenta (dotyczy kredytów konsorcjalnych, organizowanych przez PKO Bank Polski SA) pobierana od kredytobiorcy według umowy z Klientem
* przez warunki cenowe rozumie się składniki wpływające na wysokość oprocentowania (stawka referencyjna i marża)