Lp.   w złotych
28. Czynności:  

-

udzielenie przez PKO Bank Polski SA gwarancji, regwarancji, poręczenia lub poręczenia wekslowego - od kwoty zobowiązania PKO Banku Polskiego SA za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres ważności tego zobowiązania,  

-

otwarcie akredytywy stand-by - od kwoty zobowiązania PKO Banku Polskiego SA za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres ważności tego zobowiązania,  

-

podwyższenie kwoty gwarancji, regwarancji, poręczenia lub akredytywy stand-by - od kwoty podwyższenia  

1/

dla transakcji zabezpieczonych wpłatą na rachunek PKO Banku Polskiego SA albo zabezpieczonych regwarancją/gwarancją banku krajowego albo zagranicznego od 0,5% do 0,75%  nie mniej niż 300,00

2/

dla transakcji zabezpieczonych w inny sposób od 0,6% do 2%  nie mniej niż 300,00
29. Wystawienie duplikatu gwarancji lub poręczenia 500,00
30. Zmiana udzielonej gwarancji, regwarancji, poręczenia lub akredytywy stand-by polegająca na przedłużeniu terminu ich ważności - prowizja jest pobierana od salda zobowiązania PKO Banku Polskiego SA, jednorazowo w dniu dokonania zmiany 0,2% nie mniej niż 300,00 nie więcej niż 1000,00
31. Zmiana innych niż określone w pkt 28 i pkt 30 warunków gwarancji, regwarancji, poręczenia lub akredytywy stand-by 300,00
32.

Sporządzenie zmiany warunków gwarancji, regwarancji, poręczenia lub akredytywy stand-by w formie jednolitego tekstu gwarancji, regwarancji, poręczenia lub akredytywy stand-by

Uwaga:
W przypadku, gdy zmiana warunków transakcji polega na podwyższeniu kwoty lub przedłużeniu terminu ważności gwarancji, regwarancji, poręczenia lub akredytywy stand-by, prowizja za sporządzenie tekstu jednolitego jest prowizją dodatkową do prowizji za przedłużenie terminu ważności lub podwyższenie kwoty gwarancji, regwarancji, poręczenia lub akredytywy stand-by.
300,00
33. Wypłata z gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by, poręczenia lub poręczenia wekslowego - od kwoty zgłoszonego roszczenia 0,25% nie mniej niż 500,00
34. Sporządzenie przez tłumacza przysięgłego tłumaczenia tekstu gwarancji lub poręczenia dostarczonego przez klienta 200,00
35. Pozostałe czynności związane z obsługą gwarancji, regwarancji, akredytyw stand-by, poręczeń i poręczeń wekslowych:  

1/

udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia lub akredytywy stand-by odbiegającej od wzoru obowiązującego w PKO Banku Polskim SA 300,00

2/

opiniowanie, na wniosek Klienta, wzoru gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by lub poręczenia 300,00

3/

negocjowanie z innym bankiem/uzgadnianie warunków gwarancji, regwarancji, poręczenia lub akredytywy stand-by 500,00

4/

anulowanie zlecenia udzielenia lub zmiany gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by, poręczenia lub poręczenia wekslowego 200,00

5/

przygotowanie, na wniosek Klienta, zestawienia dotyczącego gwarancji, regwarancji, poręczeń lub akredytyw stand-by udzielonych ze zlecenia Klienta 100,00

6/

obsługa cesji praw z gwarancji lub poręczenia 300,00
36. Sporządzenie i wysłanie monitu dotyczącego zwrotu należności z tytułu wypłaconej gwarancji, akredytywy stand-by, poręczenia lub poręczenia wekslowego 50,00
37. Sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym z umowy, w tym o niedostarczeniu przez Klienta dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej Klienta oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem 100,00
38. Przeprowadzenie inspekcji u Klienta, w związku z brakiem realizacji przez klienta zapisów umowy, dotyczących przedkładania dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej Klienta oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem gwarancji, akredytywy stand-by, poręczenia lub poręczenia wekslowego 150,00
39. Inne czynności
Uwaga:
Prowizje i opłaty za czynności nie wymienione w Części III, w Dziale IV, związane z obsługą akredytywy stand-by, ustalane są zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Części VII, Działu I "Obsługa akredytyw własnych (otwieranych przez PKO Bank Polski SA)".
według umowy z Klientem

Pliki do pobrania