Lp.   w złotych
40. Awizowanie lub przekazanie Klientowi gwarancji (preawizu), akredytywy stand-by, zmiany gwarancji/akredytywy stand-by 300,00
41. Potwierdzenie akredytywy stand-by - od kwoty zobowiązania PKO Banku Polskiego SA, za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres ważności tego zobowiązania według umowy z Klientem
42. Sporządzenie opinii, na wniosek Klienta, do treści gwarancji, akredytywy stand-by 400,00
43. Sporządzenie opinii, na wniosek Klienta, do treści żądania wypłaty z gwarancji
Uwaga:
Prowizja nie jest pobierana w przypadku zgłoszenia roszczenia z gwarancji za pośrednictwem PKO Banku Polskiego SA
300,00
44. Pośrednictwo w zgłoszeniu roszczenia z gwarancji, akredytywy stand-by - od kwoty zgłoszonego roszczenia 0,2% nie mniej niż 300,00
45. Sprawdzenie autentyczności gwarancji / akredytywy stand-by wystawionej w formie papierowej 300,00
46. Przygotowanie, na wniosek Klienta, zestawienia dot. gwarancji i akredytyw stand-by udzielonych na rzecz Klienta 100,00
47. Inne czynności
Uwaga:
Prowizje i opłaty za czynności nie wymienione w Części III, w Dziale V, związane z obsługą akredytywy stand-by, ustalane są zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Części VII, Działu II "Obsługa akredytyw obcych (otwieranych przez inne banki)".
według umowy z Klientem

Pliki do pobrania