Lp.   w złotych
 21. Udzielenie kredytu - od kwoty kredytu:
Uwaga:
W przypadku zawarcia umowy kredytu, na poczet prowizji za udzielenie kredytu zalicza się zapłaconą prowizję:
1/ przygotowawczą za czynności związane z:
- udzieleniem kredytu,
- udzieleniem promesy udzielenia kredytu,
2/ za wystawienie promesy udzielenia kredytu.
 od 1% do 3,5%
 22. Od niewykorzystanej kwoty kredytu - dziennie od kwoty niewykorzystanego kredytu lub transzy  0%
 23. Od przedterminowej spłaty kredytu lub jego części (prowizja rekompensacyjna) - od przedterminowo spłacanej kwoty   0%
 24. Zmiana na wniosek Klienta warunków umowy w zakresie:   

 1/

podwyższenia kwoty kredytu - od kwoty podwyższenia  2% nie mniej niż 300,00

 2/

przedłużenia umowy - od kwoty, której dotyczy przedłużenie   2% nie mniej niż 300,00

 3/

zmiany harmonogramu spłaty kredytu - od kwoty należności, której dotyczy zmiana   2% nie mniej niż 150,00

 4/

warunków cenowych* kredytu - od kwoty, której dotyczy zmiana   od 0,4% nie mniej niż 500,00

 5/

zmiany waluty kredytu - od kwoty aktualnego zadłużenia wraz z pozostałą do wykorzystania kwotą kredytu   1%

 6/

innych warunków umowy kredytu niż określone w ppkt 1 - 5 (np. zmiana zabezpieczenia kredytu)

 nie mniej niż 300,00
  Uwaga:
1/ Nie pobiera się opłaty za zmianę warunków umowy w przypadku przedterminowej spłaty kredytu skutkującej zmianą harmonogramu.
2/ W przypadku kredytów walutowych, spłacanych zgodnie z umową kredytu w PLN, nie pobiera się opłaty za umożliwienie spłaty kredytu także w walucie, w której kredyt jest udzielony.
 
 25. Przeprowadzenie przez oddział kontroli na terenie budowy przed wypłatą transzy kredytu albo wypłatą (w okresie kredytowania) środków z rachunku wyodrębnionych wpływów, prowadzonego przez Bank do obsługi kredytowanej inwestycji mieszkaniowej   

 1/

transza kredytu / wypłata z rachunku wyodrębnionych wpływów w kwocie do 1 mln zł   nie mniej niż 300,00

 2/

transza kredytu / wypłata z rachunku wyodrębnionych wpływów w kwocie powyżej 1 mln zł   nie mniej niż 500,00
 26. Wydanie indywidualnych promes lub zgód Banku na bezciężarowe:   

 1/

ustanowienie odrębnej własności poszczególnych lokali realizowanych w ramach kredytowanej przez Bank inwestycji mieszkaniowej, znajdujących się w budynku wielomieszkaniowym położonym na nieruchomości obciążonej hipoteką stanowiącą zabezpieczenie spłaty kredytu  nie mniej niż 50,00

 2/

odłączenie poszczególnych nieruchomości powstałych w przypadku podziału nieruchomości obciążonej hipoteką stanowiącą zabezpieczenie spłaty kredytu, na których w ramach kredytowanej przez Bank inwestycji mieszkaniowej zostały wybudowane budynki mieszkalne jednorodzinne   nie mniej niż 50,00
 27. Administrowanie kredytem (dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2014 r.)   według umowy z Klientem nie mniej niż 150,00 miesięcznie

* przez warunki cenowe rozumie się składniki wpływające na wysokość oprocentowania (stawka referencyjna i marża)

Pliki do pobrania