Lp.   w złotych
48. Zawarcie umowy ramowej o dyskonto weksli lub podwyższenie kwoty limitu - od kwoty limitu lub podwyższenia 0,5% nie mniej niż 200,00
49. Zmiana, na wniosek Klienta, innych niż określone w pkt 48, warunków umowy ramowej o dyskonto weksli 200,00
50. Zdyskontowanie weksla w ramach umowy ramowej o dyskonto weksli - od sumy wekslowej 0,5% nie mniej niż 400,00
51. Zdyskontowanie weksla - od sumy wekslowej od 1% do 2% nie mniej niż 400,00
52. Przedstawienie weksla do zapłaty 50,00
53. Zgłoszenie weksla do protestu 300,00 + opłaty notarialne